[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1398 1398 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 333-342 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیرآموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
مهرنوش خشنودی فر، زهره عرب نژاد*، هادی طهرانی، سمیه اکبری فارمد
چکیده:   (1158 مشاهده)
زمینه و هدف : بیماری دیابت به عنوان شایع ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم می باشد. این بیماری درمان قطعی ندارد، ولی قابل کنترل است. کنترل موفقیت آمیز دیابت بطور عمده ای بستگی به خود مراقبتی بیمار دارد زیرا بیش از 95 درصد از مراقبت های دیابت توسط خود بیمار انجام می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت.
 مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دارای دو گروه آموزش ترکیبی و آموزش حضوری بود که در آن 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو به صورت تصادفی در دو گروه ترکیبی و حضوری قرار گرفتند. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد SDSCA (پرسشنامه خلاصه رفتارهای خود مراقبتی دیابت) جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. برای گروه آموزش ترکیبی، برنامه های آموزش ترکیبی اجرا شد و گروه آموزش حضوری، آموزش ها را به صورت حضوری در مرکز بهداشتی درمانی دریافت نمودند، نتایج با نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها :  قبل از مداخله میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی در گروه آموزش حضوری 0/74±3/3 و سه ماه بعد از مداخله 0/99±3/87 بود. در گروه آموزش ترکیبی نیز قبل از مداخله میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی 0/64±3/56سه ماه بعد از مداخله  0/85±4/6 بود که این تفاوت از نظر آماری در هر دو گروه معنی دار بود ولی این افزایش به نفع آموزش ترکیبی بود.
نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش آموزش ترکیبی در افزایش خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو موثرتر از آموزش حضوری است. لذا استفاده از این روش در کنترل و کاهش عوارض ناشی از بیماری، در مبتلایان به دیابت نوع دو توصیه می شود.
 
واژه‌های کلیدی: خود مراقبتی، آموزش ترکیبی، دیابت نوع دو
متن کامل [PDF 473 kb]   (312 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: 1397/12/27 | پذیرش: 1398/5/16
فهرست منابع
1. Noroozi M, Madmoli Y, Derikvand M, Saki M, Moradi kalboland M. Investigating Health Literacy Level and Its Relation with Some Factors in Patients with Type 2 Diabetes in Ahvaz -2018. Journal of Health Literacy. 2019;4(1):43-52. [DOI:0.22038/jhl.2019.39813.1049]
2. Heidari S, Nouri Tajer M, Hosseini F, Inanlou M, Golgiri F, Shirazi F. Geriatric family support and diabetic type-2 glycemic control. Iranian Journal of Ageing. 2008;3(2):573-80.
3. Schoenberg NE, Traywick LS, Jacobs-Lawson J, Kart CS. Diabetes self-care among a multiethnic sample of older adults. Journal of cross-cultural gerontology. 2008;23(4):361-76. [DOI:10.1007/s10823-008-9060-z] [PMID] [PMCID]
4. Hamadzadeh S, Ezatti Z, Abedsaeidi Z, Nasiri N. Coping styles and self-care behaviors among diabetic patients. Iran Journal of Nursing. 2013;25(80):24-33.
5. Abdoli S, Ashktorab T, Ahmadi F, Parvizi S. Barriers to and Facilitators of Empowerment in People with Diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2009;10(5):455-64.
6. Alidosti M, tavassoli e. Investigating Health literacy, knowledge and self-efficacy in patients with type 2 diabetes referring to health centers in shahrekord. Journal of Health Literacy. 2019;3(4):36-45. [DOI:10.22038/jhl.2019.38005.1031]
7. Hemmati Maslak pak M, Parizad N, Khalkhali H. The effect of Tele-Education by telephone and short message service on glycaemic control in patient with type 2 diabetes. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2012;10(4):580-8.
8. Darvishpoor Kakhki A, Abed Saeedi Z, Yaghmaie F, Alavi Majd H, Montazeri A. Survey correlation between quality of life and disease and demographic variables of diabetic patients referred to Tehran hospitals in 2004. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2006;8(1):49-56.
9. Anderson R, Funnell M, Carlson A, Saleh‐Statin N, Cradock S, Skinner TC. Facilitating self‐care through empowerment. Psychology in diabetes care. 2000:69-97. [DOI:10.1002/0470846569.ch4]
10. Khazarlo S, Feizi A. The relationship between self-efficacy and function in patients suffering diabetes, diabetes clinic Oromie. School of Nursing and Midwifery. 2013;10(3):369-75.
11. Agha Molaei T , Mohammad K , H. E. Application of health belief model to behavior change of diabetic patients. payesh. 2005;4(4):263-9.
12. Brunner LS, Smeltzer S, Suddarth D. Brunner and suddarth's textbook of medical-surgical nursing; Vol. 1. Language. 2010;27:1114-2240p.
13. Wahba H, Chang Y-F. Factors associated with glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus in rural areas of the United States. Insulin. 2007;2(3):134-41. [DOI:10.1016/S1557-0843(07)80042-X]
14. Peyman N, Rezai-Rad M, Tehrani H, Gholian-Aval M, Vahedian-Shahroodi M, Miri HH. Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women's physical activity: a quasi-experimental study. BMC public health. 2018;18(1):134.. [DOI:10.1186/s12889-018-5025-5] [PMID] [PMCID]
15. Abdollahi D. The Role of Educational Planner in E-Learning Process Improvement: Developing Teaching Strategies, Teachers' Rolls, Concept, and Evaluation System. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;4(4):329-38. [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.4.329]
16. Sevari K, Falahi M. Develop and improve teaching and learning through blended learning. Journal of Educational Studies (NAMA). 2017;5(10):20-6.
17. Morowatisharifabad M, Rouhani Tonekaboni N. Perceived self-efficacy in self-care behaviors among diabetic patients referring to Yazd Diabetes Research Center. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2008;15(4):91-9.
18. Zabihi A, Jafarian Amiri R, Babaieasl F, Eshkevari N, A. B. Self Care Behaviors in Diabetic Patients Referring to Diabetes Clinics in Babol. Journal Of Babol University Of Medical Sciences. 2010;12(4):72-8.
19. Mahmood K1, AH. A. Glycemic control status in patients with type-2 diabetes. J Coll Physicians Surg Pak 2005;15(6):323-5.
20. Shakibazadeh E, Rashidian A, Larijani B, Shojaeezadeh D, Forouzanfar M, Karimi Shahanjarini A. Perceived Barriers and Self-efficacy: Impact on Self-care Behaviors in Adults with Type 2 Diabetes. Hayat. 2010;15(4):69-78.
21. Baghaei P, Zandi M, Vares Z, Masoudi Alavi N, Adib-Hajbaghery M. Self care situation in diabetic patients referring to Kashan Diabetes Center, in 2005. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2008;12(1):88-93.
22. Monireh Movahedi MSE, Nadiya Gholamipour The Effect of Blended learning-Based Social Networks on Second Year High School Students' Self-efficacy in Math. Teaching and learning technology. 2015(3):7-22.
23. Toobert DJ, Hampson SE, Glasgow RE. The summary of diabetes self-care activities measure: results from 7 studies and a revised scale. Diabetes care. 2000;23(7):943-50. [DOI:10.2337/diacare.23.7.943] [PMID]
24. Kim S, Love F, Quistberg DA, Shea JA. Association of health literacy with self-management behavior in patients with diabetes. Diabetes care. 2004;27(12):2980-2. [DOI:10.2337/diacare.27.12.2980] [PMID]
25. Lin EH, Katon W, Von Korff M, Rutter C, Simon GE, Oliver M, et al. Relationship of depression and diabetes self-care, medication adherence, and preventive care. Diabetes care. 2004;27(9):2154-60. [DOI:10.2337/diacare.27.9.2154] [PMID]
26. Skarbek EA. Psychosocial predictors of self-care behaviors in type 2 diabetes mellitus patients: Analysis of social support, self-efficacy,and depression. 2005.
27. Noorabadi Gh, Mahdavi A, et al. Prevention, control and treatment of diabetes. Second editor. Hamedan: Oxay publication. 2014. [Persian]
28. Ezzati E, Shariat F, Moradi F, babazadeh T. The Effect of a Blended Educational Program (BEP) on Cervical Cancer Screening Behavior among Housekeeper Women in West Eslamabad in 2016:an Application of Health Belief Model. journal of ilam university of medical sciences. 2017;25(1):110-20. [DOI:10.29252/sjimu.25.1.110]
29. Noohi E. Khandan M, Mirzazadeh A. Effective of electronic education on knowledge attitude and self-care in patient's diabetic type 2 refer to diabetic center of Kerman University of medical science. Iranian journal of nursing research. 2011;6:73-80.
30. Welch G, Garb J, Zagarins S, Lendel I, RA. G. Nurse diabetes case management interventions and blood glucose control: Results of a meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2010;88(1):1-6. [DOI:10.1016/j.diabres.2009.12.026] [PMID]
31. McMahon GT, Gomes HE, Hickson Hohne S, all. e. Web-based care management in patients with poorly controlled diabetes. Diabetes Care. 2005;28(7):1624-9. [DOI:10.2337/diacare.28.7.1624] [PMID] [PMCID]
32. Norris SL, Lau J, Smith SJ, Schmid CH, MM. E. Self-management education for adults with type 2 diabetes: a meta-analysis of the effect on glycemic control. Diabetes Care. 2002;25(7):1159-71. [DOI:10.2337/diacare.25.7.1159] [PMID]
33. Tol A, Pardel Shahri M, Esmaelee Shahmirzadi S, Mohebbi B, Javadinia S. Effect of blended education program on anxiety among orthopedic patients’ surgery. Journal of Nursing Education. 2013;2(3):1-8.
34. Shariati A, Amirmohseni L, Baraz S, Latifi SM. Effectiveness of Blended Instruction on Pain and Requirement for Analgesic after Knee Arthroplasty Surgery. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016;5(3):1-11.
35. Liu Q, Peng W, Zhang F, Hu R, Li Y, Yan W. The effectiveness of blended learning in health professions: Systematic review and Meta-Analysis. J Med Internet Res. 2016;18(1):e2. [DOI:10.2196/jmir.4807] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khoshnoodi far M, Arabnezhad Z, Tehrani H, Akbari farmad S. The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients. Iran J Health Educ Health Promot. 2019; 7 (4) :333-342
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1205-fa.html

خشنودی فر مهرنوش، عرب نژاد زهره، طهرانی هادی، اکبری فارمد سمیه. بررسی تاثیرآموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1398; 7 (4) :333-342

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1205-fa.htmlدوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1398 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4215