:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین دو مفهوم امیدواری و شادکامی در دانشجویان
لیلا قهرمانی، هادی طهرانی ، عبدالحلیم رجبی، علیرضا جعفری*
چکیده:   (553 مشاهده)
زمینه و هدف: شادکامی و امیدواری دو مفهومی هستند که در وضعیت سلامت روانی دانشجویان موثر می باشند. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین مفهوم امیدواری و شادکامی در دانشجویان انجام شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 250 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از پرسشنامه های امیدواری Snyder و شادکامی MUNSH انجام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 22 و با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های تحلیل واریانس، تی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: در این مطالعه میانگین (انحراف معیار) نمره شادکامی و نمره امیدواری به ترتیب برابر 4/50 (0/78) و 24/52 (0/66) بود. بین امیدواری با متغیرهای سن(0/001=P) و جنس (0/008=P) رابطه آماری معنی داری وجود داشت. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین امیدواری و زیر مقیاس های شادکامی (احساس مثبت، تجربه مثبت، احساس منفی و تجربه منفی) همبستگی آماری معنی داری وجود داشت (0/001>P). نتایج آنالیز رگرسیون خطی نشان داد، متغیر های جمعیت شناختی به همراه مقیاس شادکامی و زیر مقیاس های آن قادر به پیش بینی 0/28 واریانس امیدواری بودند.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، دانشجویان از میزان امیدواری متوسط و سطح شادکامی بسیار ضعیفی برخوردار بودند. بنابراین لازم است عوامل مستعد کننده ایجاد مشکلات روانی از قبیل ناامیدی و افسردگی در دانشجویان شناسایی شده و برنامه های آموزشی و مشاوره ای مناسبی در این خصوص طراحی و اجرا گردد.

 
واژه‌های کلیدی: امیدواری، شادکامی، سلامت روان، دانشجویان
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سلامت
دریافت: 1398/7/6 | پذیرش: 1398/11/14


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها