:: دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1401 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 250-237 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل پیشگویی کننده اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 در جمعیت شهری: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی
سیما قربانزاده ، مینا ماهری ، حمیدرضا خلخالی ، علیرضا دیدارلو*
چکیده:   (845 مشاهده)
زمینه و هدف: کووید-19 یک عفونت تنفسی مسری است. به دلیل مقاومت گونه های جدید ویروس در برابر واکسن های موجود، بهترین راه مقابله، اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه است. ولی اکثر افراد از آنها تبعیت نمی کنند. درک عوامل مؤثر بر تصمیم گیری افراد در زمینه تبعیت از رفتارها ضروری است. سازه های مدل ها می توانند در پیش بینی رفتار موثر باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی در سال 1400 در میان 500 نفر از شهروندان ارومیه انجام شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته چهاربخشی شامل متغیرهای جمعیت شناختی، سوالات آگاهی، سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری کننده ازکووید-19جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در نرم افزارSPSS تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار رفتارهای پیشگیرانه 22/3 ± 37/22 بود. در بین سازه ها، خودکارآمدی، آگاهی، راهنمای عمل، منافع و موانع پیش بینی کننده اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از کووید-19 بودند. این متغیرها به همراه متغیرهای دموگرافیک قادر به پیش بینی 47% از تغییرات رفتار بودند.

نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه در طراحی مداخلات آموزشی باید بر متغیر خودکارآمدی به عنوان مهم ترین پیشگویی کننده اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از کووید-19 در شهروندان تأکید شود.
 
واژه‌های کلیدی: مدل اعتقاد بهداشتی، کووید-19، پیشگیری و کنترل
متن کامل [PDF 707 kb]   (473 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1400/10/6 | پذیرش: 1400/12/26
فهرست منابع
1. Prasetyo YT, Castillo AM, Salonga LJ, Sia JA, Seneta JA. Factors affecting perceived effectiveness of COVID-19 prevention measures among Filipinos during enhanced community quarantine in Luzon, Philippines: Integrating Protection Motivation Theory and extended Theory of Planned Behavior. International journal of infectious diseases. 2020;99:312-23. [DOI:10.1016/j.ijid.2020.07.074] [PMID] [PMCID]
2. WHO. World health organization novel coronavirus (COVID-19) Information and Alerts-Worldometer 2021 [updated 10 January 2021. Available from: www.worldometers.info/coronavirus.
3. Jahanpeyma P, Shamsi A, Nejad Rahim R, Aghazadeh Sarhangipour K. Knowledge of the Covid-19 Virus, From Diagnosis to Prevention and Treatment: A Narrative Review. Military Caring Sciences Journal. 2020;7(3):289-300. [DOI:10.29252/mcs.7.3.289]
4. Omidi A, Shatizadeh Malekshahi S, Veisi P. Extrapulmonary Manifestations of Coronavirus Disease 2019: A Narrative Review. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2020;23(5):604-13. [DOI:10.32598/JAMS.23.COV.6186.1]
5. Mesri M, Rouhani M, Koohestani HR, Azani H, Ahad A, Karimy M. Clinical features and outcomes of suspected and confirmed covid-19 patients in Saveh, Iran, 2020. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2021;30(194):51-61.
6. Wouters OJ, Shadlen KC, Salcher-Konrad M, Pollard AJ, Larson HJ, Teerawattananon Y, et al. Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment. The Lancet. 2021. [DOI:10.1016/S0140-6736(21)00306-8]
7. Jalali Farahani A, Ashourzadeh Fallah S, Khashei Z, Heidarzadeh F, Sadeghi F, Masoudi P, et al. Available Effective Vaccines in Preventing COVID-19: A Narrative Review. Journal of Marine Medicine. 2021;3(4):153-62.
8. Nakhaeizadeh A, Mohammadi S. Assessing the Level of Engagement in Preventive Behaviors and COVID-19 Related Anxiety in Iranian Adults. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2021;29(2):160-70. [DOI:10.30699/ajnmc.29.2.160]
9. Yeganeh LT. Investigating COVID-19 Preventive Behaviors Based on Health Belief Model. Environmental Health. 2021;7(2):183-90.
10. Zareipour M, Fattahi Ardakani M, Sotoudeh A, Tasouji Azari M. The Importance of Tele Education of Family Health Ambassadors in COVID -19 Prevention. Journal of Health Literacy. 2021;6(1):9-12.
11. Chang K-C, Strong C, Pakpour AH, Griffiths MD, Lin C-Y. Factors related to preventive COVID-19 infection behaviors among people with mental illness. Journal of the Formosan Medical Association. 2020. [DOI:10.1016/j.jfma.2020.07.032] [PMID] [PMCID]
12. Spitzer M. Masked education? The benefits and burdens of wearing face masks in schools during the current Corona pandemic. Trends in Neuroscience and Education. 2020;20:100138. [DOI:10.1016/j.tine.2020.100138] [PMID] [PMCID]
13. Chen X, Ran L, Liu Q, Hu Q, Du X, Tan X. Hand Hygiene, Mask-Wearing Behaviors and Its Associated Factors during the COVID-19 Epidemic: A Cross-Sectional Study among Primary School Students in Wuhan, China. International journal of environmental research and public health. 2020;17(8):2893. [DOI:10.3390/ijerph17082893] [PMID] [PMCID]
14. Hagger MS, Smith SR, Keech JJ, Moyers SA, Hamilton K. Predicting social distancing intention and behavior during the COVID-19 pandemic: An integrated social cognition model. Annals of Behavioral Medicine. 2020;54(10):713-27. [DOI:10.1093/abm/kaaa073] [PMID] [PMCID]
15. Fathian-Dastgerdi Z, Tavakoli B, Jaleh M. Factors associated with preventive behaviors of COVID-19 among adolescents: Applying the health belief model. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2021. [DOI:10.1016/j.sapharm.2021.01.014] [PMID] [PMCID]
16. Haftom M, Petrucka P, Gemechu K, Mamo H, Tsegay T, Amare E, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards covid-19 pandemic among quarantined adults in Tigrai region, Ethiopia. Infection and Drug Resistance. 2020;13:3727. [DOI:10.2147/IDR.S275744] [PMID] [PMCID]
17. Yanti B, Wahyudi E, Wahiduddin W, Novika RGH, Arina YMDa, Martani NS, et al. Community knowledge, attitudes, and behavior towards social distancing policy as prevention transmission of COVID-19 in indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. 2020;8(2):4-14. [DOI:10.20473/jaki.v8i2.2020.4-14]
18. Saqlain M, Munir MM, ur Rehman S, Gulzar A, Naz S, Ahmed Z, et al. Knowledge, attitude, practice and perceived barriers among healthcare professionals regarding COVID-19: A Cross-sectional survey from Pakistan. The Journal of Hospital Infection. 2020. [DOI:10.1101/2020.04.13.20063198]
19. Honarvar B, Lankarani KB, Kharmandar A, Shaygani F, Zahedroozgar M, Haghighi MRR, et al. Knowledge, attitudes, risk perceptions, and practices of adults toward COVID-19: a population and field-based study from Iran. International journal of public health. 2020;65(6):731-9. [DOI:10.1007/s00038-020-01406-2] [PMID] [PMCID]
20. Zipprich HM, Teschner U, Witte OW, Schönenberg A, Prell T. Knowledge, Attitudes, Practices, and Burden During the COVID-19 Pandemic in People with Parkinson's Disease in Germany. Journal of Clinical Medicine. 2020;9(6):1643. [DOI:10.3390/jcm9061643] [PMID] [PMCID]
21. Tavakoli B, khoshgoftar M, Jaleh M, Fathian-dastgerdi2 Z. Application of health belief model for predicting COVID-19 preventive behaviors among adolescents in Isfahan city. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2022;10(2):137-48. [DOI:10.52547/ijhehp.10.2.3]
22. Pourhaji F, Pourhaji F, Tehrani H, Talebi M, Peyman N. Perceived Threat and Stress Responses in The Face of Covid-19 based on Health Belief Model. Journal of Health Literacy. 2022;7(1):17-25.
23. Mahindarathne PP. Assessing COVID-19 preventive behaviours using the health belief model: A Sri Lankan study. Journal of Taibah University Medical Sciences. 2021;16(6):914-9. [DOI:10.1016/j.jtumed.2021.07.006] [PMID] [PMCID]
24. Noghabi AD, Yoshany N, Mohammadzadeh F, Javanbakht S. Predictors of Covid-19 Preventive Behaviors in Iranian Population over 15 Years Old: An Application of Health Belief Model. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2020;30(191):13-21.
25. Kamalian S, Didarloo A, Khalkhali HR, Maheri M. Relationship Between Health-Promoting Lifestyle And Quality Of Life Among Middle-Aged Women In Bazargan City. Nursing And Midwifery Journal. 2021;19(3):222-32.
26. Jokar F, Asadollahi AR, Kaveh MH, Ghahramani L, Nazari M. Relationship of Perceived Social Support With the Activities of Daily Living in Older Adults Living in Rural Communities in Iran. Iranian Journal of Ageing. 2020;15(3):350-65. [DOI:10.32598/sija.10.15.3.2773.2]
27. Papi S, Zanjari N, Karimi Z, Motamedi SV, Fadayevatan R. The role of health-promoting lifestyle in predicting cognitive status of older clergymen. Iranian Journal of Ageing. 2021;15(4):472-83. [DOI:10.32598/sija.15.4.1393.3]
28. Khafaie M, Mahjoob B, Mojadam M. Evaluation of Preventive Behaviors of Corona Virus (Covid 2019) Among Family Health Ambassadors of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2020 Using the Health Belief Model. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2021;20(2):150-60. [DOI:10.32598/JSMJ.20.2.7]
29. Taghizadeh Z, Ebadi A, Montazeri A, Shahvari Z, Tavousi M, Bagherzadeh R. Psychometric properties of health related measures. Part 1: Translation, development, and content and face validity. Payesh (Health Monitor). 2017;16(3):343-57.
30. Jafari A, Peyman N, Gholian-Aval M, Mahdizadeh M, Tehrani H. Design and evaluation of psychometric properties of cigarette smoking tendency questionnaire for female adolescents (CTQFA). BMC Public Health. 2021;21(1):1-10. [DOI:10.1186/s12889-021-11784-8] [PMID] [PMCID]
31. Mehanna A, Elhadi YAM, Lucero-Prisno DE. Factors influencing intention to adhere to precautionary behavior in times of COVID-19 pandemic in Sudan: an application of the Health Belief Model. medRxiv. 2020. [DOI:10.1101/2020.12.25.20248859]
32. Mirzaei A, Kazembeigi F, Kakaei H, Jalilian M, Mazloomi S, Nourmoradi H. Application of health belief model to predict COVID-19-preventive behaviors among a sample of Iranian adult population. Journal of Education and Health Promotion. 2021;10(69). [DOI:10.4103/jehp.jehp_747_20] [PMID] [PMCID]
33. Singh A, Ahuja R. Knowledge, Attitude, and Practice of General Public Towards COVID-19 in India: An Online Cross-Sectional Study. Int J Innov Res Sci Eng Technol. 2020;9:5005-12. https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2020.0910091 [DOI:10.15680/IJIRSET.2020.0906009]
34. Haque T, Hossain KM, Bhuiyan MMR, Ananna SA, Chowdhury SH, Islam MR, et al. Knowledge, attitude and practices (KAP) towards COVID-19 and assessment of risks of infection by SARS-CoV-2 among the Bangladeshi population: an online cross sectional survey. 2020. [DOI:10.21203/rs.3.rs-24562/v1]
35. Afzal MS, Khan A, Qureshi UUR, Saleem S, Saqib MAN, Shabbir RMK, et al. Community-based assessment of knowledge, attitude, practices and risk factors regarding COVID-19 among Pakistanis residents during a recent outbreak: a cross-sectional survey. Journal of Community Health. 2021;46(3):476-86. [DOI:10.1007/s10900-020-00875-z] [PMID] [PMCID]
36. Pellymonter K, Butler A, Dethlefs T. Predicting COVID-19 Health Behaviors Using the Health Belief Model. 2020.
37. Bayrami R, Didarloo A, Masudi S, Nournezhad H. Predictors of COVID-19 preventive behaviors based on the health belief model among pregnant women. Research Square. 2021. [DOI:10.21203/rs.3.rs-1021064/v1]
38. Tadesse T, Alemu T, Amogne G, Endazenaw G, Mamo E. Predictors of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Prevention Practices Using Health Belief Model Among Employees in Addis Ababa, Ethiopia, 2020. Infection and Drug Resistance. 2020;13:3751. [DOI:10.2147/IDR.S275933] [PMID] [PMCID]
39. Hossain I, Ahmad SA, Khan MH, Rahman A. COVID-19 and changing behaviors: A cross-sectional online survey among students in Bangladesh. Eur J Pharm Med Res. 2020;7:576-81.
40. Mohsen F, Bakkar B, Armashi H, Aldaher N. Crisis within a crisis, COVID-19 knowledge and awareness among the Syrian population: a cross-sectional study. BMJ open. 2021;11(4):e043305. [DOI:10.1136/bmjopen-2020-043305] [PMID] [PMCID]
41. Zhong B-L, Luo W, Li H-M, Zhang Q-Q, Liu X-G, Li W-T, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. International journal of biological sciences. 2020;16(10):1745. [DOI:10.7150/ijbs.45221] [PMID] [PMCID]
42. Sun X, Guo Y, Wang S, Sun J. Predicting iron-fortified soy sauce consumption intention: application of the theory of planned behavior and health belief model. Journal of Nutrition Education and Behavior. 2006;38(5):276-85. [DOI:10.1016/j.jneb.2006.04.144] [PMID]
43. Gabriel EH, Hoch MC, Cramer RJ. Health Belief Model Scale and Theory of Planned Behavior Scale to assess attitudes and perceptions of injury prevention program participation: An exploratory factor analysis. Journal of science and medicine in sport. 2019;22(5):544-9. [DOI:10.1016/j.jsams.2018.11.004] [PMID]
44. Najimi A, Golshiri P. Knowledge, beliefs and preventive behaviors regarding Influenza A in students: a test of the health belief model. Journal of education and health promotion. 2013;2. [DOI:10.4103/2277-9531.112699] [PMID] [PMCID]
45. Lin Y, Hu Z, Alias H, Wong LP. Influence of mass and social media on psychobehavioral responses among medical students during the downward trend of COVID-19 in Fujian, China: cross-sectional study. Journal of medical Internet research. 2020;22(7):e19982. [DOI:10.2196/19982] [PMID] [PMCID]
46. Yehualashet SS, Asefa KK, Mekonnen AG, Gemeda BN, Shiferaw WS, Aynalem YA, et al. Predictors of adherence to COVID-19 prevention measure among communities in North Shoa Zone, Ethiopia based on health belief model: A cross-sectional study. PLoS One. 2021;16(1):e0246006. [DOI:10.1371/journal.pone.0246006] [PMID] [PMCID]
47. Dryhurst S, Schneider CR, Kerr J, Freeman AL, Recchia G, Van Der Bles AM, et al. Risk perceptions of COVID-19 around the world. Journal of Risk Research. 2020;23(7-8):994-1006. [DOI:10.1080/13669877.2020.1758193]
48. Jose R, Narendran M, Bindu A, Beevi N, Manju L, Benny P. Public perception and preparedness for the pandemic COVID 19: a health belief model approach. Clinical Epidemiology and Global Health. 2021;9:41-6. [DOI:10.1016/j.cegh.2020.06.009] [PMID] [PMCID]
49. Shahnazi H, Ahmadi-Livani M, Pahlavanzadeh B, Rajabi A, Hamrah MS, Charkazi A. Assessing preventive health behaviors from COVID-19: a cross sectional study with health belief model in Golestan Province, Northern of Iran. Infectious diseases of poverty. 2020;9(1):1-9. [DOI:10.1186/s40249-020-00776-2] [PMID] [PMCID]

Ethics code: IR.UMSU.REC.1400.071XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها