[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
پرداخت الکترونیک ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
بانک ها و نمایه نامه ها

..
:: راهنمای نویسندگان ::
مجله از داوری مقالاتی که مطابق فرمت استاندارد مجله تهیه نشوند معذور است. لطفا قبل از ارسال شرایط فنی مقاله را مطالعه بفرمایید.
 

- فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮیﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ فارسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرسی منتشر می شود. این نشریه، مقالاتی را به چاپ می رساند که در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم بهداشت پزشکی و پیراپزشکی بوده و در ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ‬ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ایﻦ ﻧﺸﺮیﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮیﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺪیﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ایﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت فصلنامه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮیﺴﻨﺪه یﺎ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ایﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻖ رد یﺎ ﻗﺒﻮل، ویﺮاﺳﺘﺎری، خلاصه کردن ﻣﻘﺎﻻت و نیز عواید ناشی از چاپ مقالات را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.‬‬
این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review)، نامه به سردبیر (Letter to editor) و گزارش مورد (Case Report) و گزارش کوتاه (Brief report) که مرتبط با اهداف مجله را در قالب رسمی است منتشر می کند.

۱-۱-اصول کلی:
۱-۱-۱- آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به ‌کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند، خودداری شود.
۱-۱-۲- مقالات به صورت الکترونیکی و از طریق وب سایت رسمی فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران ارسال شوند. همچنین ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻬﻤﺮاه ارﺳﺎل اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺻﯿﻞ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ارﺳﺎل آن ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻧﺸﺮیﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و‬ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن دیﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎیﯿﺪ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ (ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎیﻞ در آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻠﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)‬
۱-۱-۳- مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردد و در سایر مجلات (حتی به زبان انگلیسی و غیره) به چاپ نرسیده باشد. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.
۱-۱-۴-در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی (۲۰۰۸) و ضوابط اخلاق پزشکی رعایت گردد.

۲-۲-نحوه تنظیم مقالات اصیل:
۱. صفحه اول (عنوان) شامل عنوان مقاله و ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺮر (Running title‬) ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۶۴ ﮐﺎراﮐﺘﺮ.‬، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، درجه علمی و آدرس دقیق کلیه نویسندگان (از جمله تلفن، دورنگار و پست الکترونیک) محل انجام پژوهش، و نام و نام خانوادگی، ادرس و ایمیل و تلفن و دورنگار نویسنده رابط مقاله باشد.
‬ ۲. صفحه دوم و سوم شامل خلاصه فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی باشد. چکیده فارسی شامل ۲۵۰ کلمه و در چهار پاراگراف با عناوین زمینه و هدف، روش‌بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه) تنظیم شود. توصیه می‌شود نسبت ۱-۲-۲-۱ در نوشتن خلاصه با چهار عنوان فوق لحاظ شود. چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و در بخش‌های Background، Methods، Results، Conclusion و Keywords تنظیم و در حدود ۲۶۰ کلمه باشد.
اصل مقاله شامل موارد زیر است:
مقدمه، روش بررسی، یافته، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، منابع
الف) مقدمه: ۱. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس۲. ضرورت انجام تحقیق. ۳. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. ۴. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. ۵. هدف تحقیق به نحو روشن.
ب) روش بررسی: به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، شامل طراحی تحقیق: جزییات روش مطالعه و علت انتخاب آن - مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری. ۱. زمان و مکان اجرای پژوهش ۲. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب. روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) ۳. نحوه جمع‌آوری اطلاعات. ۴. رعایت موازین اخلاق در پژوهش. ۵. ابزارهای اندازه‌گیری. ۶. آزمون‌های آماری. ۷. نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها (به انگلیسی نوشته شوند)
ج) یافته‌ها ۱. رعایت اصول علمی (گزارش عدد با درصد- گزارش میانگین با حدود اطمینان- میانه ) ۲. پرهیز از نشان دادن همه یـافته‌های به‌دست آمده به‌جز یـافته‌های مهم و تعیـین‌کننـده. ۳. استـفاده منـاسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن به‌طوری‌که به ازای هر سه صفحه تایپی یک جدول یا نمودار استفاده شود، ضمن این‌که نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد و عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره). با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب باشد .
د) بحث: ۱. آثار و اهمیت یافته‌های به‌دست آمده و محدودیت آن‌ها. ۲. ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و موارد نقض‌کننده با ذکر رفرانس ۳. توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با مقالات قبلی. ۴. توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج. ۵. راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران، در مجموع ارایه آن‌چه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.
ه) تقدیر و تشکر: در یﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از اﻓﺮاد و ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﯿﺎورﻧﺪ. همین طور در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎیﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮیﯽ یﺎ دﺳﺘﯿﺎری اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد.‬ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت نیز ذﮐﺮ ﺷﻮد، زیﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ایﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮد.‬
و) منابع: شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به ‌ترتیب اضافه گردد. ضمن انطباق تعداد رفرانس‌های محتوای مقاله و لیست انتهایی آن، متن رفرانس‌ها به‌ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود. نحوه تنظیم منابع در فرمت قابل قبول مجله به صورت ونکوور می باشد.
نام محققین و دانشمندان در مقاله به صورت انگلیسی درج شود.

۲-۳- نحوه تنظیم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ: ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ درﻣﻮرد یﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آﺧﺮیﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴۰۰ ﮐﻠﻤﻪ (ﺗﻘﺮیﺒﺎً ۳ ﺻﻔﺤﻪ) و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵-۳ رﻓﺮاﻧﺲ دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪه اول ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

۲-۴- نحوه تنظیم ﮔﺰارش ﻣﻮرد: ‬ در ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺎیﺪ ﻣﻮارد ﻧﺎدر و ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ. ایﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻت «ﮔﺰارش ﻣﻮارد» ﺑﺎیﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ‬ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی، ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺷﺮح ﻣﻮرد (ﻣﻮارد)، ﺑﺤﺚ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
‬‬ ۲-۵- نحوه تنظیم ﻣﺮوری:‬ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﺑﺎیﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و در ﺗﻨﻈﯿﻢ آن از ﺣﺪاﻗﻞ ۳۰ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺰای ایﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻋﻨﺎویﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و‬ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻘﻂ ﺧﻼﺻﻪ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎیﺞ ﮐﺎر دیﮕﺮان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮیﻪ ﭘﺮدازی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺟﺪیﺪ ﺑﺎیﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﭼﮑﯿﺪه ایﻦ‬ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎیﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺧﻮد ﻧﻮیﺴﻨﺪه آورده ﺷﻮد.‬‬
۲-۶- نحوه تنظیم ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه:‬ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه از ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ایﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ یﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺪک ﺑﻮده یﺎ ﺑﻪ دﻻیﻞ دیﮕﺮ ﻣﺤقق ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﻧﺪارد. ایﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎیﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ۳ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. و یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮد.‬‬

مقاله کوتاه شامل قسمت های زیر می باشد:
مقدمه: لازم است به صورت خلاصه بر ضرورت انجام مطالعه و هدف مطالعه اشاره نماید. و هدف مطالعه به صورت واضح و عینی در انتهای مقدمه ذکر شود. 
روش ها: لازم است این قسمت به اختصار و به صورتی ارائه گردد که روش انجام مطالعه به روشنی برای خواننده مشخص باشد. همچنین بایستی در ابتدای این قسمت نوع مطالعه و زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه آماری، جمعیت نمونه، شیوه نمونه گیری مشخص شود و پرسشنامه و آیتم های مختلف آن و مقیاس پرسشنامه و شیوه نمره دهی آن به اختصار معرفی گردند. در انتهای قسمت روش ها همچنین لازم است به تستهای آماری، نوع و ویرایش نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها اشاره شود.
یافته ها و بحث: مهمترین یافته ها در ارتباط با هدف مطالعه با کمترین میزان جدول و نمودار ذکر شودو بحث در راستای اهداف مطالعه به شکلی ارائه گردد که خواننده به اطلاعات نوینی در این رابطه دسترسی پیدا کند. قسمت یافته ها و بحث با هم ترکیب شوند.

۲-۷-ﺷﺮایﻂ ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ :‬
پر کردن فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله
۱. داشتن شماره خط برای مقاله ای که در قسمت ارسال مقاله بدون نام نویسندگان درج می شود.
برای ایجاد شماره خط در Word ۲۰۱۰,۲۰۱۳ مسیر زیر را دنبال کنید: Page Layout  - Line Numbers-  Continuous .
۲. ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ در ﮔﻮﺷﻪ قسمت میانی پایین ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.‬
۳. ایﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻋﺎیﺖ ﺷﻮد: ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان، ﺧﻼﺻﻪ فارسی و کلیدواژه ها، خلاصه انگلیسی و ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ، ﻣﺘﻦ، سپاس گزاری، ﻣﺮاﺟﻊ، ﺷﺮح ﺗﺼﺎویﺮ، ﺟﺪاول و ﺗﺼﺎویﺮ( ﻫﺮ ﮐﺪام در متن مقاله و ﺟـﺎی آﻧﻬـﺎ در‬ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد).‬
نکته : نام محققین و دانشمندان در مقاله به صورت انگلیسی درج شود.
۴. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ و دریﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ داوران (ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻧﻔﺮ)، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪه ﻋﻮدت داده ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت و ﻋﻮدت آن در‬ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎیﯽ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬیﺮش ﺑﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪه اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. ایﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۹۰ روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻧﻮیﺴﻨﺪه ﺗﺎ ۲ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد‬ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻋﻮدت دﻫﺪ.‬
۵. یﮏ ﺳﺮی از آﺧﺮیﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ویﺮایﺶ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮای ﻧﻮیﺴﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از ﺗﺄیﯿﺪ ﻧﻮیﺴﻨﺪه از آﺧﺮیﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ و اعمال تغییر بعد از تایید نسخه نهایی قابل قبول نمی باشد.
۶. رﻋﺎیﺖ ﻣﺤﺪودیﺖ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ: در ﮐﺎرآزﻣﺎیﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﺷﻤﺎره ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺗﺼﺎویﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد، اﺧﺬ رﺿﺎیﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻤﺎران‬ ذﮐﺮ ﺷﻮد. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژیﮏ یﺎ ﮐﺎرآزﻣﺎیﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه یﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و یﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮیﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۷. ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎیﯿﻬﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرآزﻣﺎیﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ایﺮان (IRCT) یﺎ ﻫﺮ یﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎیﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬
۸. ﺗﻌﺎرض در ﻣﻨﺎﻓﻊ : در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ذﮐﺮ ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻀﺎوت ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬
۹. واژه و یﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼیﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.‬
۱۰. ایﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ رایﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎیﺪ.‬
۱۱. ﻧﺸﺮیﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎیﺖ 
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران  منتشر می شود
۱۲. ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪارک آن را ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎیﮕﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﻌﺪوم ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬
۱۳. ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده مادی و معنوی از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮیﻪ ﺑﺪون اجازه کتبی از سردبیر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
۱۴. هرگونه تغییر در محتوای مقاله مانند تغییر تعداد نام نوبسندگان، کم کردم محتوا، درج و حذف یافته ها، بعد از نهایی شدن داوری نهایی مقدور نمی باشد؛
۱۵. استفاده از پاورقی برای درج اصطلاحات به زبان انگلیسی که معادل فارسی ان در متن مقاله موجود است، الزامیست

‬ ۲-۸-ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮیﺴﯽ( References‬‬‬‬ )
فرمت : ونکوور - در متن داخل پرانتز و از شماره یک شروع شود. 
تمام منابع به زبان انگلیسی
نکته مهم:
‬ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ: ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ (ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ) - ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎیﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎیﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ- ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻧﻮیﺴﻨﺪه یﺎ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎریﺦ ﻣﯿﻼدی، ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺠﻠﻪ و ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﺎیﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.‬‬

۱.    Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۳;۱۵(۲):۱۲۲-۶.


ﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیﺴﻨﺪه یﺎ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن. ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﻣﺠﻠﻪ. ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر؛ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ: ﺻﻔﺤﺎت. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن از ۶ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ از ﻋﺒﺎرت et al‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 

‬‬‬ ۱.Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۳;۱۵(۲):۱۲۲-۶. .
ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیﺴﻨﺪه یﺎ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎرۀ ﭼﺎپ. ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر.‬‬
Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment. ۳rd ed. New Jersy: Appleton and Lang; ۱۹۹۰.
ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیﺴﻨﺪه ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎرۀﭼﺎپ. ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. ﺻﻔﺤﺎت.‬
Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Rook Textbook ofDermatology. Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. ۶th ed. Oxford: Blackwell Science; ۱۹۹۸. p. ۱۹۸۵-۲۰۰۲. ۱۹۹۸
ژورﻧﺎل از ایﻨﺘﺮﻧﺖ، Web site‬و : CD-rom‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زیﺮ :‬‬‬‬‬
- LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. ۱۹۹۵; ۳۱۰: ۱۳۸۷-۹۰. Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/۶۹۹۱ed۲.htm.Accessed September ۲۶, ۱۹۹۶.
- Hoffman DL. St John’s Wort. ۱۹۹۵; [۴ screans]. Available at: URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July ۱۶, ۱۹۹۸. - Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. ۱۹۹۵; ۵۲: ۹۰۰-۹۰۱.

ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ (ایﻨﺘﺮﻧﺖ و ...) ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ (ﻧﻘﻄﻪ، ویﺮﮔﻮل و ...) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد یﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻗﺖ ﺷﻮد.‬‬
 
دفعات مشاهده: 30151 بار   |   دفعات چاپ: 3043 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 76 بار   |   0 نظر
::
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4645