فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران- هیات تحریریه
هیات تحریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                               اعضای هیأت تحریریه مجله آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
 مدیر مسؤول: دکترمحمد کمالی
ســردبیـــر: دکتر محمد حسین تقدیسی
دبیر علمی : دکتر هرمز سنائی نسب
دبیر اجرایی: دکتر نسترن کشاورز محمدی

هیأت تحریریه :

سرکار خانم دکتر فاطمه رخشانی :استاد  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر غلامرضا شریفی راد: استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جناب آقای دکتر مهدی هزاوه ای: استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان

جناب آقای دکترعلی رمضانخانی: استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر محمد حسین تقدیسی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

جناب آقای دکتر محمد کمالی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرکار خانم دکتر زهرا جلیلی :دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر رضا توکلی :دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر فضل اله غفرانی پور :استاد دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر هرمز سنایی نسب :دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.(عج)

جناب آقای دکتر هادی طهرانی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جناب آقای دکتر حمید اله وردی پور: استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جناب آقای دکتر مهدی مشکی: استاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد

جناب آقای دکتر محمد حسین کاوه: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جناب آقای دکتر کامبیز کریم زاده :دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

جناب آقای دکتر محمد علی مروتی :استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جناب آقای دکتر ابراهیم حاجی زاده: استاد دانشگاه تربیت مدرس

جناب اقای دکتر علیرضا حیدرنیا: استاد دانشگاه تربیت مدرس

سرکار خانم دکترصدیقه ا لسادات طوافیان: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

سرکار خانم دکتر فرخنده امین شکروی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

سرکار خانم دکتر نسترن کشاورز محمدی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سرکار خانم دکتر مهناز صلحی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

جناب آقای دکتر محتشم غفاری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر محسن صفاری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.(عج)

سرکارخانم دکتر فاطمه استبصاری: استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

سرکارخانم دکتر فاطمه رجعتی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سرکار خانم دکتر فاطمه زارعی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مدیر اجرایی:  دکتر هادی طهرانی، مسعود مطلبی قاین
کارشناس دفتر مجله: خانم محبوبه شیرزاد

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران:
http://journal.ihepsa.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب