[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 4 - ( 10-1400 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 382-372 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین کننده های اجتماعی سلامت و سبک زندگی سالمندان
سیده رقیه صفوی ، فتانه بخشی* ، پریسا کسمایی ، سعید امیدی
چکیده:   (2983 مشاهده)
زمینه و هدف: سبک زندگی سالم یکی از معیارهای عمده ی تعیین‌کننده سلامت است. پدیده سالمندی از مسایل اصلی جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و پزشکی است. آگاهی از عوامل مرتبط با سبک زندگی سالمندان می تواند در برنامه ریزی ارتقای سلامت آنان موثر باشد. این مطالعه باهدف تعیین نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سبک زندگی سالمندان انجام گردید.

مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر، 455 نفر از سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر رشت در سال 1399 موردمطالعه قـرار گرفتنـد. نمونه ها به روش تصادفی چند مرحله ای از 38 مرکز و پایگاه بهداشتی انتخاب شدند. تعیین کننده های اجتماعی سلامت و اطلاعات سبک زندگی مربوط به سالمندان توسط پرسشنامه ای روا و پایا جمع آوری و پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه تحلیل گردید.

یافته ها: میانگین نمره سبک زندگی سالمندان 15/69± 105/66 بود. بیشترین میانگین نمره مربوط به حیطه پیشگیری 4/96±34/69 و کمترین نمره درحیطه فعالیت بدنی 1/36±3/15 بوده است. از بین تعیین کننده های اجتماعی سلامت بررسی شده، وضعیت تأهل، شغل، میزان درآمد و تحصیلات از مهمترین عوامل موثر بر سبک زندگی سالم بودند. بین میانگین نمره سبک زندگی با تحصیلات (0/223= r)، درآمد (0/196= r) و شغل (0/101= r) همبستگی دیده شد.

نتیجه گیری: برای ارتقای فعالیت فیزیکی و مدیریت استرس در سالمندان که منجر به ارتقای سبک زندگی سالم در آنها خواهد شد، توجه به عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت موثر بر سبک زندگی به دست آمده از این مطالعه می تواند راهکاری مفید و موثر باشد
 
شماره‌ی مقاله: 4
واژه‌های کلیدی: تعیین کننده های اجتماعی سلامت، سبک زندگی، سالمندی
متن کامل [PDF 676 kb]   (1201 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1400/4/23 | پذیرش: 1400/8/7
فهرست منابع
1. Mirzaei M. Some observations on the dimensions of aging with a look at Japan experience. Hum Sci. 2007;8(53):195-216.
2. Hashemi Z, Afshari A, Einy S. The effectiveness of acceptance and commitment education on improving the mental health and quality of life of elderly people with cancer. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(2):160-71 [DOI:10.29252/ijhehp.8.2.160]
3. Baqer Maddah Sadat S, Ghasemi S, Rahgozar M. The effect of educational program on health promotion behaviors on elderly life style. Iranian Journal of Rehabilitation Research. 2019;5(2):47-54.
4. Hosseini Nesar M, Zanjani H, Seyyed Miirzaei SM, Kaldii A. Comparative analysis of the quality of life of the elderly living in home and nursing home of Gilan province and the factors affecting it. Journal of Socio - Cultural Changes. 2020;17(2):43-61.
5. Abusalehi A, Vahedian-Shahroodi M, Esmaily H, Jafari A, Tehrani H. Mental health promotion of the elderly in nursing homes: a social-cognitive intervention. International Journal of Gerontology. 2021;15(3):221-7.
6. Mirfallah Nassiri N. Demographic Determinants of Population Ageing and Related Indicators in Iran. Iranian Journal of Official Statistics Studies. 2008;18(2):1-14.
7. Wang J, Chen C-Y, Lai L-J, Chen M-L, Chen M-Y. The effectiveness of a community-based health promotion program for rural elders: A quasi-experimental design. Applied Nursing Research. 2014;27(3):181-5. [DOI:10.1016/j.apnr.2013.11.014] [PMID]
8. Hashemi Z, Afshari A, Einy S. The effectiveness of acceptance and commitment education on improving the mental health and quality of life of elderly people with cancer. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(2):160-71. [DOI:10.29252/ijhehp.8.2.160]
9. Habibi A, Nikpour S, Seyedoshohadaei M, Haghani H. Health promoting behaviors and its related factors in elderly. Iran journal of nursing. 2006;19(47):35-48.
10. Ahmadzadeh K, Farshidi H, Nikparvar M, Ezati-Rad R, Mahmoodi M. The Relationship Between Health Literacy Level and Quality of Life in Heart Failure Patients. Journal of Health Literacy. 2021;6(2):61-8.
11. Tavakoly Sany SB, Aman N, Jangi F, Lael-Monfared E, Tehrani H, Jafari A. Quality of life and life satisfaction among university students: Exploring, subjective norms, general health, optimism, and attitude as potential mediators. Journal of American College Health. 2021:1-8 [DOI:10.1080/07448481.2021.1920597] [PMID]
12. ihan L, Chung-Ngok W. Validation of the psychometric properties of the health-promoting lifestyle profile in a sample of Taiwanese women. Quality of Life Research. 2011;20(4):523-8. [DOI:10.1007/s11136-010-9790-6] [PMID] [PMCID]
13. Scott A, Wilson R. Social Determinants of Health Among African Americans in a Rural Community in the Deep South: An Ecological Exploration. Rural and remote health. 2011;11(1):1634. [DOI:10.22605/RRH1634] [PMID]
14. Mogford E, Gould L, Devoght A. Teaching critical health literacy in the US as a means to action on the social determinants of health. Health promotion international. 2011;26(1):4-13. [DOI:10.1093/heapro/daq049] [PMID] [PMCID]
15. Davies N. Promoting healthy ageing: the importance of lifestyle. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987). 2011;25(19):43-50. https://doi.org/10.7748/ns2011.01.25.19.43.c8270 [DOI:10.7748/ns.25.19.43.s51] [PMID]
16. Babak A, Davari S, Aghdak P, Pirhaji O. Assessment of healthy lifestyle among elderly in Isfahan, Iran. Journal of Isfahan medical school. 2011;29(149).
17. Mahmoodi G, Azari N, Sanati. Lifestyle assessment in the elderly. Health Breeze Quarterly. 2013;1(3):45-50.
18. Shamsadini Lori A, PourMohammadi K. Keshtkaran Vida, Ahmadi Kashkoli Sadegh, PourAhmadi MohammadReza, [A survey on the level of the elderly lifestyle in Shiraz]. J Health-Based Res. 2015;1(1):75-84.
19. Niknami M, Namjoo A, Baghaee M, Sedghei Sabet M, Atrkar Roshan Z. Survey healthbehavior of elderly referring to retirement centers in Rasht city in 20. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2010;20(1):40-8.
20. Eshaghi, reza S, Ziba Fz, Anahita B. Designing a questionnaire to assess lifestyle in the elderly:Validation. 1389;9:1.
21. Heshmati H, Asnaashari, Khajavi, CHarkazi, Babak A, Hosseini A. Lifestyle of the elderly in Kashmar in 2012. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2014;11(1):39-50.
22. Ershadi S, CHorsi G, Moslemizadeh M. Assessing the educational needs of the elderly in Sirjan city about a healthy lifestyle, 1397-1397. Journal of Gerontology. 2020;4(4):68-78.
23. Seo HM, Hah YS. A study of factors influencing on health promoting lifestyle in the elderly: Application of Pender's health promotion model. Journal of Korean Academy of Nursing. 2004;34(7):1288-97 [DOI:10.4040/jkan.2004.34.7.1288] [PMID]
24. Ebrahimi Z, Esmaeilzadeh Ghandehari MR, Veisi K. The Effect of Physical Activity Based on Intergenerational Programs on the Quality of Life of Older Adults. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2020;14(4):406-21.
25. valuation of Life Style in the Elderly. Quarterly Journal of Health Breeze. 2013;1(3):45-50.
26. Jafari R, Alaee N, Heravi-Karmooi M, Arsang S. Study of lifestyle and related factors in the elderly in Qom, Qom University of Medical Sciences Journal. 2018;12(8):69-77. [DOI:10.29252/qums.12.8.69]
27. Beh-Pajooh A, Soleymani S. The relationship between sleep quality and depression in older people living in 3 districts of Tehran, Iran. Iranian Journal of Ageing. 2016;11(4):72-9. [DOI:10.21859/sija-110172]
28. Morowatisharifabad MA, Ghofranipour F, Heidarnia A, Ruchi GB, Ehrampoush MH. Self-efficacy and health promotion behaviors of older adults in Iran. Social Behavior and Personality: an international journal. 2006;34(7):759-68. [DOI:10.2224/sbp.2006.34.7.759]
29. Abbas SL, Kimia P. Keshtkaran Vida, Ahmadi Kashkoli Sadegh, PourAhmadi MohammadReza, [A survey on the level of the elderly lifestyle in Shiraz]. J Health-Based Res. 2015;1(1):75-84
30. 30 Tsugane S, Inoue M, Ohara S, U M, K Y. Association between education level and dentition status in Japanese adults center health public japan 2012;40:481-7. [DOI:10.1111/j.1600-0528.2012.00697.x] [PMID]
31. Zanjari N, Sadeghi R, Delbari A. Analysis of Gender Differences in Time Use Among Iranian Older Adults. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2019;13(5):588-603. [DOI:10.32598/SIJA.13.Special-Issue.588]
32. Shahnazi H, Sobhani A. Survey and comparison of different areas of style Healthy living of the elderly ا Resident Home Nursing Isfahan. Elderly Scientific Research Journal. 2016;10(4):192-201.
33. Anvari M. Assessment of lifestyle among elderly living in the Sari city in the year 2018: medical School; 2019.
34. Alaee N, Jafari R, heravi-Karmooi M, Arsang S. Investigation of Lifestyle and Its Related Factors in the Elderly Population in Qom City, 2017 (Iran). Qom Univ Med Sci J. 2018;12(8):69-77. [DOI:10.29252/qums.12.8.69]
35. Najimi A, Godarzi A. Healthy lifestyle of the elderly: A cross-sectional study. Journal of health system research. 2012;8(4):581-7.
36. Ataie Z, Allahverdi A, Dehnoalian A, Orooji A. The relationship between lifestyle and general health among elderly people in Neyshabur. Iran Journal of Nursing. 2018;31(111):10-9. [DOI:10.29252/ijn.31.111.10]
37. Azadbakht G, Tanjani t, Shojaeizadeh D, Gheysvandi. Health-promoting self-care behaviors and related factors in the elderly: Application of health belief model. Journal of Education and Community Health. 2014;1(2):20-9. [DOI:10.20286/jech-010220]
38. De Cocker K, Artero EG, De Henauw S, Dietrich S, Gottrand F, Béghin L, et al. Can differences in physical activity by socio-economic status in European adolescents be explained by differences in psychosocial correlates? A mediation analysis within the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study. Public health nutrition. 2012;15(11):2100-9. [DOI:10.1017/S1368980012001036] [PMID]
39. Movahedi M, Khamseh F, Ebadi A, Haji Amin Z, Navidian A. Assessment of the lifestyle of the elderly in Tehran. Journal of Health Promotion Management. 2016;5(3):51-9.
40. Sung MH, Lim YM. The study on health promoting lifestyle of the elderly women. Journal of Korean Academy of Nursing. 2003;33(6):762-71. [DOI:10.4040/jkan.2003.33.6.762] [PMID]
41. Sohng KY, Sohng S, Yeom HA. Health‐promoting behaviors of elderly Korean immigrants in the United States. Public Health Nursing. 2002;19(4):294-300. [DOI:10.1046/j.1525-1446.2002.19409.x] [PMID]
42. Habibi S, Nikpori S, Seyed shohadaiee M, haghani H. Evaluation of health and quality of life promoting behaviors in the elderly. 1387.
43. Heidari S, Nouri Tajer M, Hosseini F, Inanlou M, Golgiri F, Shirazi F. Geriatric family support and diabetic type-2 glycemic control. Iranian Journal of Ageing. 2008;3(2):573-80.
44. Zahmatkeshan N, bagherzadeh r, Akaberian S, yazdankhah MR, Mirzaei k, Yazdanpanah S, et al. Assessing Quality Of Life and related factors in Bushehr,s elders – 1387-8. Journal of Advanced Biomedical Sciences. 2012;2(1):53-8.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.GUMS.REC.1399.434XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Safavi S R, Bakhshi F, kasmaei P, Omidi S. Social determinants of health and lifestyle in the elderly. Iran J Health Educ Health Promot 2022; 9 (4) :372-382
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1786-fa.html

صفوی سیده رقیه، بخشی فتانه، کسمایی پریسا، امیدی سعید. تعیین کننده های اجتماعی سلامت و سبک زندگی سالمندان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (4) :372-382

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1786-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 4 - ( 10-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570