[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( 10-1399 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 309-323 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پرسید پروسید بر سلامت روان زنان میانسال مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت شهرداری تهران
مریم شیانی ، زهرا جلیلی* ، داوود شجاعی زاده
چکیده:   (796 مشاهده)
زمینه و هدف: مسائل متعدد دوره میانسالی موجب بحرانی شدن این مرحله از زندگی و به خطر افتادن سلامت روان زنان و افزایش تعداد مبتلایان به اختلالات روانی می گردد، زنان بیش از مردان مبتلا به اختلالات روانی هستند و میانسالان بیش از سایر گروه های سنی مبتلا به این اختلالات می باشند؛ لذا این مطالعه باهدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پرسید پروسید بر سلامت روان زنان میانسال مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت شهرداری تهران، سال 97-1396 انجام‌شده است.

مواد و روش ها: مطالعۀ نیمه تجربی، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در میان 72 نفر زن میانسال خانه‌های سلامت منتخب شهر تهران انجام شد. برای این منظور از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) و پرسشنامۀ محقق ساخته طراحی‌شده بر اساس مدل پرسید استفاده شد؛ تأیید روایی و پایایی این ابزار قبل از مطالعه و توسط دو گروه مداخله و کنترل قبل و بعد مداخلۀ آموزشی صورت گرفت. داده‌ها نیز با نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر، تی تست و ...تحلیل شدند.

یافته‌ها:بر اساس نتایج، میانگین سنی زنان موردمطالعه 47/90 سال بود. پس از مداخله آموزشی میانگین نمره سازه‌های مدل پرسید (عوامل مستعد کننده، قادر کننده و تقویت‌کننده) و رفتار در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به‌صورت معناداری افزایش داشته است (0/001>P). هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده بهبود معنادار در میانگین نمره‌ی سلامت روان زنان میانسال گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل از 26/30 به 16/10 بعد از آموزش است (0/05>P).

نتیجه گیری:  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل پرسید در ارتقای سلامت روان زنان میانسال مؤثر است.

 
واژه‌های کلیدی: سلامت روان، مدل پرسید پروسید، زنان میانسال، خانه‌های سلامت شهرداری
متن کامل [PDF 318 kb]   (155 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1398/9/27 | پذیرش: 1399/7/19
فهرست منابع
1. Forouzan AS, Baradaran Eftekhari M, Mirabzadeh A, Malekafzali H, Dejman M, Sajadi H, Mohammadi F, Rafiee H, Rajabi M, Mottaghian L, Habibi E, Falahat K. Hakim Health Sys Res 2015; 18(1): 26- 33.
2. Tehrani H. Mental health stigma related to novel coronavirus disease (COVID-19) in older adults. Geriatrics & gerontology international. 2020;20(8):796-7.. [DOI:10.1111/ggi.13985] [PMID] [PMCID]
3. Zahmatkesh Z, Peyman N, Tehrani H, Esmaily H. The Relationship between Postpartum Depression and Self-efficacy and Mental Health Literacy. Journal of Health Literacy. 2020;5(1):32-8. [DOI:10.22038/jhl.2020.46110.1097]
4. Akbari M, Najafi S, Nadrian H. The Relationship between Social Capital Perceived Social Support and The Women's Mental Health in Sanandaj: a Community-Based Study. Iran J Health Educ Health Promot. 2017; 5 (3):155-163 [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.155]
5. Ghanbari MR, Salari H, Taziki SA, Padash L, Yousefi MR, LotfaliNejad E. Survey of 15 Years and Older Women's Mental Health Status in Urban Population of Gorgan. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2013;10(1):77-83.
6. Fallahzadeh H,Ghafarikia M,Keyghobady N,Saadati H.Comparison of Depression and Anxiety in Employed Women With Housewives Women In Shiraz City in 2012. Journal of Toloo-e-Behdasht. 2014; 13 (1):115-123.
7. Mohammadi-Yeganeh L, Bastani F, Feizi Z, Agilar-Vafaie M, Haghani H. Effect of Stress Management Education on Mood and Perceived Stress among Oral Contraceptive Pill Users. IJN. 2008; 21 (53):63-73.
8. Heidari F, Mohammad khaN KERMANSHAHI S, vanaki Z, kazem nejad A. A Survey the effect of planned program of health promotion on stress management in middle-aged women. IJNR. 2011; 6 (22):17-23.
9. Sharifirad, G, Ghaffari, M, Zanjani, S, and Hassanzadeh, A. The effectiveness of educational intervention based on PRECEDE the level of stress (stress) seniors attending the eyes of the world centers of Tehran. Health Syst Res.2012 7(5).
10. Moshki M, Mohammadzadeh F, Yaghubi R, Pariafsai F. Application of Behavioral Analysis Phase of PRECEDE Model on Women's Psychological Well-being in the Menopausal Period. J Neyshabur Univ Med Sci. 2015; 3 (2):39-51.
11. Green LW, Kreuter MW. Health program planning: an educational and ecological approach. 4th Ed. New York: McGraw-Hill p.7-23; 2005.
12. Zendehtalab HR, The effect of an educational program designed based on PRECEDE- PROCEED Model on adolescents'mental health and their parents' participation.Evidence Based care 2012; 2(1):45-54.
13. Bridges LS, Sharma M, Lee JHS, Bennett R, Buxbaum SG, Reese-Smith J. Using the PRECEDE-PROCEED model for an online peer-to-peer suicide prevention and awareness for depression (SPAD) intervention among African American college students: experimental study. Health Promot Perspect. 2018; 8(1):15-24. [DOI:10.15171/hpp.2018.02] [PMID] [PMCID]
14. Afkari M E, Solhi M, Matin H, Hoseini F, Mansoorian M. The Efficiency of Educational Intervention Based on PRECEDE Educational Method in the Promotion of Life Quality of the Aged Under the Coverage of Tehran Cultural House of Aged People 2009. Sija. 2011; 5 (4)
15. Hlaing PH, Sullivan PE, Chaiyawat P. Application of PRECEDE-PROCEED Planning Model in Transforming the Clinical Decision Making Behavior of Physical Therapists in Myanmar. Frontiers in public health. 2019;7:114. [DOI:10.3389/fpubh.2019.00114] [PMID] [PMCID]
16. Moshki M, Ghofrani Pour F, Azad Fallah P, Haji Zadeh E. Implementation of participatory-educational program based on Precede model for self-esteem and psychological well-being enhancement of university students. HormozganMedical Journal 2010; 14(1):22-31.
17. Lesan SH, Ghofrani Pour F, Byrshk B, Faghihzadeh S. Application of PRECEDE in reducing Tehranian firemen anxiety. Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 2003; 9(2): 77-84.
18. Hazavehei SM, Sabzmakan L, Hassan Zadeh A, Rabie K. The effect of PRECEDE Model-based educational program on depression level in patients with coronary artery bypass grafting. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences & Health Services 2008; 12(2): 32-40.
19. Yates P, Edwards H, Nash R, Aranda S, Purdie D, Najman J, et al. A randomized controlled trial of a nurseadministered educational intervention for improving cancer pain management in ambulatory settings. Patient Educ Couns 2004; 53(2): 227-37. [DOI:10.1016/S0738-3991(03)00165-4]
20. Fathizadeh S, Shojaeizadeh D, Mahmoodi M, Garmarodi G, Amirsardari M, Azadbakht M et al. The Impact of Health Education Based on PRECEDE Model on Knowledge, Attitude and Behavior of Grade Nine Female Students about Iron Deficiency Anemia in Qazvin. J.health. 2016; 7 (3):321-330.
21. Afkari ME, Taghdisi MH. The Effect of an educational intervention based on the PRECEDE model on quality of life improvement in the elderly afiliated with Tehran culture house for the aged-2009. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2013;1(1):21-33.
22. Dadipoor S, sayahi Y, Alavi A, Naghavi K, Safari Moradabadi A. Using Precede model to investigate the correlates of menopausal women's life quality in Bandar Abbas... Avicenna J Nurs Midwifery care. 2015; 23 (1):84-93.
23. Doshmangir P, Shirzadi S, Tagdisi MH, Doshmangir L. Effect of an Educational Intervention According to the PRECEDE Model to Promote Elderly Quality of Life. Journal of Education and Community Health. 2014;1(2):1-9. [DOI:10.20286/jech-01021]
24. Hosseini SG, Shojaeizadeh D, Sanagu A, Vakili MA, Mirkarimi K, Jahanshahi R. Effect of educational intervention on self-care behaviors among patients with diabetes: An application of PRECEDE model. Ann Trop Med Public Health 2017; 10:707-14.
25. Didehvar M, Jalili Z, Zareban I, Bakhshani N M, Shahrakipour M. The Effect of Stress Management Education Based on PRECEDE Model on Occupational Stress of Nurses in Hospitals of Iranshahr, Iran. Strides Dev Med Educ. 2015; 12 (3):472-484.
26. Dehdari T, Heidarnia A, Ramezankhani A, Sadeghian S, Ghofranipour F, Etemad S. Planning and evaluation of an educational intervention programme to improve life quality in patients after coronary artery bypass graft-surgery according to PRECEDE-PROCEED model. J Birjand Univ Med Sci. 2008; 15 (4):27-37.
27. Bazpour M, Gheibizadeh M, Saki Malehi A, Keikhaei B. The Effect of a Training Program Based on the PRECEDE-PROCEED Model on Lifestyle of Adolescents with Beta-Thalassemia: A Randomized Controlled Clinical Trial. Int J Hematol Oncol Stem Cell Res. 13(1):12-19.
28. Barasheh N, Shakerinejad G, Nouhjah S, Haghighizadeh MH. The effect of educational program based on the precede-proceed model on improving self-care behaviors in a semi-urban population with type 2 diabetes referred to health centers of Bavi, Iran. Diabetes Metab Syndr. 2017; 11(suppl 2):S759-S76531- Phoenix K. H. Mo, Winnie W. S. Mak.The importance of mental health. Health Education & Behavior. 2008 35 (4): 574-587. [DOI:10.1016/j.dsx.2017.05.012] [PMID]
29. Payne HE, Wilkinson J, West JH, Bernhardt JM. A content analysis of precede-proceed constructs in stress management mobile apps. mHealth. 2016;2(2).
30. Didehvar M, Zareban I, Jalili Z, Bakhshani N-M, Shahrakipoor M, Balouchi A. The effect of stress management training through PRECEDE-PROCEED model on occupational stress among nurses and midwives at Iran hospital, Iranshahr. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2016;10(10):LC01. [DOI:10.7860/JCDR/2016/22569.8674] [PMID] [PMCID]
31. Phoenix K. H. Mo, Winnie W. S. Mak.The importance of mental health. Health Education & Behavior. 2008 35 (4): 574-587.
32. Hawley G, Horwath C, Gray A, et al. Sustainability of health and lifestyle improvements following a non-dieting randomised trial in overweight women. Preventive Medicine; 2008 47: 593-599. [DOI:10.1016/j.ypmed.2008.08.008] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

shiani M, Jalili Z, shojaeizadeh D. The Effect of Education Based on the Precede-Proceed Model on the Mental Health of Middle -aged Women referred to Municipal Health Houses of Tehran. Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 8 (4) :309-323
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1122-fa.html

شیانی مریم، جلیلی زهرا، شجاعی زاده داوود. تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پرسید پروسید بر سلامت روان زنان میانسال مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت شهرداری تهران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1399; 8 (4) :309-323

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1122-fa.htmlدوره 8، شماره 4 - ( 10-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4299