[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( 10-1399 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 347-336 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت خودمراقبتی و ارتباط آن باخودکارآمدی بیماران مبتلا به فشارخون بالا
زهرا آسا کهنه فرودی ، مهدی قلیان اول* ، هادی طهرانی ، حبیب الله اسماعیلی
چکیده:   (3372 مشاهده)
زمینه و هدف: پرفشاری خون، یک بیماری شایع بوده، که اغلب بدون علامت و قابل درمان است. عدم درمان این بیماری، اغلب به عوارض مرگ بار منتهی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خودمراقبتی و ارتباط آن با خودکارآمدی بیماران مبتلا به فشارخون بالا شهر مشهد در سال 1398 انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه به روش توصیفی– مقطعی تعداد250 بیمار مبتلا به پرفشاری خون شهر مشهد در سال 1398به روش چند مرحله ای از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 3 قسمتی شامل: اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی و خودمراقبتی فشارخون بود. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری تی تست، آنالیز واریانس، من ویتنی، کروسکال والیس، همبستگی خطی و رگرسیون توسط نرم افزار SPSS نسخه20 با سطح معنی داری 0/5 تحلیل گردید.

یافته ها: براساس یافته های بدست آمده رفتارهای خودکارآمدی و خودمراقبتی با کسب نمره 10/13±40/43 و 10/66±48/78 در حد نسبتا نامطلوب قرار داشت. و بین رفتارهای خودکارآمدی و خودمراقبتی با شغل، شاخص توده بدنی، تعداد جلسات دریافت مشاوره فشارخون، مصرف دارو، سابقه بیماری در پدر رابطه معنی داری مشاهده شد( 0/05>p ). گفتنی است بین نمرات کلی خودمراقبتی با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید( 0/001=P)(rp=0/82).

نتیجه گیری: با توجه به وجود همبستگی معنادار بین انجام رفتارهای خودمراقبتی با خودکارآمدی و از آنجا که این موارد در پیشگیری و کنترل فشارخون بسیار موثرند. لذا پیشنهاد می گردد، برنامه های آموزشی جهت بیماران مبتلا به پرفشاری خون به منظور افزایش تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی و ارتقا سطح خودکارآمدی بیماران طراحی و اجرا گردد.

 
واژه‌های کلیدی: پرفشاری خون، خودکارآمدی، رفتارهای خودمراقبتی، ارتقا سلامت، بیمار
متن کامل [PDF 297 kb]   (1375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1399/3/18 | پذیرش: 1399/7/8
فهرست منابع
1. SheikhSharafi H, Seyedamini B. Assessment of health literacy and self-care in heart failure patients. Journal of Health Literacy. 2017;1(4):203-19. [DOI:10.22038/jhl.2017.10854]
2. Mohammadpour M, Zarifinezhad E, Armand R. A study of correlation between applied health literacy and self-care behaviors in hypertensive patients of Gachsaran city, 2016 (Iran). Qom University of Medical Sciences Journal. 2018;12(10):55-65. [DOI:10.29252/qums.12.10.55]
3. Sotodeh Asl N, Neshat Dost H, Kalantery M, Talebi H, Khosravi A. Comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy and medication on the quality of life in the patients with essential hypertension. Koomesh. 2010;11(4):294-301.
4. Hazavehei S, Dashti S, Moeini B, Faradmal J, Shahrabadi R, Yazdi A. Factors related to self-care behaviors in hypertensive individuals based on Health Belief Model. Koomesh. 2015;17(1):37-44.
5. Mansoorian M, Qorbani M, Shafieyan N, Asayesh H, Shafieyan Z, Maghsodloo D. Association between life style and hypertension in rural population of Gorgan. Journal of health promotion management. 2012;1(2):23-8.
6. Babaei S, Shakibazadeh E, Shojaeizadeh D, Yaseri M, Mohamadzadeh A. Effectiveness the Theory-Based Intervention Based on Health Belief Model on Health Promotion Lifestyle in Individuals Susceptible to Cardiovascular Diseases. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(3):224-39.. [DOI:10.29252/ijhehp.8.3.224]
7. Golshiri P, Sadri G, Farajzadegan Z, Sahafi M, Najimi A. Is there any association between family function self care in women? Journal of Isfahan Medical School. 2012;29(166):1-9.
8. Barati M, Darabi D, Moghimbeigi A, Afsar A. Self-regulation behaviors of hypertension and related factors among hypertensive patients. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2011;1(3):116-22.
9. Gangi S, Peyman N, Esmaily H. Comparative study of two methods of fluid therapy with Ringer's Lactate and Ringer's solution. medical journal of mashhad university of medical sciences. 2018;60(6):792-803.
10. Mirzaei Alavijeh M, Nasirzadeh M, Jalilian F, Mostafavei F, Hafezi M. Self-efficacy of health promotion behaviors in hypertensive patients. Daneshvar. 2012;19(1):51-8..
11. Vrijhoef H, Diederiks J, Spreeuwenberg C, Wolffenbuttel B, Van Wilderen L. The nurse specialist as main care-provider for patients with type 2 diabetes in a primary care setting: effects on patient outcomes. International journal of nursing studies. 2002;39(4):441-51. [DOI:10.1016/S0020-7489(01)00046-3]
12. Warren-Findlow J, Seymour RB, Huber LRB. The association between self-efficacy and hypertension self-care activities among African American adults. Journal of community health. 2012;37(1):15-24. [DOI:10.1007/s10900-011-9410-6] [PMID] [PMCID]
13. Hatef M, Sharif Nia H, Mousavinasab N, Esmaeili R, Shafipour V. Self-efficacy and prediction of associated factors in patients with chronic diseases. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2018;28(162):86-94.
14. Mularcik KA. Self-efficacy toward health behaviors to improve blood pressure in patients who receive care in a primary care network: Electronic Thesis or Dissertation. Ohio State University, 2010. https://etd.ohiolink.edu/.
15. Ghanei Gheshlagh r (Ph.D)1 PnPD, Ghalenoee m(M.Sc)3, Dalvand s (Ph.D student)4, Farajzadeh m (M.Sc) 5, Ebadi a (Ph.D)*6 Psychometric properties of Persian version of Hypertension Self-Care Profile in patients with high blood pressure 2018;1(21):25-32.
16. Gheshlagh RG, Parizad N, Ghalenoee M, Dalvand S, Baghi V, Najafi F, et al. Psychometric features of the persian version of self-efficacy tool for patients with hypertension. International Cardiovascular Research Journal. 2018;12(2):50-6.
17. Ghanei Gheshlagh R, Parizad N, Ghalenoee M, Dalvand S, Farajzadeh M, Ebadi A. Psychometric properties of Persian version of Hypertension Self-Care Profile in patients with high blood pressure. Koomesh. 2019;21(1):25-32.
18. Rezvan S, Besharati M, Khodadadpoor M, Matlabi M, Fathi A, Salimi A, et al. Self-Care Assessment of Patients with Hypertension in Qom City in 2016 (Iran). Qom University of Medical Sciences Journal. 2018;12(4):72-80. [DOI:10.29252/qums.12.4.72]
19. Newell M, Modeste N, Marshak HH, Wilson C. Health beliefs and the prevention of hypertension in a black population living in London. Ethnicity & disease. 2009;19(1):35.
20. Delavari A, Horri N, Alikhani S, Gouya M, Mahdavi A, Hosseini S, et al. Prevalence of hypertension in Iranian urban and rural populations aged over 20 years in 2004. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2007;17(58):79-86.
21. Fuladvandi M, Safarpour H, Malekyan L, Moayedi S, Mahani MA, Salimi E. The Survey of self-regulation behaviors and related factors in elderly with hypertension in south-east of Iran. Health. 2017;9(04):592. [DOI:10.4236/health.2017.94042]
22. Bairami S, Fathi Y, Mohammadinasab S, Barati M, Mohammadi Y. Relationship between self-care behaviors and quality of life among hypertensive patients visiting comprehensive health centers in Hamadan, Iran. Journal of Education and Community Health. 2017;4(1):20-7. [DOI:10.21859/jech.4.1.20]
23. k bsmrsmhbztmfm. The effect of lifestyle modification educational intervention on blood pressure control in patients with hypertension. Journal of Education and Community Health. 2016;3(1):12-9. [DOI:10.21859/jech-03012]
24. saveh Mi B, Ashk Torab T. Borz Abadi Farahani Z, Zayeri F, Zohari Anboohi S. The relationship between self-efficacy and self-care behaviors in J Shahid Beheshti School Nurs Midwif. 2012;22(78):4715.
25. Abkenar MZ, Ghofranipour F, Kashi Z, Montazeri A. Effect of the Islamic Self-care Nutrition Method on the Lipid Profile of Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Controlled Trial. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2020;8(B):161-7. [DOI:10.3889/oamjms.2020.4217]
26. Eghbali T, Salehi S. The Effect of Nursing Intervention Education on Self-care Behaviors in Patients with High Blood Pressure Referred to Healthcare Centers in Kermanshah Province. Iranian Journal of Rehabilitation Research. 2017;4(1):32-7.
27. Arabshahi A, Gharlipour Z, Mohammadbeigi A, Mohebi S. The Effect of Education Based on Spousal Social Support on Improving Self-Care Behaviors in Men with High Blood Pressure. Qom University of Medical Sciences Journal. 2020;14(2):34-46. [DOI:10.29252/qums.14.2.34]
28. Balasi L, Paryad E, Kazemnezhad Leili E, Booraki S, SadeghiMeibodi A, Nassiri Sheikhani N. Study status of care adherence and its related factors in patients undergoing Coronary Artery By pass Surgery. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2015;15(25):3.
29. Shahbodaghi Z, Borhani F, Rayyani M. The effects of salf-care program on blood pressure of patients with diabetes. Medical - Surgical Nursing Journal. 2014;3(3):163-169.
30. Naeimi E, Malekzadeh J, Hadinia A, Sharifi B, Mosavizadeh A. Assessment of Knowledge and Practice of Hypertension Patients in Boyer Ahmad City in 2008. Armaghane danesh. 2011;16(5):302-9.
31. Hori Y, Toyoshima H, Kondo T, Tamakoshi K, Yatsuya H, Zhu S, et al. Gender and age differences in lifestyle factors related to hypertension in middle-aged civil service employees. Journal of epidemiology. 2003;13(1):38-47. [DOI:10.2188/jea.13.38] [PMID]
32. Ohira T, Iso H, Tanigawa T, Sankai T, Imano H, Kiyama M, et al. The relation of anger expression with blood pressure levels and hypertension in rural and urban Japanese communities. Journal of hypertension. 2002;20(1):21-7. [DOI:10.1097/00004872-200201000-00005] [PMID]
33. Molloy GJ, Randall G, Wikman A, Perkins-Porras L, Messerli-Bürgy N, Steptoe A. Type D personality, self-efficacy, and medication adherence following an acute coronary syndrome. Psychosomatic medicine. 2012;74(1):100-6. [DOI:10.1097/PSY.0b013e31823a5b2f] [PMID]
34. Paryad E, Hosseinzade T, Kazemnejad E, Asiri S. A study of self-efficacy in patients with coronary artery disease and its predictors. Qom Univ Med Sci J. 2013;7(2):41-8.
35. Riegel B, Dickson VV, Kuhn L, Page K, Worrall-Carter L. Gender-specific barriers and facilitators to heart failure self-care: a mixed methods study. International journal of nursing studies. 2010;47(7):888-95. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.12.011] [PMID]
36. Khorsandi M, Fekrizadeh Z, Roozbahani N. Investigation of the effect of education based on the health belief model on the adoption of hypertension-controlling behaviors in the elderly. Clinical interventions in aging. 2017;12:233. [DOI:10.2147/CIA.S117142] [PMID] [PMCID]
37. Behzad Y, Hagani H, Bastani F. Effect of empowerment program with the telephone follow-up (tele-nursing) on self-efficacy in self-care behaviors in hypertensive older adults. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2016;13(11):1004-15.
38. Lauck S, Johnson JL, Ratner PA. Self-care behaviour and factors associated with patient outcomes following same-day discharge percutaneous coronary intervention. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2009;8(3):190-9. [DOI:10.1016/j.ejcnurse.2008.12.002] [PMID]
39. Boroumand S, Shahriari M, Abbasi Jebeli M, Baghersad Z, Baradaranfard F, Ahmadpoori F. Determine the level of self-efficacy and its related factors in patients with ischemic heart disease: A descriptive correlational study. Iranian Journal of Nursing Research. 2015;9(4):61-9.
40. Aghakhani N, Alinejad V, Khademvatan K, Golmohamadi F. The Effect Of Self-Care Education On The Self Efficacy In Myocardial Infarction Hospitalized Patients In Seyeid Al-Shohada Educational & Treatment Center, Urmia, 2017. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2018;16(6):412-22.
41. Hedayati B. Effect of Family-Based Empowerment Model on the Self-Efficacy of Hypertensive Elderly People. Iranian Journal of Ageing. 2018;13(1):86-97. [DOI:10.21859/sija.13.1.86]
42. Borzecki AM, Oliveria SA, Berlowitz DR. Barriers to hypertension control. The American heart journal. 2005;149(5):785-94. [DOI:10.1016/j.ahj.2005.01.047] [PMID]
43. Morowatisharifabad M, Rouhani Tonekaboni N. Perceived self-efficacy in self-care behaviors among diabetic patients referring to Yazd Diabetes Research Center. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2008;15(4):91-9.
44. Sarkar U, Fisher L, Schillinger D. Is self-efficacy associated with diabetes self-management across race/ethnicity and health literacy? Diabetes care. 2006;29(4):823-9. [DOI:10.2337/diacare.29.04.06.dc05-1615] [PMID]
45. Hejazi S, Peyman N, Tajfard M, Esmaily H. The impact of education based on self-efficacy theory on health literacy, self-efficacy and self-care behaviors in patients with type 2 diabetes. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(4):296-303. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.296]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.MUMS.REC.1398.162XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

asa kohneforoudi Z, Gholian-Aval M, Tehrani H, Esmaily H. Evaluation of Self-Care Status and Its Relationship with Self-Efficacy of Patients with Hypertension. Iran J Health Educ Health Promot. 2020; 8 (4) :336-347
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1511-fa.html

آسا کهنه فرودی زهرا، قلیان اول مهدی، طهرانی هادی، اسماعیلی حبیب الله. بررسی وضعیت خودمراقبتی و ارتباط آن باخودکارآمدی بیماران مبتلا به فشارخون بالا. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1399; 8 (4) :347-336

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1511-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( 10-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4419