[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( 10-1399 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 335-324 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سلامت و ساختار حمایت اجتماعی بر رفتارهای خودمراقبتی دوران بارداری
حسین ایزدی راد، وحید نهتانی* ، مهدی علی احمدی، فاطمه پورحاجی، شمس الدین نیکنامی
چکیده:   (3165 مشاهده)
زمینه و هدف: رفتارهای خودمراقبتی در دوران بارداری، می‌تواند در کاهش پیامدهای نامطلوب بارداری مؤثر باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل تلفیقی الگوی باور سلامت با سازه حمایت اجتماعی بر رفتارهای خودمراقبتی دوران بارداری می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه¬تجربی بود که در میان 90 نفر از زنان باردار شکم اول شهر ایرانشهر درسال 1396 انجام شد. نمونه‌ها به روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمون(45نفر) و کنترل(45نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمون 5 جلسه آموزشی برگزار گردید و در گروه کنترل مداخله انجام نشد. 6 ماه بعد از مداخله آموزشی، پرسشنامه توسط هر دو گروه تکمیل شد.داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم¬افزار SPSS نسخه 20 و آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی و کای اسکوئر مورد تحلیل قرار گرفتند.  
 
یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین نمرات مادران باردار در ساختارهای  حساسیت درک شده 1/74(±0/17) ، شدت درک-شده 4/55(±0/05)، منافع درک شده 0/63(±0/05)، خودکارآمدی 3/67(±0/41)، سازه حمایت اجتماعی 5/13(±0/63) و رفتارهای خودمراقبتی 3/15(±0/38) در گروه آزمون افزایش معنی داری نشان داد(0/001>p). در مقایسه وزن هنگام تولد، بین گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله آموزشی، اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (0/36=P).

نتیجه گیری: تلفیق الگوی باور سلامت و ساختار حمایت اجتماعی می‌تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای طراحی و اجرای مداخلات آموزشی با هدف ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار و وزن هنگام تولد استفاده گردد.

 
واژه‌های کلیدی: خودمراقبتی، الگوی باور سلامت، حمایت اجتماعی، وزن هنگام تولد، زنان باردار
متن کامل [PDF 311 kb]   (966 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1399/1/28 | پذیرش: 1399/6/13
فهرست منابع
1. Gaiva MAM, Palmeira EWM, Mufato LF. Women's perception of prenatal and delivery care in cases of neonatal death. Esc Anna Nery. 2017;21(4):e20170018. [DOI:10.1590/2177-9465-ean-2017-0018]
2. Solhi M, Abbasi K, Ebadi Fard Azar F, Hosseini A. Effect of Health Literacy Education on Self-Care in Pregnant Women: A Randomized Controlled Clinical Trial. IJCBNM.2019;7(1):2-12.
3. Ekhtiari YS MF, Foroushani AR, Shakibazadeh E. Effect of a Self-care Educational Program Based on the Health Belief Model on Reducing Low Birth Weight Among Pregnant Iranian Women. Int J Prev Med. 2014;5(1):76-82.
4. Ekhtiari YS MF, Foroushani AR, Shakibazadeh E. Effect of a Self-care Educational Program Based on the Health Belief Model on Reducing Low Birth Weight Among Pregnant Iranian Women. Int J Prev Med. 2014;5(1):76-82. [DOI:10.22038/jhl.2020.46110.1097]
5. Moraes AN, Likwa RN, Nzala SH. A retrospective analysis of adverse obstetric and perinatal outcomes in adolescent pregnancy: the case of Luapula Province, Zambia. Maternal Health, Neonatology, and Perinatology. 2018: 4(20);2-11. [DOI:10.1186/s40748-018-0088-y] [PMID] [PMCID]
6. Harrison AL, Taylor NF, Shields N, Frawley HC . Attitudes, barriers and enablers to physical activity in pregnant women: a systematic review. Journal of Physiotherapy. 2018: 64: 24-32. [DOI:10.1016/j.jphys.2017.11.012] [PMID]
7. Yasuoka J, Nanishi K, Kikuchi K, Suzuki S, Ly P, Thavrin B, et al. Barriers for pregnant women living in rural, agricultural villages to accessing antenatal care in Cambodia: A community-based cross-sectional study combined with a geographic information system. PLoS ONE. 2018:13(3):1-20. [DOI:10.1371/journal.pone.0194103] [PMID] [PMCID]
8. Heidarzadeh M, Jodeiry B, Hosseini MB, Mirnia K, Akrami F, Habbibollahi A. High Risk Infants Follow-Up: A Case Study in Iran. International Journal of Pediatrics. 2015:1-6. doi.org/10.1155/2015/817540 [DOI:10.1155/2015/817540] [PMID] [PMCID]
9. Cutland CL, Lackritz EM, Mallet-Moore T, Bardaji A, Chandrasekaran R, Lahariya C, et al. Low birth weight: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. Vaccine. 2017; 35(48): 6492-6500. [DOI:10.1016/j.vaccine.2017.01.049] [PMID] [PMCID]
10. Mahmoudi Zadeh M, Nemati E, Rezaei F, Sharafi H. The prevalence of premature and low weight neonate birth and risk factors in operating room staffs of Bandarabbas educational hospitals. Zanko J Med Sci. 2017; 18 (58) :61-67.
11. Mbuagbaw L, Medley N, Darzi AJ, Richardson M, Habiba Garga K, Ongolo-Zogo P. Health system and community level interventions for improving antenatal care coverage and health outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(12) . [DOI:10.1002/14651858.CD010994.pub2] [PMID] [PMCID]
12. Atkins DN, Barroso CS, Anderson AJ, Meadows JT, Lindley LC. Maternal Health of Undocumented Women with and Without Medicaid Access in Nebraska, 2007-2011.Hispanic Health Care International. 2017:15(1);1-10. [DOI:10.1177/1540415316682722] [PMID]
13. Shin D, Song WO. Influence of the Adequacy of the Prenatal Care Utilization Index on Small-For-Gestational-Age Infants and Preterm Births in the United States. J Clin Med. 2019, 8(6), 838. [DOI:10.3390/jcm8060838] [PMID] [PMCID]
14. Vahedian-Shahroodi M, Tehrani H, Robat-Sarpooshi D, Gholian - Aval M, Jafari A, Alizadeh-Siuki H. The impact of health education on nutritional behaviors in female students: an application of health belief model. International Journal of Health Promotion and Education. 2019:1-13. [DOI:10.1080/14635240.2019.1696219]
15. Aygar H, Akbulut Zencirci S, Ozturk Emiral G, Alaiye M, Soysal A, Onsuz MF, et al. Assessment of health-promoting lifestyle behaviors of adults living in the semi-rural area. North Clin Istanbul 2019;6 (1): 13-20. [DOI:10.14744/nci.2017.19327] [PMID] [PMCID]
16. Schaffler J, Tremblay S, Lambrou A. The Effectiveness of Self-Management Interventions for Individuals with Low Health Literacy and/or Low Income: A Descriptive Systematic Review. J Gen Intern Med2018: 33 (4): 510-23. [DOI:10.1007/s11606-017-4265-x] [PMID] [PMCID]
17. Emamgholi Khooshehchin T, Keshavarz Z, Afrakhteh M, Shakibazadeh A, Faghihzadeh S. Explanation the experiences of mothers with gestational diabetes about the factors affecting self-care: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 5 (4) :76-89.
18. Ginja S, Coad J, Bailey E, Kendall S, Goodenough T, Nightingale S, et al. Associations between social support, mental wellbeing, self-efficacy and technology use in first-time antenatal women: data from the BaBBLeS cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, 2018: 18:441;2-11. [DOI:10.1186/s12884-018-2049-x] [PMID] [PMCID]
19. Baker B, Yang I. Social media as social support in pregnancy and the postpartum. Sexual & Reproductive Health Care. 2018:17:31-34. [DOI:10.1016/j.srhc.2018.05.003] [PMID]
20. Moosavinasab MS, Fahami F, Kazemi A. The Relationship between Cognitive Social Theory and Physical Activity in Pregnant Women. Int J Pediatr 2018; 6 (11): 8527-35.
21. Izadirad H, Niknami S, Zareban I, Hidarnia A. Effects of Social Support and Self-Efficacy on Maternal Prenatal Cares Among the First-Time Pregnant Women, Iranshahr, Iran. J Fam Reprod Health 2017; 11(2): 67-73.
22. Chasse JD. Reducing Infant Morbidity with Adolescent Mothers. Obstet Gynecol Int J. 2017: 8(2): 1-6. [DOI:10.15406/ogij.2017.08.00283]
23. Mohebi S, Parham M, Sharifirad G, Gharlipour Z, Mohammadbeigi A, Rajati F. Relationship between perceived social support and self-care behavior in type 2 diabetics: A cross-sectional study. J Educ Health Promot. 2018;7:48. [DOI:10.4103/jehp.jehp_73_17] [PMID] [PMCID]
24. Torkan N, Kazemi A, Paknahad Z, Bahadoran P4 Relationship of Social Cognitive Theory Concepts to Dietary Habits of Pregnant Women. Iran J Nurs Midwifery Res. 2018;23(2):125-130.
25. Ahmadpoor H, Maheri A, Shojaizadeh D. Effectiveness of Nutrition Education Based on Health Belief Model during Pregnancy on Knowledge and Attitude of Women Referred to Health Centers of Gonbad Kavoos City. J Neyshabur Univ Med Sci 2015; 3 (2) :52-60.
26. Momeni Javid F, Simbar M, Dolatian M, Alavi Majd H. Comparison of Pregnancy Self-Care, Perceived Social Support and Perceived Stress of Women with Gestational Diabetes and Healthy Pregnant Women. Int J Endocrinol Metab 2014;16(3):162-9. [DOI:10.5539/gjhs.v7n2p162] [PMID] [PMCID]
27. Izadirad H, Niknami SH, Zareban I, Hidarnia A, Ansari Moghadam A. Designing and Developing the Prenatal Care Scale based on Health Belief Model. Health Education and Health Promotion (HEHP), 2015; 3 (3): 29-42.
28. Evaluating the quality of antenatal care and pregnancy outcomes using content and utilization assessment. International Journal for Quality in Health Care,2018:30(6): 466-471. [DOI:10.1093/intqhc/mzy041] [PMID]
29. Kharazi SS, Peyman N, Esmaily H. The Relationship between Maternal Health Literacy and Dietary Self-Efficacy with Pregnancy Outcomes. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2020; 8(1): 2058-2068.
30. Shabibi P, Abedzadeh Zavareh MS, Sayehmiri K, Qorbani M, Safari O, Effect of educational intervention based on the Health Belief Model on promoting self-care behaviors of type-2 diabetes patients. Electronic physician, 2017:9(12); 5960-5968. [DOI:10.19082/5960] [PMID] [PMCID]
31. Sadeghi Goorabi M, Akhoundan M, Shadman Z, Hajifaraji M, Khoshniat Nikoo M .The Effect of Nutritional Education Program Based on Health Belief Model (HBM) on the Knowledge of Fasting Type 2 Diabetic Patients. Nutrition and Food Sciences Research. 2017:4(2): 15-23. [DOI:10.18869/acadpub.nfsr.4.2.3]
32. Khazaee-Pool M, Zarei F, Pashaei T, Shojaeizadeh D. The effect of an educational intervention based on health belief model on improving smoking preventive behaviors among students. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;4(4):300-8. [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.4.300]
33. Khani Jeihooni A, Askari A, Kashfi SM, Khiyali Z, Kashfi SH, Safari O, et al. Application of Health Belief Model in Prevention of Osteoporosis among Primary School Girl Students. Int J Pediatr 2017; 5(11): 6017-29.
34. Khani Jeihooni A, Askari A, Kashfi SM, Khiyali Z, Kashfi SH, Safari O, et al. Application of Health Belief Model in Prevention of Osteoporosis among Primary School Girl Students. Int J Pediatr 2017; 5(11): 6017-29.
35. Karajibani M, Montazerifar F. The Effect of Nutritional Education on Knowledge and Practice at the Household Level in Zahedan. JNFS. 2019; 4 (1) :17-25 [DOI:10.18502/jnfs.v4i1.396]
36. Izadirad H, Niknami Sh, Zareban I & Hidarnia AR. Improving prenatal care in pregnant women in Iranshahr, Iran: Applying Health BeliefModel. Women & Health. 2018;58(10):1167-1178. [DOI:10.1080/03630242.2017.1388333] [PMID]
37. AlHaidar AM, AlShehri NA, AlHussaini MA. Family Support and Its Association with Glycemic Control in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus in Riyadh, Saudi Arabia. Journal of Diabetes Research, 2020:1-6. [DOI:10.1155/2020/5151604] [PMID] [PMCID]
38. Mousavi Chalac A, Riahi A. Information Needs of Pregnant Women Referred to Health Centers in Behshahr City during 2016-17. JCHR. 2017; 6 (3) :165-174
39. Borghei NS, Taghipour A, Latifnejad Roudsari R. [Pregnant mothers' strategies for the management of pregnancy concerns]. Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2017; 23(2): 106-125.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.TMU.REC.1394.224XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Izadi rad H, Nohtani V, Aliahmadi M, Pourhaji F, Niknami S. The effect of educational intervention based on the integrated model of health belief with the structure of social support on self-care behaviors during pregnancy. Iran J Health Educ Health Promot. 2020; 8 (4) :324-335
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1486-fa.html

ایزدی راد حسین، نهتانی وحید، علی احمدی مهدی، پورحاجی فاطمه، نیکنامی شمس الدین. تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سلامت و ساختار حمایت اجتماعی بر رفتارهای خودمراقبتی دوران بارداری. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1399; 8 (4) :335-324

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1486-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( 10-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4419