[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 171-159 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیشگیرانه از عوارض میکروبی و اشعه تلفن همراه در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم
فاطمه سواری ممبنی ، اکبر بابائی حیدرآبادی* ، ناصر حاتم زاده ، اسعد شرهانی
چکیده:   (2036 مشاهده)
زمینه و هدف: تلفن همراه یکی از مهم ترین وسیله های ارتباطی و اجتماعی عصر حاضر محسوب می شود که نگرانی هایی در مورد اثرات آسیب زای آن به سبب رشد روزافزون استفاده از آن در بین نوجوانان وجود دارد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه¬ریزی شده در خصوص عوارض میکروبی و اشعه تلفن همراه در دانش-آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر باغملک انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی (گروه آزمون و گروه کنترل) بود که روی 100 نفر از دانش آموزان در سال 1398 انجام شد. جامعه هدف شامل دانش¬آموزان دختر دوره متوسطه دوم بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای وارد مطاله شدند. مداخله آموزشی با استفاده از روش سخنرانی کوتاه، بحث گروهی، پرسش و پاسخ به ‌تناسب سازه‌ های نظریه رفتار برنامه ریزی شده برگزار شد. جلسات آموزشی به صورت آموزش گروهی در قالب 3 جلسه به مدت 90 دقیقه طی یک ماه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها به کمک نرم افزار SPSS24 و از طریق آزمون¬های تی مستقل و تی زوجی انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که قبل از مداخله، میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش (4/87±24/08)، هنجار ذهنی (7/67±32/52)، کنترل رفتاری درک شده (5/05±32/28)، قصد رفتاری (4/44±13/14) و رفتار (4/40±24/30)، بین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی¬داری نداشتند (p>0/05). اما یک ماه پس از مداخله آموزشی میانگین میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش (5/95±25/94)، هنجار ذهنی (7/31±37/22)، کنترل رفتاری درک شده (5/42±34/80)، و رفتار (5/95±26/86) به جز قصد رفتاری (3/11±14/02) در گروه آزمون به طور معنی¬داری افزایش پیدا کرد (p<0/001).

نتیجه گیری: بر اساس یافته¬های این پژوهش، آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه¬ریزی شده مثمر ثمر بوده و می¬توان با افزایش نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده باعث ارتقاء رفتار پیشگیرانه از عوارض میکروبی و اشعه تلفن همراه در دانش آموزان گردید.

 
واژه‌های کلیدی: رفتار بهداشتی، تلفن همراه، نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، دانش‌آموزان
متن کامل [PDF 697 kb]   (725 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1399/11/8 | پذیرش: 1399/12/28
فهرست منابع
1. Hou M, Cheng J. The Role of Social Networks in Mobile Phone Use among Pedestrians: A Pilot Study in China. Sustainability. 2021;13(1):420. [DOI:10.3390/su13010420]
2. Ebrahimi F, Aghamolaei T, Abedini S, Rafati S. Effect of Educational Intervention Using Mobile on Life Style of Women Who Referred to Health Centers in Bandar Abbas. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(2):81-9. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.81]
3. Mombeni FS, Heidarabadi AB, Hatamzadeh N, sharhani A. Designing Theory of Planned Behavior questionnaire and evaluation of its validity-reliability in order to assess the preventive behavior of mobile phone usage in girl students. Journal of Health in the Field. 2020;8(1):13-21.
4. Nazari E, Asgari P, Aghemiri M, Shahriari MH, Zangeneh A, Tabesh H. Developing a Questionnaire for Mobile Phone Usage Pattern Among University Students Using the Delphi Method. Frontiers in Health Informatics. 2021;10(1):52. [DOI:10.30699/fhi.v10i1.241]
5. Goswami V, Singh DR. Impact of mobile phone addiction on adolescent's life: A literature review. Int J Home Sci. 2016;2(1):69-74.
6. Birks LE, van Wel L, Liorni I, Pierotti L, Guxens M, Huss A, et al. Radiofrequency electromagnetic fields from mobile communication: Description of modeled dose in brain regions and the body in European children and adolescents. Environmental Research. 2020;193:110505. [DOI:10.1016/j.envres.2020.110505] [PMID]
7. Besset A, Espa F, Dauvilliers Y, Billiard M, De Seze RJBJotBS, The Society for Physical Regulation in Biology, Medicine TEBA. No effect on cognitive function from daily mobile phone use. 2005;26(2):102-8. [DOI:10.1002/bem.20053] [PMID]
8. Yioultsis T, Kosmanis T, Kosmidou E, Zygiridis T, Kantartzis N, Xenos T, et al. A comparative study of the biological effects of various mobile phone and wireless LAN antennas. IEEE transactions on magnetics. 2002;38(2):777-80. [DOI:10.1109/20.996201]
9. Mohammadi Seif M, Aref M. Cell Phone: its Biological threats and Consequences among Teenagers. Journal of Islam and Social Studies. 2015;3(9):155-94.
10. Heydarabadi AB, Ramezankhani A, Ghaffari M, Mehrabi Y, Zare S. How do the staffs working in steel factories in Ardekan City deal with the risks of mobile phones? 2016.
11. Bodena D, Teklemariam Z, Balakrishnan S, Tesfa T. Bacterial contamination of mobile phones of health professionals in Eastern Ethiopia: antimicrobial susceptibility and associated factors. Tropical medicine and health. 2019;47(1):1-10. [DOI:10.1186/s41182-019-0144-y] [PMID] [PMCID]
12. ch'abi Ali (2014). Determining the Rate and Type of Bacterial Contamination of Mobile Phones of Ahwaz Dentists Specialists in 2014, Thesis for Ph.D. in Dentistry, Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences and Health Services (in Persian).
13. Akinyemi KO, Atapu AD, Adetona OO, Coker AO. The potential role of mobile phones in the spread of bacterial infections. The Journal of Infection in Developing Countries. 2009;3(08):628-32. [DOI:10.3855/jidc.556] [PMID]
14. Tambekar D, Gulhane P, Dahikar S, Dudhane M. Nosocomial hazards of doctor's mobile phones in hospitals. J Med Sci. 2008;8(1):73-6. [DOI:10.3923/jms.2008.73.76]
15. Pal S, Juyal D, Adekhandi S, Sharma M, Prakash R, Sharma N, et al. Mobile phones: Reservoirs for the transmission of nosocomial pathogens. Advanced biomedical research. 2015;4. [DOI:10.4103/2277-9175.161553] [PMID] [PMCID]
16. Ramezankhani A, Ghaffari M, Mehrabi Y, Kashfi SH, Babaei Heydarabadi A. The Educational Intervention on People's Behavior in terms of the Microbial Contaminations of Mobile Phones and the Possible Adverse Effects of their Beam. International Journal of Pediatrics. 2016;4(12):3977-87.
17. Araya S, Desta K, Woldeamanuel Y. Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Gram-Negative Bacteria on Healthcare Workers' Mobile Phones: Evidence from Tikur Anbessa Specialized Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. Risk Management and Healthcare Policy. 2021;14:283. [DOI:10.2147/RMHP.S291876] [PMID] [PMCID]
18. Mushabati NA, Samutela MT, Yamba K, Ngulube J, Nakazwe R, Nkhoma P, et al. Bacterial Contamination of Mobile Phones of Healthcare Workers at the University Teaching Hospital, Lusaka, Zambia. Infection Prevention in Practice. 2021:100126. [DOI:10.1016/j.infpip.2021.100126]
19. Alighardashi M, Aeini M, Aeinian F, Mohamadi H. The Amount and Type of Microbial Contamination on Cell Phones of Medical Staff in Shahid Beheshti Hospital, Hamadan, Iran. Journal of Health System Research. 2012;7(6):533-.
20. Rasti F, Asghari E, Shahsavarinia K, Motazedi Z, Dehgani L. Microbial contamination of health care workers' mobile phones in Sina hospital, Tabriz. Hayat. 2016;22(2):128-37.
21. Barari Sawadkohi R, Pornasrollah M, Rajabnia R, Salar N, Bijani A, Mirzapour M. Comparison of the Microbial Colonization of Mobile Phone between Health Care Personnel and Non-Care Personnel of Babol University of Medical Science Hospitals. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2014;16(5):67-71.
22. Raja R, Nagasubramani P. Impact of modern technology in education. Journal of Applied and Advanced Research. 2018;3(1):33-5. [DOI:10.21839/jaar.2018.v3iS1.165]
23. Alami A, Tavakoly Sany SB, Tehrani H, Lael-Monfared E, Hosseini Z, Jafari A. The effect of educational intervention on iron and vitamin D consumption based on the theory of planned behaviour in Iranian adolescent girls: a quasi-experimental study. International Journal of Health Promotion and Education. 2019;57(6):316-31. [DOI:10.1080/14635240.2019.1632732]
24. Ajzen I. The theory of planned behavior. Orgnizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211. 1991. [DOI:10.1016/0749-5978(91)90020-T]
25. Conner M, Armitage CJ. Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of applied social psychology. 1998;28(15):1429-64. [DOI:10.1111/j.1559-1816.1998.tb01685.x]
26. Cheon J, Lee S, Crooks SM, Song J. An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & education. 2012;59(3):1054-64. [DOI:10.1016/j.compedu.2012.04.015]
27. Ammar N, Aly NM, Folayan MO, Khader Y, Virtanen JI, Al-Batayneh OB, et al. Behavior change due to COVID-19 among dental academics-The theory of planned behavior: Stresses, worries, training, and pandemic severity. PloS one. 2020;15(9):e0239961. [DOI:10.1371/journal.pone.0239961] [PMID] [PMCID]
28. Delshad Noghabi A, Moshki M. The Impact of education on the basis of the theory of planned behavior on the level and method of supervision of their parents on watching television by students. Journal of Health Chimes. 2014;1.
29. peyman n, charoghchian khorasani e, moghzi m. The Impact of Education on the Basis of the Theory of Planned Behavior on Junk Food Consumption in high school in Chenaran. Razi Journal of Medical Sciences. 2016;23(149):62-72.
30. Vafaeenajar A, Masihabadi M, Moshki M, Ebrahimipour H, Tehrani H, Esmaily H. Determining the theory of planned behavior's predictive power on adolescents' dependence on computer games. Iranian journal of health education and health promotion. 2015;2(4):303-11.
31. Mousavi, K. A Study of Attitudes towards Mobile Phones in Women Living in Tehran, Social Psychological Studies of Women, Vol. 9, No. 3, Winter 2011, pp. 85-110.
32. Sullman M, Hill T, Stephens A. Predicting intentions to text and call while driving using the theory of planned behaviour. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 2018;58:405-13. [DOI:10.1016/j.trf.2018.05.002]
33. Jiang K, Yang Z, Feng Z, Yu Z, Bao S, Huang Z. Mobile phone use while cycling: a study based on the theory of planned behavior. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour. 2019;64:388-400. [DOI:10.1016/j.trf.2019.05.020]
34. darabi f, yaseri m, Kaveh MH, Maheri M. The Effect of Citizenship Education Program Based on Theory of Planned Behavior on High School Female Students in Iran: A Randomized Controlled trial. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2018;6(4):429-37. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.6.4.429]
35. Hosseini SS, Shamsi M, Khorsandi M, Moradzadeh R. The effect of educational program based on theory of planned behavior on promoting retinopathy preventive behaviors in patients with type 2 diabetes: RCT. BMC Endocrine Disorders. 2021;21(1):17. [DOI:10.1186/s12902-021-00680-2] [PMID] [PMCID]
36. Shakerinejad G, Baji Z, Tehrani M, Hajinajaf S, Jarvandi F. Effectiveness of an Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on the Physical Activities of high school female students. Payesh (Health Monitor). 2017;16(4):511-20.
37. Singh UK, Gautam N, Bhandari TR, Sapkota N. Educational Intervention of Intention Change for Consumption of Junk Food among School Adolescents in Birgunj Metropolitan City, Nepal, Based on Theory of Planned Behaviors. Journal of Nutrition and Metabolism. 2020;2020:7932324. [DOI:10.1155/2020/7932324] [PMID] [PMCID]
38. Fakhri A, Morshedi H, Zeidi IM. Effect of an educational intervention based on the theory of planned behavior on the use of hearing protection devices. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2017;22(2).
39. Lin L, Lin CC, Chen C, Lin CC, editors. Effects of an education program on intensive care unit nurses' attitudes and behavioral intentions to advocate deceased donor organ donation. Transplantation proceedings; 2014: Elsevier. [DOI:10.1016/j.transproceed.2013.12.039] [PMID]
40. Hamilton K, van Dongen A, Hagger MS. An extended theory of planned behavior for parent-for-child health behaviors: A meta-analysis. Health Psychology. 2020;39(10):863. [DOI:10.1037/hea0000940] [PMID]
41. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: theory, research, and practice: John Wiley & Sons; 2008.
42. Peyman N, Nasehnezhad M. Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior on Fast Food Consumption in High School Girl's Students in Sabzevar City 2014. J Neyshabur Univ Med Sci. 2015;3(3):46-54.
43. Hoseini Soorand A, Miri MR, Sharifzadeh G. Effect of curriculum based on theory of planned behavior, on components of theory in patients with hypertension. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2015;22(3):199-208.
44. Gharaati F, Aghamolaei T, Hassani L, Mohamadi R, Mohsseni S. The effect of educational intervention using mobile phone on self-care behaviors in patients with thalassemia major. Journal of Preventive Medicine. 2016;3(2):63-74
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR. AJUMS. RES. 1398. 132XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Savari Mombeni F, Babaei Heydarabadi A, Hatamzadeh N, Sharhani A. Investigating the effect of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on the preventive behaviors regarding microbial and radiation complications of mobile phone in female students of secondary school. Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 9 (2) :159-171
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1645-fa.html

سواری ممبنی فاطمه، بابائی حیدرآبادی اکبر، حاتم زاده ناصر، شرهانی اسعد. تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیشگیرانه از عوارض میکروبی و اشعه تلفن همراه در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (2) :171-159

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1645-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4463