:: دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 279-269 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط میان کیفیت بصری محیط شهری و میزان فعالیت بدنی شهروندان: یک مطالعه موردی
شهرزاد پرتو*، مهرداد کریمی مشاور، محمد سعید ایزدی، روح اله زابلی
چکیده:   (1549 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به تأثیر چشمگیر کیفیت بصری محیط بر میزان فعالیت بدنی شهروندان ضروری است تا با مطالعات بین‌ رشته‌ای در کاهش فاصله میان دو حوزه شهرسازی و سلامت عمومی گام‌های اساسی انجام گیرد. این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط میان کیفیت بصری محیط و میزان فعالیت بدنی شهروندان در محله مهر شهر کرج انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک تحقیق کمی است که با رویکرد تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. جامعه آماری تعداد 100 نفر از ساکنان محله مهر شهر کرج بوده‌اند که به ‌صورت تصادفی انتخاب گردید. گردآوری داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامه انجام شد. تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات با روش تحلیل عاملی تأییدی(CFA) و آزمون‌های حداقل مربعات جزئی(PLS)، اسپیرمن و تحلیل واریانس یک ‌طرفه بود.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد کیفیت زیبایی ‌شناختی ادراکی با میانگین و انحراف معیار 0/57±3/62 از لحاظ آماری اختلاف معناداری با میانگین جامعه داشت(0/001=P). میانگین و انحراف معیار فعالیت بدنی ساکنین 0/51±3/24 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود(0/001=P). نتایج تحلیل مسیر نشان داد کیفیت زیبایی بصری ادراکی ساکنین از محیط تأثیر مثبت و معناداری بر میزان فعالیت بدنی ساکنین در محیط دارد. بهبود تنوع بصری، منظم‌تر شدن، بازتر و وسیع‌تر شدن محیط، طبیعی‌تر بودن، حفظ و نگهداری بهتر، وجود عناصر تاریخی در محیط و شاداب و سرزنده بودن آن، ازنظر ساکنین منجر به فعالیت بدنی و پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، فعالیت بدنی شدید و متوسط در محیط خواهد شد.

نتیجه گیری: بهبود کیفیت بصری محیط می‌تواند شرکت در فعالیت‌های بدنی را تسهیل و تشویق کند و برای ارتقاء فعالیت بدنی شهروندان و ارتقای سلامت عمومی، تغییر و بهبود در برخی از کیفیت ‌های بصری در محیط های شهری تأثیر بیشتری بر سلامت شهروندان خواهد داشت. به‌ منظور افزایش میزان فعالیت بدنی شهروندان، می‌توان به ‌گونه‌ای هدفمند و دقیق‌ در کالبد محیط های شهری تغییراتی ایجاد کرد.

 
واژه‌های کلیدی: کیفیت زیباشناختی، فعالیت بدنی، سلامت عمومی، محله مسکونی.
متن کامل [PDF 788 kb]   (688 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت عمومی
دریافت: 1400/1/16 | پذیرش: 1400/4/7
فهرست منابع
1. Samvat T, Esanejad A. National program of physical activity to promote health in the Islamic Republic of Iran. Tehran: Ministry of health and medical education; 2016.
2. Vahedian-Shahroodi M, Tehrani H, Robat-Sarpooshi D, GHolian-Aval M, Jafari A, Alizadeh-Siuki H. The impact of health education on nutritional behaviors in female students: An application of health belief model. International Journal of Health Promotion and Education. 2021;59(2):70-82. [DOI:10.1080/14635240.2019.1696219]
3. Motamedi M, Peyman N, Afzalaghaee M. Rrelationship of health literacy and regular physical activity self-efficacy with body mass index in adolescent girls aged 15-18 years. Journal of Health Literacy. 2020;5(3):64-73.
4. Wang J, Cao X. Exploring built environment correlates of walking distance of transit egress in the Twin Cities. Journal of transport geography. 2017;64:132-8. [DOI:10.1016/j.jtrangeo.2017.08.013]
5. Jassemi Zergani M, Seirafi M-R, Taghdisi M-H, Malihi zuckerini S, Taghavi-Kojeidi H. Evaluation of effectiveness of integration of Mindfulness-Based-Eating Awareness Training and implementation intention model on Body Mass Index, Waist circumference, Mindfulness Eating, and Physical Activity in Obese Women. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2021;9(1):94-109.. [DOI:10.52547/ijhehp.9.1.94]
6. Almeida OP, Khan KM, Hankey GJ, Yeap BB, Golledge J, Flicker L. 150 minutes of vigorous physical activity per week predicts survival and successful ageing: a population-based 11-year longitudinal study of 12 201 older Australian men. British journal of sports medicine. 2014;48(3):220-5. [DOI:10.1136/bjsports-2013-092814]
7. Mahdifar M, Tavakoly sany SB, Ghavami V, Vahedian-Shahroodi M. Health Literacy and Body Image Concern Among Healthcare Employees in Binaloud, Iran. Journal of Health Literacy. 2021;6(1):31-40.
8. Goodarzi A, Elahi AR, Akbari Yazdi H. Qualitative analysis of elderly physical activities development strategies and policies of selected and leading countries. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(4):359-77.. [DOI:10.29252/ijhehp.8.4.359]
9. Sallis JF, Floyd MF, Rodríguez DA, Saelens BE. Role of built environments in physical activity, obesity, and cardiovascular disease. Circulation. 2012;125(5):729-37. [DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.110.969022]
10. Giles-Corti B, Broomhall MH, Knuiman M, Collins C, Douglas K, Ng K, et al. Increasing walking: how important is distance to, attractiveness, and size of public open space? American journal of preventive medicine. 2005;28(2):169-76. [DOI:10.1016/j.amepre.2004.10.018]
11. Bentley R, Jolley D, Kavanagh AM. Local environments as determinants of walking in Melbourne, Australia. Social science & medicine. 2010;70(11):1806-15. [DOI:10.1016/j.socscimed.2010.01.041]
12. Parra DC, Gomez LF, Fleischer NL, Pinzon JD. Built environment characteristics and perceived active park use among older adults: Results from a multilevel study in Bogota. Health & Place. 2010;16(6):1174-81. [DOI:10.1016/j.healthplace.2010.07.008]
13. Bedimo-Rung AL, Mowen AJ, Cohen DA. The significance of parks to physical activity and public health: a conceptual model. American journal of preventive medicine. 2005;28(2):159-68. [DOI:10.1016/j.amepre.2004.10.024]
14. Cervero R. Alternative approaches to modeling the travel-demand impacts of smart growth. Journal of the American Planning Association. 2006;72(3):285-95. [DOI:10.1080/01944360608976751]
15. Lee H, Kang H-M, Ko Y-J, Kim H-S, Kim Y-J, Bae W, et al. Influence of urban neighbourhood environment on physical activity and obesity-related diseases. Public health. 2015;129(9):1204-10. [DOI:10.1016/j.puhe.2015.06.002]
16. Sugiyama T, Neuhaus M, Cole R, Giles-Corti B, Owen N. Destination and route attributes associated with adults' walking: a review. Medicine and science in sports and exercise. 2012;44(7):1275-86. [DOI:10.1249/MSS.0b013e318247d286]
17. Rezvanipour S, Hassan N, Ghaffarianhoseini A, Danaee M. Why does the perception of street matter? A dimensional analysis of multisensory social and physical attributes shaping the perception of streets. Architectural Science Review. 2021:1-15. [DOI:10.1080/00038628.2020.1867818]
18. Zhang H, Lin S-H. Affective appraisal of residents and visual elements in the neighborhood: A case study in an established suburban community. Landscape and Urban Planning. 2011;101(1):11-21. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2010.12.010]
19. Parto S, Izadi Ms, Karimimoshaver M, Zaboli R. Urban Open Spaces Supporting Physical Activity and Promoting Citizen's Health: A Systematic Review. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2019;7(2):126-42. [DOI:10.30699/ijhehp.7.2.126]
20. Topal HF, Hunt DV, Rogers CD. Exploring Urban Sustainability Understanding and Behaviour: A Systematic Review towards a Conceptual Framework. Sustainability. 2021;13(3):1139. [DOI:10.3390/su13031139]
21. Reyes-Riveros R, Altamirano A, De La Barrera F, Rozas D, Vieli L, Meli P. Linking public urban green spaces and human well-being: A systematic review. Urban Forestry & Urban Greening. 2021:127105. [DOI:10.1016/j.ufug.2021.127105]
22. Doğan U. Examining Urban Design Characteristics of City Centers Using Walkability Criteria: Case of Turkey. Journal of Urban Planning and Development. 2021;147(2):04021003. [DOI:10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000663]
23. MacCallum RC, Widaman KF, Zhang S, Hong S. Sample size in factor analysis. Psychological methods. 1999;4(1):84. [DOI:10.1037/1082-989X.4.1.84]
24. Vasheghani-Farahani A, Tahmasbi M, Asheri H, Ashraf H, Nedjat S, Kordi R. The Persian, last 7-day, long form of the International Physical Activity Questionnaire: translation and validation study. Asian journal of sports medicine. 2011;2(2):106. [DOI:10.5812/asjsm.34781]
25. Fathi S, Sajadzadeh H, Mohammadi Sheshkal F, Aram F, Pinter G, Felde I, et al. The role of urban morphology design on enhancing physical activity and public health. International journal of environmental research and public health. 2020;17(7):2359. [DOI:10.3390/ijerph17072359]
26. Gobster PH, Ribe RG, Palmer JF. Themes and trends in visual assessment research: Introduction to the Landscape and Urban Planning special collection on the visual assessment of landscapes. Landscape and Urban Planning. 2019;191:103635. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2019.103635]
27. Gharaveis A. A systematic framework for understanding environmental design influences on physical activity in the elderly population: A review of literature. Facilities. 2020;38(9-10):625-49. [DOI:10.1108/F-08-2018-0094]
28. Wu C, Peng N, Ma X, Li S, Rao J. Assessing multiscale visual appearance characteristics of neighbourhoods using geographically weighted principal component analysis in Shenzhen, China. Computers, Environment and Urban Systems. 2020;84:101547. [DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2020.101547]
29. Yu X, Huo W, Niu B, Zhao M. Measuring Greenery Supportiveness in Park for Physical Activity Using Smartphone Panoramic Image and a Green Vegetation Extraction Index. Research Square; 2020. [DOI:10.21203/rs.3.rs-45628/v1]
30. Buehler R, Pucher J, Bauman A. Physical activity from walking and cycling for daily travel in the United States, 2001-2017: Demographic, socioeconomic, and geographic variation. Journal of Transport & Health. 2020;16:100811. [DOI:10.1016/j.jth.2019.100811]
31. Grant SJ, Lithopoulos A, Rhodes RE. Understanding action control of physical activity among mothers with young children. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2021:1-17. [DOI:10.1080/1612197X.2020.1869805]
32. Nasar JL. Assessing perceptions of environments for active living. American journal of preventive medicine. 2008;34(4):357-63. [DOI:10.1016/j.amepre.2008.01.013]
33. Wang Z, Shepley MM. Can aging-in-place be promoted by the built environment near home for physical activity: a case study of non-Hispanic White elderly in Texas. Journal of Housing and the Built Environment. 2018;33(4):749-66. [DOI:10.1007/s10901-017-9584-z]
34. Khan MN, Haq ZU, Khan M, Wali S, Baddia F, Rasul S, et al. Prevalence and determinants of violence against health care in the metropolitan city of Peshawar: a cross sectional study. BMC public health. 2021;21(1):1-11. [DOI:10.1186/s12889-021-10243-8]

Ethics code: نداردXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها