STUDENTS MENTAL HEALTH

Determinant Factors of Mental Health Based on Social Cognitive Theory Among High School Girl Students of Bushehr in 2013-14

Zohreh Shakib,1 Rahim Tahmasebi,2 & Azita Noroozi3*

1. MSc. Student of Health Education, Dept. of Health, Bushehr University of Medical Sciences (BPUMS), Bushehr, Iran.

2. Associate Professor in Biostatistics, School of Health, The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center, BPUMS, Bushehr, Iran.

*3. Associate Professor in Health Education, School of Health, The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center, BPUMS, Bushehr, Iran. Tel: 0771-5565331 (Corresponding Author) azitanoroozi@yahoo.com

                            

ABSTRACT

Background and objective: One of the critical components in psychology and psychiatrics is mental health that is influenced by several factors. The aim of this study was to investigate the factors affecting the mental health of high school girls in Bushehr based on social cognitive theory.

Methods: In this cross-sectional study, 500 high school students evaluated with using multi-stage cluster random sampling. Information was collected by five standardized questionnaire including social self-efficacy, anxiety academic, multi-dimensional social support, educational motivation and quality of life (SF-36). The data were analyzed with SPSS20 software by using Pearson correlation coefficient and linear regression model in 0.05 significant level.

Results: The students had a moderate level of mental health (50.99± 11) and mental health was associated with social support, motivation and facilitator anxiety. Facilitating anxiety, family support and friend support predicted 13.2% of mental health change.

Conclusions: Providing supportive environment in home and school by parents and friends and education about coping skills especially facilitative stress is necessary for promoting mental health in girl students.

Paper Type: Research Article.

Keywords: Social cognitive theory, Mental health, Social support, Education motivation, Social self-efficacy, Academic Anxiety, Bushehr.

u Citation: Shakib Z, Tahmasebi R, Noroozi A. Determinant factors of mental health based on social cognitive theory among high school girl students of Bushehr in 2013-14. Journal of Health Education and Health Promotion. Summer 2014;2(2): [131-142].

 

 

 

سلامت روان دانش­آموزان

عوامل مؤثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعي

زهره شکیب،1 رحیم طهماسبی2 و آزیتا نوروزی 3*

1. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

2. دانشیار آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

*3. دانشیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. (نویسنده مسئول) تلفن: 5565331-0771 azitanoroozi@yahoo.com        

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مقوله­های مهم در مباحث روان­شناسی و روان‌پزشکی سلامت روان است که عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر سلامت روان دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بوشهر مبتني بر نظریه شناخت اجتماعي است.

مواد و روش­ها: این مطالعه، پژوهشی توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی بوده که در آن 500 نفر دانش‌آموز دختر دبیرستان‌های دولتی شهر بوشهر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای خوشه‌ای موردبررسی قرار گرفتند. داده­ها توسط پرسشنامه­های استاندارد خودکارآمدي اجتماعی، اضطراب پیشرفت تحصیلی، حمايت اجتماعي چندبعدی، انگیزش تحصیلی و کيفيت زندگي (SF-36) جمع‌آوری گرديد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 20 با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در سطح معناداری 05/0 تجزیه‌وتحلیل شدند.

یافته‌ها: دانش­آموزان موردبررسی از سطح سلامت روان متوسطی (11± 99/50) برخوردار بودند و سلامت روان آنان با حمایت اجتماعی، انگیزش تحصیلی و اضطراب تسهیل‌کننده ارتباط داشت. اضطراب تسهیل‌کننده، حمایت خانواده و حمایت دوستان 2/13% تغییرات سلامت روان را پیشگویی می‌کردند.

نتیجه‌گیری: ایجاد محیط حمایت‌کننده در خانه و مدرسه توسط والدین، دوستان و آموزش نحوه برخورد با اضطراب به‌ویژه اضطراب تسهیل‌کننده جهت ارتقاء سلامت روان دانش­آموزان دختر ضروری است.

نوع مقاله: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها: نظریه شناخت اجتماعی، سلامت روان دانش­آموزان، حمایت اجتماعی، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی، اضطراب پیشرفت تحصیلی، بوشهر.

t استناد: شکیب ز، طهماسبی ر،  نوروزی آ. عوامل مؤثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعي. تابستان 1383؛2(2): [131-142].

 

 

مقدمه

سلامت روان یکی از مقوله‌های مهم در مباحث روان­شناسی و روان‌پزشکی بوده و بیماری‌های روانی به شکل خطرناکی رو به افزایش است (1-2). آمارهای موجود شیوع بالای مشکلات روانی، به‌ویژه افسردگی را در میان جوانان در محدوده 16 تا 30% برآورد کرده­اند (3). در ایران نیز 39% دانش­آموزان، مبتلا به مشکلات رفتاری – عاطفی بوده و در دانش­آموزان دختر نسبت به پسر (74/19 در برابر 91/15) از شیوع بالاتری برخوردار هستند (4). مطالعات نشان می­دهند که استرس مـی­تـواند مــنجـر به بــروز بیماری‌های جسمی و روانی، اختلال در عملکرد، قدرت سازگاری و درنهایت پایین آمدن کیفیت زندگی دانش­آموزان گردد (5-6). به­علاوه شیوع بالای افسردگی و آثار زیان‌بار آن باعث کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان شده و درنهایت منجر به کاهش بازده علمی آنان می­گردد (7).

با توجه به نقش برجسته سلامت روان در رشد و تکامل اجتماعی – روانی نوجوانان و تعدد عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان، نظریه­ها و الگوهای تغییر رفتار می­توانند نقش برجسته­ای در شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت روان ایفا کنند (1،8). یکی از نظریه­های تغییر رفتار که هم عوامل شخصی و هم عوامل محیطی مؤثر بر رفتار را بررسی می­کند نظریه شناخت اجتماعی است (8-9). یکی از مؤلفه­های اصلی این نظریه خودکارآمدی است که به‌عنوان اعتقاد فرد به توانایی پاسخ دادن به یک موقعیت خاص تعریف می­شود (7). خودكارآمدي عامل مهمی در پیش‌بینی عملكرد تحصيلي در حوزه­هاي خاص قلمداد می­شود (10-11). در مطالعه­اي كه توسط پرتو و بشارت در سال 2011 بر روی دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام شد، خودكارآمدي اثر مستقیم و غیرمستقیمی بر مشکلات روان داشت (10). علاوه بر این، خودكارآمدي می­تواند با اثر بر اضطراب آزمون،[1] سلامت روان افراد را تحت تأثیر قرار دهد. به‌گونه‌ای که افراد با باورهای خودكارآمدي پایین، موقعیت امتحانی را معمولاً اضطراب‌آور ارزیابی می­کنند و در زمان امتحان دچار احساس درماندگي و ناتواني مي­شوند و قادر نيستند كه رويدادهاي امتحان را تحت كنترل و نفوذ خود درآورند (11). در همین راستا، در مطالعه­ای كه توسط خوشنویسان و افروز در سال 1390 انجام گرفت نشان دادند که خودکارآمدی با افسردگي، اضطراب و استرس همبستگي معكوس دارد (12).

از دیگر عوامل و سازه­های این نظریه که می­تواند سلامت روان را به‌صورت درونی و بیرونی تحت تأثیر قرار دهد انگيزش تحصيلی[2] می­باشد (13). انگيزه­ تحصيلي، انگيزه­ روان‌شناختی فراگيري است كه با اثرگذاری بر انواع مختلف فعالیت‌های تحصيلي به تمايل فرد براي رسيدن به هدف‌های تحصيلي اشاره دارد (14). كاهش انگيزش تحصيلي می­تواند باعث نوعي بدبيني، اضطراب، افسردگي و متعاقباً افت عملكرد تحصيلي دانش­آموزان گردد. از سویی خودکارآمدی می­تواند زمینه‌ساز انگيزش باشد، حس خودکارآمدی بالا منجر به اتخاذ روش‌هایی جهت بهبود یادگیری خواهد شد که به دنبال آن انگیزش افزایش خواهد یافت (14). مطالعهي علایی­خرایم و همکاران در سال 1391 بر روی دانش­آموزان شهر اردبیل، بیانگر ارتباط مستقيم انگيزش تحصيلي با خودكارآمدي بود (14).

از عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت روان می­توان به اضطراب تحصیلی[3] و حمايت اجتماعي[4] اشاره نمود. اضطراب امتحان به‌عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد، می­تواند سلامت روان آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد (11). در مطالعه­ مظلومی­محمودآباد و همکاران در سال 1389 كه به‌منظور بررسی رابطه بین استرس مزمن و کیفیت زندگی دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد انجام شد، همبستگي معكوس معناداري ميان استرس مزمن و سلامت روان ديده شد (5). همچنین درک حمایت اجتماعی با ایجاد تعهدات متقابل، تأثیر بالقوه­ای را بر کیفیت زندگی و مقابله با تنش‌های ناشی از بیماری روانی اعمال می­کند و منجر به افزایش آن دسته از فعالیت‌هایی می­شود که به حفظ رفتارهای سلامتی کمک می‌کنند (2). در همین راستا در مطالعه­ای که توسط مرادی و طاهری در سال 1391 به‌منظور بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سلامت روان در سطح کشور انجام گردید، نشان داد که حمایت اجتماعی رابطه قوی با سلامت روان دارد (2).

بنابراین، با توجه به حساسیت بالای دوره نوجوانی و شیوع بالای اختلالات روانی به‌ویژه در دختران در این مقطع سنی و نقش سازنده سلامت روان در رشد و تکامل اجتماعی-روانی نوجوانان و تعدد عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر سلامت روان، پژوهشگران بر آن شدند تا عوامل مؤثر بر سلامت روان در دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر را با استفاده از نظریه شناخت اجتماعی شناسایی نمایند تا بر اساس آن بتوان مداخلات آموزشی مؤثری را جهت ارتقاء سلامت روان برنامه­ریزی و طراحی نمود.

 

 

مواد و روش‌ها

این مطالعه، پژوهشی توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه آماری در اين مطالعه کلیه­ دانش­آموزان دختر شاغل به تحصيل در دبیرستان‌های شهر بوشهر در سال تحصيلی 1392-1393 بودند. از معیارهای ورود به مطالعه، تحصیل در دبیرستان یا هنرستان‌های دولتی شهر بوشهر و نداشتن ناراحتی روحی روانی حاد بود. حجم نمونه لازم در اين مطالعه مبتنی بر برآورد ضريب همبستگی بين نمره خودکارآمدی و سلامت عمومی که در مطالعه نجفی و فولادچنگ (1) 21/0-=r گزارش گردیده است، در سطح خطای 01/0 و توان آزمون 90/0، بر اساس فرمول زیر 328 نفر برآورد گردید که با توجه به روش نمونه‌گیری، اثر خوشه 5/1 و میزان ریزش احتمالی، 500 نفر وارد مطالعه شدند.

 

 

روش نمونه­گیری پژوهش به‌صورت تصادفی چندمرحله‌ای خوشه­ای بود که از بین 12 دبیرستان و هنرستان دولتی شهر بوشهر به‌صورت تصادفی و با قرعه­کشی، 5 مدرسه انتخاب گردیدند. در هر مدرسه نیز با قرعه‌کشی و با توجه به حجم نمونه موردنیاز متناسب با حجم نمونه کل، کلاس­های هر پایه مشخص و کلیه دانش­آموزان کلاس‌های منتخب وارد مطالعه شدند. در هر مدرسه با دریافت برنامه کلاسی از دفتر مدرسه و کسب اجازه از مدرس پژوهشگران در کلاس درس حاضر شده و پرسشنامه­ها در اختیار دانش­آموزان قرار گرفت. لازم به ذکر است که قبل از جمع‌آوری داده­ها جهت بررسی پایایی ابزارها، پرسشنامه­ها توسط 30 دانش‌آموز تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه­ها بررسی شد که در زیر مقادیر ضریب آلفای کرونباخ مربوط به هر پرسشنامه ذکر شده است.

ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای 3 بخشی شامل قسمت­های زیر بود: (1) سؤالات جمعیت‌شناختی كه جهت بررسي اطلاعات آموزشي (نوع رشته، سال تحصیلی، علاقه به رشته، مشاوره درسي و غیردرسی) و غيرآموزشي (سن، جنس، شغل پدر و مادر، میزان تحصیلات پدر و مادر و رتبه فرزند) استفاده شد. (2) پرسشنامه مربوط به سازه­ها شامل پرسشنامه­های استاندارد مربوط به سازه­های خودکارآمدی اجتماعي نوجوانان (ASSES[5] اضطراب پيشرفت تحصيلي (AAT[6] حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی (MSPSS)[7] و انگيزش تحصيلي (AMS)[8] بود. پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان داراي 25 گویه با طيف ليكرت 6 سطحی (از غیرممکن= 1 تا بیش‌ازحد ساده =6) بوده که دامنه نمره­ای بین 6 تا 150 را کسب نموده و نمره بالاتر نشان‌دهنده خودکارآمدی اجتماعی بالاتر می­باشد. این ابزار روی سه گروه از دانش­آموزان دبیرستانی هنجاریابی شده است. ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون در سه گروه بین 90/0- 95/0 بوده و پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله­ دوهفته‌ای 94/0 بوده است. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی برای پسران 81/0 و برای دختران 86/0 گزارش شده است (15-16). در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید.

پرسشنامه اضطراب پيشرفت تحصيلي دارای 19 گویه با مقياس ليكرت 5 سطحی (از هرگز = 1 تا هميشه =5) می­باشد که دو نوع اضطراب تسهیل‌کننده و بازدارنده را موردسنجش قرار می‌دهد. اضطراب تسهیل‌کننده شامل 9 سؤال با دامنه نمره 9 تا 45 و اضطراب بازدارنده با 10 سؤال با دامنه نمرات 10 تا 50 است. نمرات بالاتر در این دو زیرمقیاس نشان‌دهنده سطح بالاتر اضطراب (تسهیل‌کننده و بازدارنده) بوده که اضطراب تسهیل‌کننده به‌عنوان عامل برانگيزاننده و اضطراب تضعیف‌کننده به‌عنوان عامل مؤثر در اختلال عملكرد است. پایایی این آزمون در فاصله 8 ماه برای زیرمقیاس‌های آن 75/0 و 76/0 بود (17). ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون در این مطالعه 60/0 برآورد گردید.

پرسشنامه حمایت اجتماعی شامل 12 گویه با مقیاس لیکرت 7 سطحی (از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=7) است. این پرسشنامه، میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده توسط آزمودنی را در 3 زیرمقیاس حمایت خانواده، دوستان و افراد مهم می‌سنجد که هر زیرمقیاس 4 سؤال با دامنه نمرات 7 تا 28 است. دامنه نمره کل مقیاس بین 7 تا 84 بوده و نمرات بالاتر نشان‌دهنده حمایت اجتماعی درک‌شده بالاتر است. این مقیاس اعتبار عاملی و همزمان مطلوبی داشته و ازنظر همسانی درونی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون برابر با 91/0 و ضریب آلفای زیرمقیاس‌های آن در دامنه­ای از 90/0 تا 95/0 است (18). روايي و پايايي اين مقياس در ايران توسط رجبي و هاشمی­شیخ­شعبانی بررسي و روايي عاملي توسط تحليل عاملي و پايايي ابزار توسط ضريب آلفاي كرونباخ (88/0) تأییدشده است (19). در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به­دست­آمد.

پرسشنامه انگيزش تحصيلي داراي 28 گویه با مقياس ليكرت 7 درجه­اي (از اصلاً= 1 تا كاملاً = 7) بوده که سه بعد اصلي انگيزش يعني انگيزش دروني،[9] انگيزش بيروني[10] و بي­انگيزشي[11] را موردبررسی قرار می‌دهد. هر زیرمقیاس شامل 4 گویه و دامنه نمرات 4 تا 28 است. در این پرسشنامه نمرات مربوط به زیرمقیاس بی­انگیزشی به‌صورت معکوس نمره­گذاری مجدد گردید. دامنه نمرات مربوط به کل پرسشنامه بین 28 تا 196 بوده و نمرات بالاتر نشان‌دهنده انگیزش تحصیلی بالاتر می­باشد. والراند ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس‌های آزمون انگیزش تحصیلی را بین 83/0 تا 86/0 گزارش کرده است. ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیرمقیاس‌های آزمون انگیزش تحصیلی در فاصله یک ماه نیز بین 71/0 تا 83/0 گزارش‌شده است (20). این ابزار در ایران توسط کاوسیان و کدیور روان‌سنجی شده و ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس‌های آن مناسب ارزیابی‌شده است (انگیزش درونی تحصیلی=85/0، انگیزش بیرونی تحصیلی=752/0، بی‌انگیزگی تحصیلی=672/0) (21). ضریب آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده در این مطالعه برای کل مقیاس 80/0 بود.

3- بخش مربوط به سلامت روان، توسط سؤالات مربوط به سلامت روان پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36))[12] سنجیده شد. این پرسشنامه شامل چهار حیطه محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی (3 گویه)، عملکرد اجتماعی (2 گویه)، خستگی یا نشاط (4 گویه) و سلامت عاطفی (5 گویه) بوده و نمره کل از 0 تا 100 نمره‌گذاری می­شود که شیوه نمره‌گذاری در پرسشنامه استاندارد توضیح داده‌شده است (22). نمرات بالاتر در این پرسشنامه نشان‌دهنده سطح بالاتر سلامت روان است. ویر[13] در 2000 پایایی 93/0 را برای این بعد از پرسشنامه گزارش کرده است. پایایی و روایی نسخه فارسی این پرسشنامه در ایران تأییدشده است (9/0-7/0 r=). مطالعه منتظری و همکاران در سال 1384 نشان داد که این پرسشنامه از آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برخوردار است (22). در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ 76/0 به­دست­آمد.

جهت رعایت ملاحظات اخلاقی، پژوهشگران با ارائه معرفی‌نامه رسمی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مجوز انجام مطالعه را از اداره آموزش‌وپرورش دریافت کردند. همچنین قبل از شروع برنامه، اهداف پژوهش براي دانش­آموزان توضیح داده شد و شرکت آن‌ها در مطالعه منوط به رضایت و تمایل آن‌ها بود و هیچ‌گونه اجباری برای شرکت افراد در مطالعه وجود نداشت. همچنین به دانش­آموزان اطمینان لازم مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات نیز داده شد.

بعد از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و کدگذاری آن‌ها، اطلاعات به‌دست‌آمده وارد کامپیوتر شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS20 انجام شد. ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده‌های کمی بررسی شد. سپس از شاخص‌های توصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 بود.

 

یافته‌ها

500 دانش‌آموز با میانگین سنی 134/1±27/16 در مطالعه شرکت کردند. تعداد 108 نفر (6/21%) از دانش­آموزان در کلاس اول مشغول به تحصیل بودند؛ بنابراین فاقد انتخاب رشته بودند. ازنظر رتبه تولد، 8/33% نمونه­ها (169 نفر) فرزند اول بودند. تحصیلات پدر 4/34% دانش­آموزان (172 نفر) دیپلم بود و تنها 2/3% (16 نفر) از دانش­آموزان پدرشان بی‌سواد بودند. تحصیلات مادر 6/37% نمونه­ها (188 نفر) زیر دیپلم بود و 6/4% (23 نفر) مادر بی‌سواد داشتند. شغل پدر 4/40% دانش­آموزان (202 نفر) آزاد و شغل مادر 6/86% نمونه­ها (433 نفر) خانه‌دار بود. سایر ویژگی‌های غیرآموزشی دانش­آموزان در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی غیر آموزشی

متغیر غیرآموزشی

تعداد

درصد

شغل پدر

بیکار

4

8/0

کارگر و کشاورز

17

4/3

کارمند

133

6/26

نظامی

63

6/12

بازنشسته

69

8/13

آزاد

202

4/40

بدون پاسخ

12

4/0

شغل مادر

خانه‌دار

433

6/86

 شاغل

64

8/12

بدون پاسخ

3

6/0

تحصیلات پدر

بی‌سواد

16

2/3

 خواندن و نوشتن

 زیر دیپلم

37

4/7

115

23

 دیپلم

172

4/34

 بالای دیپلم

156

2/31

 بدون پاسخ

4

8/0

تحصیلات مادر

بی‌سواد

23

6/4

خواندن و نوشتن

62

4/12

زیر دیپلم

188

6/37

دیپلم

161

2/32

بالای دیپلم

65

0/13

بدون پاسخ

1

2/0

رتبه تولد

اول

169

8/33

 دوم

152

4/30

 سوم

72

4/14

 چهارم

47

4/9

پنجم و بالاتر

59

8/11

 بدون پاسخ

1

2/0

 

با توجه به بررسی انجام‌شده، از 392 دانش‌آموزی که انتخاب رشته کرده بودند، 167 نفر (4/33%) علاقه به رشته را بسیار زیاد و 127 نفر (4/25%) زیاد گزارش نموده و تنها 8 نفر (6/1%) علاقه خیلی کمی به رشته خود داشتند. مشاوره درسی توسط 150 دانش‌آموز (30%) در سطح متوسط و تنها توسط 45 دانش‌آموز (9%) خیلی خوب ارزیابی شده بود. مشاوره غیردرسی نیز توسط اکثر دانش­آموزان (141 نفر معادل 2/28%) در سطح متوسط ارزیابی شده بود. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی آموزشی در جدول 2 نشان داده‌شده است.

جدول 2. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی آموزشی

متغیر آموزشی

تعداد

درصد

سال تحصیلی

اول

108

6/21

دوم

156

2/31

سوم

143

6/28

چهارم

93

6/18

رشته تحصیلی

علوم تجربی

105

0/21

ریاضی فیزیک

87

4/17

علوم انسانی

103

6/20

فنی حرفه‌ای

45

0/9

کار و دانش

52

4/10

عدم انتخاب رشته

108

6/21

علاقه به رشته

خیلی زیاد

167

4/33

زیاد

127

4/25

متوسط

79

8/15

کم

11

2/2

خیلی کم

8

6/1

عدم انتخاب رشته

108

6/21

مشاوره درسی

خیلی خوب

45

0/9

خوب

117

4/23

متوسط

150

0/30

ضعیف

98

6/19

خیلی ضعیف

89

8/17

بدون پاسخ

1

2/0

مشاوره غیردرسی

خیلی خوب

57

4/11

خوب

106

2/21

متوسط

141

2/28

ضعیف

94

8/18

خیلی ضعیف

100

0/20

بدون پاسخ

2

4/0

 

میانگین نمره سلامت روان در دانش­آموزان (11± 99/50) بود که نشان‌دهنده سطح متوسط سلامت روان در دانش­آموزان است. شاخص‌های توصیفی سلامت روان و سازه‌های نظریه شناخت اجتماعی در جدول 3 ارائه‌شده است.

جدول 3. شاخص‌های توصیفی مربوط به سلامت روان و سازه‌های تئوری شناخت اجتماعی

متغیر

میانگین

انحراف معیار

دامنه نمرات

سلامت روان

99/50

11

71/25-80

سازه‌ها

حمایت اجتماعی

82/56

7/14

12-84

انگیزش تحصیلی

53/149

64/22

64-192

خودکارآمدی اجتماعی

78/94

43/18

25-142

اضطراب تسهیل‌کننده

90/25

79/5

9-45

اضطراب تضعیف‌کننده

49/28

26/7

10-50

 

جهت بررسی رابطه سازه­های مدل با سلامت روان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد ؛که بر اساس آن بین سلامت روان با حمایت اجتماعی (298/0 =r، 001/0 >p)، انگیزش تحصیلی (14/0 =r، 002/0 =p) و اضطراب تسهیل‌کننده (169/0 =r، 001/0 >p) رابطه معنادار وجود داشت. ولی بین خودکارآمدی اجتماعی (059/0 =r، 98/0 =p) و اضطراب تضعیف‌کننده (088/0- =r، 051/0 =p) با سلامت روان رابطۀ معناداری وجود نداشت.

ازنظر رابطه بین زیرمقیاس سازه­های معنادار با سلامت روان، بین حمایت خانواده (299/0 =r، 001/0 >p)، حمایت دوستان (235/0 =r، 001/0 >p)، حمایت افراد مهم (157/0 =r، 001/0 >p)، انگیزش درونی (131/0 =r، 004/0 =p)، انگیزش بیرونی (099/0 =r، 028/0 =p) و بی­انگیزشی (109/0 =r، 015/0 =p) با سلامت روان رابطه معنادار وجود داشت.

جهت تعیین عوامل پیشگویی‌کننده سلامت روان از مدل رگرسیون خطی استفاده شد که در آن کلیه سازه‌ها و زیرمقیاس‌های دارای ارتباط معنادار با سلامت روان به‌عنوان متغیر مستقل و سلامت روان به به‌عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شد. در این مدل سازه­های نظریه 2/13%، تغییرات سلامت روان را تبیین می­کردند (2/13% = 2R).

در این مدل رگرسیونی، اضطراب تسهیل‌کننده، حمایت خانواده و حمایت دوستان تنها تبیین‌کننده‌های سلامت روان بودند به گونه­ای که با افزایش 1 واحد در اضطراب تسهیل‌کننده، سلامت روان به میزان 24/0 واحد افزایش می­یافت (24/0 =β ، 006/0 =p) و با افزایش 1 واحد در حمایت خانواده سلامت روان تقریباً 43/0 واحد (427/0 =β، 001/0 > (p و با افزایش 1 واحد در حمایت دوستان سلامت روان تقریباً 3/0 واحد افزایش می‌یافت (299/0 =β، 001/0 >p) (جدول 4).

جدول 4. برآورد ضرایب رگرسیون خطی مربوط به سازه­های معنادار نظریه­ شناخت اجتماعی با سلامت روان

زیرسازه

β

SE

P

حمایت خانواده

 427/0

091/0

<001/0

حمایت دوستان

 299/0

079/0

<001/0

حمایت افراد مهم

050/0-

085/0

556/0

اضطراب تسهیل‌کننده

 240/0

087/0

006/0

اضطراب تضعیف‌کننده

065/0-

066/0

325/0

انگیزش درونی

034/0-

060/0

577/0

انگیزش بیرونی

023/0

057/0

685/0

بی­انگیزشی

010/0

088/0

907/0

 

بحث

نتایج مطالعه حاضر بیانگر این بود که دانش­آموزان از سطح سلامت روان متوسطی برخوردار بوده و سلامت روان با حمایت اجتماعی، انگیزش تحصیلی و اضطراب تسهیل‌کننده ارتباط داشت.

در مطالعه مظلومی­محمودآباد و همکاران در سال 1389 که با هدف بررسی رابطه بین استرس مزمن و کیفیت زندگی دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد انجام گرفت، دانش­آموزان از سلامت روان در سطح متوسط (67/8± 54/46) برخوردار بودند (5). همچنین در مطالعه غفاری و همکاران در سال 1392 که به جهت ارزیابی کیفیت زندگی جمعیت بالای 18 سال شهر قم انجام گرفت، زنان ازنظر نمره سلامت روان در سطح متوسطی قرار داشتند (69/20 ± 51/62) که مؤید مطالعه کنونی می­باشد (23). در مطالعه نوربالا و همکاران در سال 2004 شیوع اختلالات روانی در جنس مؤنث 9/25% بود که نشان‌دهنده پایین بودن سطح سلامت روان در این جنس است (24). با توجه به یافته‌های مطالعه اخیر و مطالعات ذکرشده ضرورت توجه به سلامت روان در دختران نوجوانان به‌ویژه در مقطع متوسطه مشخص می­باشد.

نتایج مطالعه اخیر در زمینه رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان در راستای یافته‌های برخی از مطالعات است؛ ازجمله یافته­های مطالعه­ محمدیان و همکاران در سال 1389 نشان‌دهنده رابطه مستقیم معنادار بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی دانش­آموزان دختر شهر کاشان بود (25). همچنین در مطالعه فولادوند و ولی­الله در سال 1386 حمایت اجتماعی رابطه مستقیم و غیرمستقیمی از طریق استرس تحصیلی و خودکارآمدی با سلامت روان داشت (26). لذا در اکثر مطالعات رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان (2،7،27) تائید شده است. بنابراین، می‌توان گفت که حمایت اجتماعی با نقش ضربه‌گیر خود از ابتلای افراد به بیماری‌های روانی جلوگیری می‌کند و دانش‌آموزانی که حمایت بالایی از سوی والدین، دوستان و سایر افراد مهم زندگی دریافت می‌کنند، از سلامت روان بهتری برخوردارند.

یکی از شایع‌ترین و بارزترین مشکلات تحصیلی دانش­آموزان پایین بودن انگیزش تحصیلی آنان است. در این مطالعه انگیزش تحصیلی و کلیه زیرمقیاس‌های آن با سلامت روان در ارتباط بود؛ به‌طوری‌که افزایش انگیزش موجب ارتقاء سلامت روان در دانش­آموزان می‌شد. در مطالعه­ کارشکی و همکاران در سال 1393 که جهت بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش­آموزان شهر قاین انجام‌گرفته بود، مشخص گردید که بین کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (28). مطالعات متعددی بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری را گزارش نمودند (9،14). همچنین در پاره­ای از مطالعات با ایجاد انگیزش تحصیلی از طریق برنامه‌های آموزشی در دانش­آموزان، سلامت روان آنان بهبود یافته بود (29،13) که این نتایج با یافته‌های مطالعه اخیر همسو است. لذا با توجه به اهمیت انگیزش و نقش آن در بهبود سلامت روان بایستی پایین بودن انگیزش در بین دانش­آموزان را مورد توجه خاص قرارداد.

در مطالعه حاضر بین سلامت روان و اضطراب تسهیل‌کننده رابطه معنادار وجود داشت؛ به­طوری­که با افزایش اضطراب تسهیل‌کننده سلامت روان افزایش می­یافت، اما بین سلامت روان و اضطراب تضعیف‌کننده رابطه معناداری دیده نشد. مطالعه تقوی­لاریجانی و شریفی­نیستانک در سال 1387 که جهت ارتباط قاطعیت و اضطراب بر دانشجویان پرستاری و مامایی شهر تهران انجام گرفت نشان دادند که نیمی از دانشجویان پرستاری و مامایی (به ترتیب 6/56% و 6/63%) دارای اضطراب خفیف بودند که می­تواند سازنده باشد اما مابقی دارای اضطراب متوسط و بالا بودند که می‌تواند اثرات ناگواری بر سلامت آنان بگذارد (30). در مطالعات متعدد رابطه بین اضطراب امتحان و سلامت روان منفی بود (31-32) و ازآنجایی‌که در این مطالعات تنها اضطراب تضعیف‌کننده موردبررسی قرارگرفته بود، این روابط منفی گزارش‌شده ولی بر اساس یافته‌های مطالعه اخیر اهمیت اضطراب تسهیل‌کننده بر سلامت روان بیش از اضطراب تضعیف‌کننده است. با توجه به اینکه اضطراب امتحان پدیده‌ای رایج است که به‌وفور در مراکز آموزشی و تحصیلی دیده می‌شود و همبستگی زیادی با عملکرد موفقیت‌آمیز یا ناموفق دانش‌آموز دارند، برگزاری کلاس‌های مشاوره جهت رفع اضطراب و ایجاد اضطراب تسهیل‌کننده ضروری به نظر می‌رسد.

در مطالعات متعددی که در زمینه رابطه بین خودکارآمدی و سلامت روان در دانش­آموزان انجام شده رابطه معناداری بین این دو متغیر گزارش شده است (1،7،10،12). همچنین خودكارآمدي، يكي از سازه­هاي مهم در نظريه­ي شناختي - اجتماعي بندورا بوده و به معني اطمينان و باور فرد نسبت به توانايي­هاي خود در كنترل افكار، احساسات، فعاليت­­ها و نيز عملكرد مؤثر در موقعیت‌های استرس­زا است (12). بااین‌وجود، در مطالعه اخیر ارتباطی بین خودکارآمدی اجتماعی و سلامت روان وجود نداشت؛ که این تناقض را می‌توان به استفاده از ابزار خودکارآمدی اجتماعی جهت سنجش خودکارآمدی در دانش­آموزان مطالعه حاضر نسبت داد. همچنین معنادار نبودن رابطه بین این متغیرها در پژوهش حاضر را می‌توان به پیچیدگی عوامل تأثیرگذار در سلامت روان در مقاطع مختلف سنی، خودگزارشی­بودن مقیاس‌ها و عوامل فرهنگی و عقیدتی نسبت داد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اضطراب تسهیل‌کننده، حمایت خانواده و حمایت دوستان تبیین‌کننده‌های سلامت روان بودند. در مطالعه انجام‌شده درباره رابطه سلامت روان و حمایت اجتماعی توسط مرادی و طاهری در سال 1391 حمایت اجتماعی با سلامت روان رابطه قوی داشت (2). همچنین در مطالعه ریاحی و همکاران در سال 1387 که جهت بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان انجام گرفت، متغیر حمايت اجتماعي قوی‌ترین و مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده سلامت روان دانشجويان بود و حمايت اجتماعي از سوي اعضاي خانواده در مقايسه با دوستان و ديگران تأثیر بیشتری داشت که هم‌راستا با مطالعه اخیر است (27). در مطالعه ملکی­پیربازاری و همکاران بر روی دانشجویان دانشگاه‌های تهران در سال 1390 مشخص شد که حمایت اجتماعی از جانب دوستان به‌طور مستقیم و حمایت اجتماعی از جانب خانواده، به‌طور غیرمستقیم، با علائم افسردگی در دانشجویان رابطه داشت. حمایت اجتماعی از جانب دوستان در مقابل اثرات منفی استرس از دانشجویان حمایت می‌کند و احساس عزت‌نفس و ارزشمندي در آن‌ها به وجود می‌آورد. همچنین حضور در چنین فضاي حمایتگري یک عامل مهم مقاومت در برابر افسردگی است. حمایت اجتماعی از جانب خانواده نیز، از طریق فراهم کردن سرمشق‌های مؤثر و تجربه جانشینی، افزایش تفسیرهاي مثبت و فراهم کردن حمایت اطلاعاتی، خودکارآمدي دانشجویان را افزایش داده و به دنبال آن، افسردگی به‌طور غیرمستقیم کاهش داده می‌شود (7).

همچنین در مطالعه ونتزل در سال 1998 حمایت خانواده و دوستان با کاهش اضطراب بر سلامت روان تأثیرگذار بود و دختران نسبت به پسران سطح حمایت بیشتری دریافت می‌کردند (33). یافته­های این مطالعات مؤید آن است که حمایت خانواده و دوستان با کاهش اضطراب و به‌ویژه ایجاد اضطراب تسهیل‌کننده موجب ارتقاء سلامت روان در این گروه از نوجوانان خواهد شد.

از محدودیت­های این مطالعه، تمرکز بر تعداد محدودی از سازه‌های مؤثر بر پیشرفت تحصیلی بود که به دلیل حجیم بودن ابزارها چاره­ای جز این نبود. این امر ضرورت انجام مطالعات متعدد با سازه­های دیگر را مشخص می­نماید. همچنین ازآنجایی‌که کسب یافته­ها در مورد سازه­ها از طریق خودگزارش­دهی بود، ممکن است دانش­آموزان تحت تأثیر عوامل زمانی، محیطی و زیاد بودن تعداد سؤالات قرار گرفته، پاسخ‌های متناسب با آن زمان خاص یا آن موقعیت را بیان کرده باشند. به­علاوه یکی دیگر از محدودیت‌های این مطالعه کار بر روی دختران بوده که توصیه می‌شود مطالعاتی نیز جهت بررسی وضعیت سلامت روان در پسران دبیرستانی و عوامل مؤثر بر سلامت این گروه نیز انجام گیرد.

 

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان‌دهنده سطح متوسط سلامت روان در دانش­آموزان دختر دبیرستانی بود که ضرورت طراحی برنامه‌های مداخله­ای جهت بهبود و ارتقاء سلامت روان را مشخص می­سازد. ازآنجایی‌که اضطرابِ تسهیل‌کننده، به‌عنوان یک عامل انگیزشی عملکرد شخص را بهبود می­بخشد، لذا برخلاف عقیده دانش­آموزان که آن را مخرب می­دانند، می­توان این احتمال را مطرح کرد که درجاتی از این حالت ناخوشایند، می‌تواند باعث عملکرد بهتر در آنان شود. از طرفی حمایت اجتماعی یکی از قوی­ترین پیش‌بینی‌کننده‌های سلامت روان بوده و هرچه شبکه حمایت اجتماعی فرد بهتر و گسترده­تر باشد، سلامت روان آنان ارتقاء می­یابد. حمایت اجتماعی حاصل از والدین و دوستان می‌تواند بسیاری از علائم روان‌شناختی از قبیل اضطراب را کاهش دهد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این بین دریافت حمایت اجتماعی از سوی خانواده تأثیر بسزایی در کاهش استرس، سازگاری و عملکرد مطلوب­تر دارد. بنابراین با استفاده از آموزش مهارت‌های مدیریت اضطراب و ایجاد محیط حمایت‌کننده در خانه و مدرسه توسط والدین و دوستان می­توان سلامت روان دانش­آموزان را ارتقاء بخشید. با توجه به نتايج مطالعه، توصیه می­شود تا آموزش­هاي سلامت روان از سنين نوجواني شروع شده و ارائه خدمات مشاوره جهت كاهش مشكلات اضطرابی در دانش­آموزان و برگزاري كارگاه­هاي آموزش برای والدین جهت فراهم­کردن محیط حمایتی مناسب در خانه و درگیر کردن آن‌ها در رفع مشکلات اضطرابی دانش­آموزان جزء دستور کار مدیران مدارس قرار گیرد. همچنین انجام مطالعات دیگر با استفاده از سایر الگوهای تغییر رفتار و نیز سازه­های دیگر این نظریه بر روی دانش­آموزان دختر و پسر در مناطق مختلف کشور توصیه می­گردد.

 

سپاسگزاري

این مقاله حاصل یافته‌های طرح تحقیقاتی مربوط به پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است. بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌کنندگان که با صبر و حوصله در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند و همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

References:

1.  Najafi M, Foladjang M. The relationship between self-efficacy and mental health among high school students. Daneshvar Raftar. 2007;14(22):69-82. [Persian]

Abstract

 

2.    Moradi A, Taheri S, Javanbakht F, Taheri A. A meta-analysis on the relationship between mental health and social support in Iran. Journal of Research Behavioural Science. 2012;10(6):565-573. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

3.    Baksheev GN, Robinson Jo, Cosqrave EM, Baker K, Yung AR. Validity of the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12) in detecting depressive and anxiety disorders among high school students. Psychiatry Research. 2011;187:291–6.

Abstract

 

4.    Sadeghian E, Moghadari Kousha M, Gorji S. The study of mental health status in high school female students in Hamedan city. Journal of Research Health Science. 2010;17(3):39-45. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

5.    Mazloomy Mahmoudabad SS, Zolghadr R, Mirzaie Alavijeh M, Hasan Baigi A. Relationship between chronic stress and quality of life in female students in Yazd city. Tolooe –Behdasht. 2011;10(2):1-10. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

6.    Tehrani H, Rakhshani T, Zadeh DS, Hosseini SM, Bagheriyan S. Analyzing the relationship between job stress to mental health, personality type and stressful life events of the nurses occupied in tehran 115 emergency. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(3):272-3.

Abstract/FREE Full Text

 

7.    Maleki Pirbazari M, Nouri R, Sarami GH. Social support and depression symptoms: The mediating role of self-efficacy. Contemporary Psychology. 2012;6(2):26-34. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

8.    Rakhshani F, Esmaeili A, Charkazi A, Haftsavar M, Shahnazi H, Jan Esmaeili A. Effect of education on smoking prevention in students of Zahedan. Journal Health System Research. 2010;6(2):267-75. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

9.  Artino AR, Rochelle JS, Durning S. Second-year medical students’ motivational belifs, emotions, and achievement. Medical Education. 2010;44:1203-12.

Abstract

 

10. Parto M، Besharat M A. The direct and indirect effects of self-efficacy and problem solving on mental health in adolescents: Assessing the role of coping strategies as mediating mechanism. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011;30:639-43.

Abstract

 

11. Bakhtiarpoor S, Hafezi F, Behzadi Sheni F. The relationship among locus of control, perfectionism and self-efficacy with test anxiety and academic performance in the students of the Islamic Azad University. New Findings in Psychology. 2010;5(13):35-52. [Persian]

Abstract

 

12.   Khoshnevisan Z, Afrouz GH. Relationship between self-efficacy and depression, anxiety and stress.

Andisheh va Raftar [Applied Psychology]. 2011; 5 (20):73-80. [Persian]

Abstract

 

13. Omidvar H, Omidvar Kh, Omidvar A. The determination of effectiveness of teaching time management strategies on the mental health and academic motivation of school students. Journal of School Psychology. 2013;2(3):6-23. [Persian]

Abstract

 

14.   Alaei Kharaem R, Narimani M, Alaei Kharaem S. A comparison of self-efficacy beliefs and achievement motivation in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities. 2012;11(3):85-104. [Persian]

Abstract

 

15. Richardson ED. A denture- based therapy and self-efficacy theory. Test of treatment model for late adolescents with depressive symptomatology. Ph.D dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University,1999.

 

16. Nagle DW, Hansen DJ, Erdley CA, Norton PJ.Practitioner’s guide to empirically based measures of social skills. New York; Dordrecht; Heidelberg; London: Springer, 2010.

View Link

 

17.  Corcoran K, Fischer J. Measures for Clinical Practice and Research, Volume 1: Couples, Families, and Children: Oxford University Press; 2013.

View Link

 

18.   Zimet GD, Powell SS, Farley GK, Werkman S, Berkoff KA. Psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment. 1990; 55(3-4):15-27.

Abstract

 

19.   Rajabi Gh, Hashemi-Sheykh-Shabani SE. The study of psychometric properties of the multidimensional scale perceived social support. Journal of Behavioral Sciences. 2011;5(4): 357-64. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

20. Vallerand R, Pelletier I, Blais M, Briere N, Seneeal C, Vallieres E. The academic motivation scale: A measure of intrinsie, extrinsie, and motivation in education. Educational and Psychological Measurement. 1992;52:1003-17.

 

21.   Kavousian J, Kadivar P. Normalization of scale valler and academic motivation. Journal of Educational Sciences. 2009;5(4):103-130. [Persian]

 

22.    Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short form health survey (SF36): Translation and validation study of the Iranian version. Quality of Life Research. 2005;14 (3):875-82.

Abstract/FREE Full Text

 

23.   Ghafari R, Rafiei M, Taheri-Nejad MR. Assessment of health related quality of life by SF-36 version 2 in general population of Qom city. Arak Medical University Journal. 2014;16(80):62-71. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

24.   Noorbala AA, Bagheri Yazdi SA. Mental health survey of the adult population in Iran. British Journal of Psychiatry. 2004;184 70- 3.

Abstract/FREE Full Text

 

25.   Mohamadian H, Eftekhar Ardebili H, Rahimi A, Taghdisi MH, Shojaiezade D, Montazeri A. Predicting healthrelated quality of life by using a health promotion model among Iranian adolescent girls: A structural equation modeling approach. Nursing and Health Sciences. 2011;13(2):141-8.

Abstract

 

26.   Fooladvand KH, Valiollah F. Role of social support, academic stress and academic self-efficacy on mental and physical health. Contemporary Psychology. 2010;4(2):81-95. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

27.   Description: Nursing & Health SciencesRiahi ME, Aliverdinia A, Pourhussein Z. The relationship between social support and mental health. Social Welfare Quarterly. 2011;10(39):85-121. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

28. Karshky H, Momeni Mahmouei H, Qoreishi B. Comparison of educational motivation and quality of life male students, subjected to descriptive evaluation with the traditional evaluation. Research in Curriculum Planning. 2014;2(40):104-114. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

29. Deci EL, Richard M. Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. Canadian Psychology 2008; 49(1): 14-23.

Abstract/FREE Full Text

 

30. Taghavi Larijani T, Sharifi Neiestanak N. Assertiveness and anxiety in midwifery and nursing students. Hayat. 2009;15(2):61-72. [Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

31. Soleimanizadeh L, Soleimanizadeh F. Association between mental health and educational stressful factors among students of Razi nursing and midwifery school in Kerman. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11(3): 200-209. [ Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

32. Salehi T, Dehghan Nayeri N. Relationship between anxiety and quality of life in students living in dormitories of Tehran university of medical sciences. Payesh. 2011;10(2):175-81. [ Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

33.   Wentzel KR. Social relationships and motivation in middle school: The role of parents, teachers and peers. Journal of Educational Psychology. 1998;90(20):202-9.

Abstract/FREE Full Text

 

 [1] test anxiety

[2] academic motivation

[3] anxiety test

[4] social support

[5] Adolescent Social Self – Efficacy Scale (ASSES)

[6] Achievement Anxiety Test (AAT)

[7] Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS)

[8] Academic Motivation Scale (AMS)

1  intrinsic motivation

2 extrinsic motivation

3 amotivation

4 Short Form Health Survey (SF-36)

[13] Ware