EDUCATIONAL EFFECTIVENESS     

A Comparison of the Effectiveness of Two Training Methods of Nutritional Behavior of Elementary School Students: Opportunistic vs. Multimedia Training

Shohreh Shahmohammadi,1 Mahmoud Tavousi2 & Fazlollah Ghofranipour3

1. M.S in Health Education, Student Research Committee, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.

2. Assistant Professor, Dept. of Health Education & Promotion, Health Metrics Research Centre, Iranian Institute for Health Sciences Research, Iranian Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Tehran, Iran.

3. Associate Professor, Health Education Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) Tel: 02182883869; fax: 02182884555  ghofranf@modares.ac.ir     

ABSTRACT

Background and objective: Educational planning, as a principle of health education, is both economical and the priorities of WHO and the regional community health policymakers. The purpose of this study was to compare the effectiveness of two training methods, namely, multimedia-based training vs. opportunistic training, on nutritional knowledge, attitude, and behavior of primary-school students.

Methods: This was a semi-experiential research conducted on two groups of 84 students, selected randomly from two primary schools in Jajrood County, District 8 of Tehran. Training intervention was then made into the first group using an opportunistic method by the teacher, and in the second group using multimedia package. Three nutritional variables of target students, namely, knowledge, attitude, and behavior were measured using researcher-designed questionnaires filled out by the students in three stages: before, immediately after, and three months after training. The results were analyzed using independent-T and repeated-measure tests, and SPSS16 statistical software.

Results: Before intervention, no significant differences were observed between the two groups in terms of nutritional knowledge, attitude, or behavior (p=0.93, p=0.52, and p=0.67 respectively). After intervention, knowledge scores in both groups increased significantly (p<0.001). However, the attitude and behavior scores for the two groups increased differently: p<0.001 for the opportunistic training group while p<0.17 and p<0.04 for the multimedia training group.

Conclusion: It seems that in some occasions, opportunistic training is more accessible, less costly, and more effective than multimedia training. It is therefore advised that teachers make optimum use of numerous opportunities during teacher-student contact times to improve the students’ knowledge, attitudes and behavior in health-related subjects such as nutrition, with minimum costs.

Paper Type: Research Article

Keywords: Educational effectiveness, Opportunistic training, Multimedia-Based training, Nutritional behavior, Primary School students, Jajrood.

Citation: Shahmohammadi Sh, Tavousi M, & Ghofranipour F. A Comparison of the Effectiveness of Two Training Methods of Nutritional Behavior of Elementary School Students: Opportunistic vs. Multimedia Training. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion 2014;2(3):[179-185].

 

اثربخشی آموزش

مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزشی لحظه­ای و چندرسانه­ای بر رفتار تغذیه­ای دانش­آموزان ابتدایی

شهره شاه­محمدی،1 محمود طاووسی2 و فضل‌الله غفرانی­پور3

[1]. کارشناس ارشد آموزش بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2. استادیار پژوهشی گروه آموزش و ارتقای سلامت، مركز تحقيقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

*3 . دانشیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نويسنده مسئول) ghofranf@modares.ac.ir

چکیده

زمینه و هدف: برنامه­ریزی آموزشی، به عنوان ارکان آموزش بهداشت، به صرفه بوده و جزء اولویت­های سازمان جهانی بهداشت و سیاستگذاران منطقه­ای بهداشت جامعه است. هدف این پژوهش، مقایسه تأثیر دو روش آموزشي «لحظه­ای» و «چندرسانه­ای» در ارتقاء آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه­ای کودکان دبستانی است.

مواد و روش­ها: این پژوهش یک­ مطالعه نیمه­تجربی است. پژوهش در دو گروه 84 نفري از دانش­آموزان 8-11 ساله بخش جاجرود منطقه 8 تهران به صورت تصادفي از دو دبستان انتخاب و تحت آموزش قرار گرفتند انجام‌شد. مداخله آموزشی­ در گروه اوّل به شیوه آموزش لحظه­ای­ توسط معلّم و در گروه دوّم با استفاده از بسته آموزشی چندرسانه­ای­ صورت گرفت. متغیرهای موردنظر (سطح آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه‌ای) در سه مرحله (قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله) توسط پرسشنامه محقق­ساخته، اندازه­گیری شد و داده­ها با استفاده از آزمون‌های آماری تی­مستقل و آزمون اندازه­های تکراری با نرم­افزار SPSS16 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: قبل از مداخله، بین دو گروه لحظه­ای­ و چندرسانه­ای تفاوت معناداری در میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه­ای دیده نمی­شد (93/0p= و 52/0p= و 67/0p=). پس از مداخله آموزشی، نمرات افزایش آگاهی در هر دو گروه به‌طور معنادار افزایش یافت (001/0p<) درحالی‌که نمرات بهبود نگرش در دو گروه به ترتیب 001/0>p و 17/0p< و بهبود رفتار به ترتیب001/0>p و 04/0p< بود.

نتیجه­گیری: به نظر می­رسد در بعضی شرایط، آموزش لحظه­ای­ ­ در دسترس­تر، کم­هزینه­تر و درعین‌حال اثربخش­تر از آموزش چندرسانه­ای باشد؛ و می­توان از فرصت‌های بی­شماری که در طول سال تحصیلی در اختیار معلمان قراردارد با حداقل هزینه استفاده بهینه کرد.

نوع مقاله: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها: اثربخشی آموزشی، آموزش لحظه­ای­، آموزش ­چندرسانه­ای، رفتار تغذیه­ای، دانش­آموزان ابتدایی، جاجرود.

استناد: شاه­محمدی ش، طاووسی م، غفرانی­پور ف. مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزشی لحظه­ای و چندرسانه­ای بر رفتار تغذیه­ای دانش­آموزان ابتدایی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت پاییز 1393؛2(3) ]179-185[.

 

مقدمه:

دوران کودکی و نوجوانی با تغییرات رشد قابل‌توجه همراه است. دریافت ناکافی و نامتناسب از همه گروه­های مواد غذایی در این سنین می­تواند موجب بروز بیماری­های متعدد شود. این وضعیت بر سلامت و عادات غذایی دوران بزرگ‌سالی فرد نوجوان نیز تأثیر می­گذارد (1). برنامه­ریزی آموزشی یکی از ارکان آموزش سلامت است و ضمن مقرون به‌صرفه بودن از لحاظ اقتصادی، جزء یکی از اولویت­های سازمان جهانی بهداشت (ساجب) و سیاست­گذاران بهداشت جامعه در منطقه محسوب می­گردد (2). بدیهی است که برنامه­ریزی صحیح در زمینه آموزش ­ نیازمند انتخاب روش مناسب است (3). امروزه روش‌های آموزشي متعددي با ميزان­هاي تأثیر متفاوت و با وضعیت­های مختلف در حوزه سلامت به كار گرفته می‌شوند. از بین این روش­ها می‌توان به دو روش آموزش لحظه­اي و آموزش توسط بسته چندرسانه‌ای اشاره نمود. در روش آموزش لحظه­ای­، اساس کار بهره­گیری از فرصت­های مناسب در چارچوب فعالیت­هایی در زمینه آموزش بهداشت است (4). کلرک و همکاران آموزش فرصت‌جویانه را به عنوان روشی مؤثر برای ارائه آموزش به پرستاران در یک واحد بستری بیماران حاد روانی نوجوانان مورداستفاده قراردادند (5). مطالعه ­استیل و همکاران نشان داد توصیه­های بهداشتی در مورد بهداشت دهان و دندان که توسط کادر کمکی داروخانه­ها به مراجعین در هنگام تحویل دارو و خرید مسواک، خمیردندان و ... داده می­شود، تأثیر زیادی در افزایش آگاهی مراجعین در زمینه رعایت بهداشت دهان و دندان داشته است. لذا جهت به‌کارگیری روش آموزش فرصت‌جویانه با برنامه­ریزی دقیق توصیه می­شود از فرصت­های مناسب فراهم‌شده در اماکن مختلف مانند داروخانه­ها، کلینیک­ها، بیمارستان­ها و غیره استفاده شود (6). از سوی دیگر، مطالعات زیادی نیز در زمینه استفاده از بسته­های چندرسانه‌ای در آموزش انجام شده است. کمپل و همکاران به این نتیجه رسیدند که استفاده از یک لوح فشرده به‌تنهایی برای ایجاد تغییر در رفتار تغذیه­ای کافی نیست (7). مطالعه­ای که توسط باربرا بر روی استفاده از رسانه­های مجازی در آموزش کودکان در مورد عادات صحیح غذا خوردن انجام شد، تأثیر قابل‌توجهی در درک کودکان از اهمیت استفاده متناسب از گروه­های مواد غذایی و وعده­های غذایی متعادل و متنوع را به کودکان آموزش ایجاد نمود (8).

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تأثیر بسته ­آموزشی چند­رسانه­ای با روش آموزش فرصت‌جویانه به عنوان روشی سهل­الوصول در خصوص رفتارهای تغذیه­ای است.

 

مواد و روش­ها

این پژوهش، یک مطالعه نیمه‌تجربی از نوع قبل و بعد (بدون گروه شاهد) بود. در این پژوهش، تأثیر دو شيوه آموزشي (آموزش فرصت‌جویانه و چندرسانه­ای) بر آگاهی، نگرش و رفتار در زمینه رفتارهاي سالم تغذيه­اي مورد مقايسه قرار گرفت. پژوهش در منطقه جاجرود انجام شد که در آن تنها دو مدرسه ابتدایی پسرانه وجود داشت. به‌طور تصادفی در یک مدرسه آموزش فرصت‌جویانه و در مدرسه دیگر آموزش چندرسانه­ای انجام شد؛ در هر مدرسه دو کلاس از پایه سوم و دو کلاس از پایه چهارم انتخاب گردیدند. حجم نمونه با استناد به مطالعه صفاری و همکاران (9) و با استفاده از فرمول پوکاک و احتساب 10% ریزش، 84 نفر محاسبه شد.

ابتدا شيوه پژوهش برای اولیاء مدارس، والدین و دانش­آموزان توضيح داده شد. بعد از امضاي فرم رضایت‌نامه توسط والدین در جلسه انجمن اولیا، پرسشنامه توسط دانش­آموزان تكميل شد. شرايط ورود به مطالعه تمایل به شرکت در مطالعه و تحصیل در پایه سوم یا چهارم در مدارس منتخب و معیار خروج تمایل نداشتن یا جابجایی در طول مطالعه بود. پرسشنامه در سه مرحله قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی توسط واحدهای پژوهش تکمیل گردید.

پس از تطبیق متغیرهای مؤثر بین دو گروه، برنامه آموزشی به مدت دو هفته (با احتساب فواصل زمانی بین برنامه­ها) به تفکیک برای دو مدرسه به اجرا در­آمد. در گروه اول (آموزش فرصت‌جویانه) در فاصله زمانی موردنظر در فرصت­ مناسب (هر فرصت حدود پنج دقیقه­)، معلّمان در مورد گروه­های مواد غذایی متناسب با محتوای بسته آموزشی چندرسانه­ای، به جهت یکسان بودن محتوای آموزش در هر دو گروه، صحبت نمودند و در گروه دوم (آموزش چندرسانه­ای) نیز بسته آموزشی حاوی 8 تیزر آموزشی مجموعاً به مدت 12 دقیقه در سالن اجتماعات به صورت جداگانه در هر کلاس توسط اولیاء مدرسه و با حضور پژوهشگران در دو نوبت به فاصله 5 روز نمایش داده شد. پس از همسان­سازی نمونه­ها در یک مدرسه، مداخله با روش آموزشی چندرسانه­ای و در مدرسه دیگر با روش آموزش فرصت‌جویانه اجرا شد.

ابزار سنجش پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای مشتمل بر مشخصات جمعیت‌شناختی (9 سؤال)، آگاهی (16 سؤال) به صورت سؤال بسته طراحی شد. به گزینه غلط نمره 1 و گزینه نمی­دانم نمره 2 و گزینه صحیح نمره 3 تعلق گرفت. دوازده سؤال نگرش با طیف لیکرت 5 گزینه­ای (کاملاً موافقم، موافقم، نه موافق و نه مخالف، مخالفم، کاملاً مخالفم) طراحی شد. 9 سؤال رفتار با طیف نمره‌گذاری 1 تا 4 صحیح­ترین و بالاترین امتیاز تعلق گرفت.

برای بررسی روایی علمی ابزار از روش روایی صوری، روایی محتوایی و پانل خبرگان استفاده شد. میانگـین نسبت روایی محاسبه‌شده برای کل پرسشنامه برابر با 87/0 و نیز میانگین شاخص روایی برابر با 85/0 بود. همچنین در روایی صوری امتياز تأثير 78/2 محاسبه شد. پایایی علمی پرسشنامه نیز با روش آزمون- بازآزمون (ضریب همبستگی پیرسون) 80/0 و محاسبه همبستگی درونی آلفای کرونباخ 82/0 تعیین گردید.

 

یافته­ها

جدول 1 نشان می­دهد که بین میانگین آگاهی، نگرش و رفتار دو گروه موردمطالعه قبل از مداخله اختلاف معنادار وجود ندارد و دو گروه همسان بودند. ولی بعد از مداخله بین دو گروه از نظر هر سه متغیر آگاهی، نگرش و رفتار تفاوت معنادار مشاهده شد (001/0=p).

جدول 1. مقایسه میانگین و انحراف­معیار متغیرهای اصلی مطالعه در بازه‌های زمانی قبل، بلافاصله بعد و سه ماه بعد از مداخله در هر دو گروه آزمون تی­

سه ماه بعد

بلافاصله بعد

قبل از مداخله

 

متغیرها

گروه دوّم

گروه اوّل

گروه دوّم

گروه اوّل

گروه دوّم

گروه اوّل

89/3

94/6

6/88

3/98

3/77

3/77

درصد میانگین

آگاهی

0/21

0/13

0/21

0/39

0/20

0/23

انحراف­معیار

001/0>

001/0>

0/93

p-value*

83

90

6/82

6/89

80

2/81

درصد میانگین

نگرش

0/60

0/39

0/59

0/34

0/53

54/0

انحراف­معیار

001/0>

001/0>

0/52

p-value*

7/65

79

67

2/79

51

4/50

درصد میانگین

رفتار

0/40

0/34

0/37

0/33

0/38

0/42

انحراف­معیار

001/0>

001/0>

0/67

p-value*

                     *05/0p<

 

جدول 2 نشان داد که سه ماه بعد از مداخله آموزشی میانگین نمرات آگاهی گروه اوّل 3/17% افزایش یافته بود؛ با استفاده از آزمون آماری، این متغیر در بازه­های زمانی اندازه­های تکراری اختلاف معنادار را نشان داد (001/0>p). میانگین نمرات نگرش در گروه آموزش فرصت­­جویانه 4/8% افزایش داشت و با استفاده از آزمون آماری اندازه­های تکراری اختلاف معنادار را نشان داد (001/0>p). میانگین نمرات رفتار در این گروه 6/28% افزایش داشت؛ با استفاده از آزمون آماری اندازه­های تکراری، تغییرات این متغیر در بازه­های زمانی اختلاف معنادار را نشان داد (001/0>p).

 

جدول 2.  مقایسه تفاوت میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار در گروه اوّل

 (آموزش فرصت‌جویانه) بین فواصل زمانی مطالعه *

بازه زمانی

قبل از مداخله

بلافاصله بعد

سه ماه بعد

 

متغیر

درصد میانگین (انحراف‌معیار)

درصد میانگین (انحراف‌معیار)

درصد میانگین (انحراف‌معیار)

p

آگاهی

(23/0) 3/77

(39/0) 3/98

(13/0)6/94

001/0>

نگرش

(54/0) 2/81

(34/0)6/89

(39/0) 90

001/0>

رفتار

(42/0) 4/50

(33/0)2/79

(34/0) 79

001/0>

                   * بر اساس آزمون اندازه­های تکراری

سه ماه بعد از مداخله آموزشی نمرات آگاهی گروه دوّم 12% افزایش یافت (جدول 3) و با استفاده از آزمون آماری
اندازه­های تکراری اختلاف معنادار، این متغیر در بازه­های زمانی را نشان داد (001/0>
p). میانگین نمرات نگرش در این گروه، سه ماه پس از مداخله آموزشی، 3% افزایش یافته بود و تغییرات این متغیر با استفاده از آزمون اندازه­های تکراری در بازه­های زمانی اختلاف معنا­دار نشان نداد (17/0=p). با استفاده از آزمون آماری اندازه­های تکراری، علیرغم افزایش 7/14 درصدی میانگین نمرات رفتار بعد از سه ماه اختلاف معنادار در بازه­های زمانی نشان نداد (15/0=p).00

جدول 3. مقایسه تفاوت میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار در گروه دوّم

(آموزش چندرسانه­ای) بین فواصل زمانی مطالعه *

بازه زمانی

قبل از مداخله

بلافاصله بعد

سه ماه بعد

 

متغیر

درصد میانگین (انحراف‌معیار)

درصد میانگین (انحراف‌معیار)

درصد میانگین (انحراف‌معیار)

p

آگاهی

(20/0) 3/77

(21/0) 6/88

(21/0)3/89

001/0>

نگرش

(53/0) 80

(59/0)6/82

(60/0) 83

17/0

رفتار

(38/0) 51

(37/0)67

(40/0) 7/65

04/0

                 * بر اساس آزمون اندازه­های تکراری

میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار گروه اوّل در مرحله قبل از مداخله با مراحل بلافاصله و سه ماه بعد تفاوت معنادار داشت (001/0>p). میانگین نمرات آگاهی گروه دوّم در مرحله قبل از مداخله با بلافاصله و سه ماه بعد، با سطح معناداری (001/0>p) و میانگین رفتار، فقط در مرحله قبل با بلافاصله بعد از مداخله با (001/0>p) تفاوت معنادار را نشان می­دهد. در بقیه موارد تفاوت معنادار مشاهده نشد (جدول 4).

جدول 4. مقایسه امتیازات متغیرهای اصلی در سه مرحله (دو به دو) در دو گروه *

p

تفاوت ميانگين

p

تفاوت ميانگين

مراحل

متغيرها

گروه فرصت‌جویانه

گروه چندرسانه­ای

001/0<

63/0-

001/0<

34/0-

قبل از مداخله با مرحله بلافاصله بعد

 

آگاهي

001/0<

52/0-

001/0<

36/0-

قبل از مداخله با سه ماه بعد

017/0

10/0

56/0

02/0-

مرحله بلافاصله بعد با سه ماه بعد

001/0<

45/0-

14/0

12/0-

قبل از مداخله با مرحله بلافاصله بعد

نگرش

001/0<

47/0-

08/0

14/0-

قبل از مداخله با سه ماه بعد

72/0

01/0-

79/0

02/0-

مرحله بلافاصله بعد با سه ماه بعد

001/0<

65/0-

004/0

13/0-

قبل از مداخله با مرحله بلافاصله بعد

رفتار

001/0<

64/0-

15/0

08/0-

قبل از مداخله با سه ماه بعد

8/0

01/0

34/0

05/0

مرحله بلافاصله بعد با سه ماه بعد

                                         *بررسي با آزمون مقاسیه جفتی[1]

بحث

در این پژوهش تأثیر دو شیوه آموزشی فرصت‌جویانه و چندرسانه­ای بر روی آگاهی، نگرش و رفتارهای تغذیه­ای دانش­آموزان پسر ابتدایی سنجیده شد. بر اساس یافته­ها متغیرهای جمعیت‌شناختی دو گروه همسان بودند. بین میانگین امتیازات آگاهی، نگرش و رفتار واحدهای پژوهش قبل از مطالعه نیز اختلاف معنادار مشاهده نشد و همسان بودند.

آگاهی دانش­آموزان قبل از مداخله در هر دو گروه نسبتاً خوب بود؛ علّت آن احتمالاً مربوط به درج مطالبی در مورد تغذیه و گروه‌های مواد غذایی در کتاب علوم پایه سوم و چهارم ابتدایی است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت برنامه آموزشی بر میزان آگاهی در هر دو گروه است، ولی آگاهی در گروه آموزش فرصت‌جویانه بیشتر از گروه چندرسانه‌ای افزایش یافت که نشان‌دهنده تأثیر چشمگیر این شیوه است. در مطالعاتی که توسط کلارک و فرگوسن (5) و کالینز و همکاران (10) انجام شد، آموزش فرصت‌جویانه به عنوان روشی مؤثر در ارائه مطالب آموزشی معرفی شده است. موئیرا و خانگ به نتایج مطلوبی در زمینه استفاده از فرصت‌ها و ارائه آموزش فرصت‌جویانه به بیماران دیابتی در افزایش آگاهی و بهبود روند درمانی آنان دست یافتند (11)؛ نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر همسو است. میانگین نگرش قبل از مداخله در هر دو گروه بالا بود؛ اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک رفتار صحیح این میزان آگاهی و نگرش کفایت نمی­کند.

نگرش در گروه آموزش فرصت‌جویانه افزایش قابل­توجه داشت؛ که به نظر می­رسد ایجاد ارتباط مؤثر و دوستانه معلّمان با فراگیران از عوامل مؤثر در بهبود نگرش ایشان بوده است. ممکن است معنادار نبودن تغییر نگرش در گروه دوّم به این دلیل باشد که تغییر نگرش تنها با تماشای یک بسته آموزشی در مدت زمان بسیار کوتاه، که تعاملی هم بین کاربر و بسته آموزشی برقرار نمی­شود، تقریباً امکان‌ناپذیر است. بر اساس نتایج مطالعه، بعد از مداخله افزایش میانگین امتیاز رفتار در گروه آموزش فرصت‌جویانه به‌طور چشمگیر گزارش می­شود؛ که این نتایج تأثیرگذاری بیشتر شیوه آموزش فرصت‌جویانه را تأیید می­کند. مطالعه گرابوش نیز نشان می­دهد آموزش فرصت‌جویانه موجب ارتقاء عملکرد مادران دارای کودک مبتلا به اسهال و استفراغ و بهبود حال کودکانشان شده که تأییدی بر تأثیر چشمگیر آموزش فرصت‌جویانه بر عملکرد افراد است (12).

علیرغم وجود مطالعات متعددی که حاکی از تأثیر بالای شیوه آموزشی چندرسانه­ای است، در مطالعه حاضر نتایج چنین گزارشی را نشان نمی­دهد. شاید این نتیجه به دلیل متفاوت بودن گروه سنی، دفعات نمایش، میزان جذابیت بسته آموزشی، ناکارآمد بودن بسته آموزشی فوق و عوامل اثرگذار دیگر، که نقش بسزایی در ایجاد و تغییر نگرش و رفتار تغذیه‌ای دارند، باشد.

مطالعات غفاری و همکاران (13) و تینا­پا (14) نقش مؤثر معلّمان در ارتقاء آگاهی، شکل­دهی نگرش و بهبود رفتار تغذیه را به اثبات رساندند؛ ازجمله نتایج این مطالعات با نتایج حاصل از پژوهش حاضر، که حاکی از بهره‌گیری از وجود سهل‌الوصول معلّمان و تأثیر قابل‌توجه معلّمان در انتقال مطالب آموزشی است، با استفاده از فرصت‌های مناسب و به‌طور اقتضایی همسو می‌باشد (14-13).

نتایج پژوهش حاضر با مطالعه لین و همکاران (15) مبنی بر اینکه ارتقاء رفتار دانش­آموزان هنوز نیاز به برنامه­ریزی­های آموزشی دارد و درگیر نمودن معلّمان در این امر ضروری به نظر می‌رسد تأییدی بر پژوهش حاضر است.

این مطالعه نظیر دیگر مطالعات خالی از محدودیت نبود. یکی از محدودیت­های این مطالعه مذکر بودن تمام افراد موردمطالعه بود. لذا نمی­توان نتایج آن را به همه افراد تعمیم داد. بنابراین، پیشنهاد می­شود در مطالعات آینده تأثیر این مداخله در هر دو جنس سنجیده شود. از محدودیت­های دیگر مطالعه حاضر می­توان به نداشتن گروه کنترل اشاره کرد. پیشنهاد می­شود در پژوهش‌های آتی این محدودیت­ها در نظر گرفته شود.

نتیجه‌گیری: علیرغم کارایی و جذابیت شیوه آموزش چندرسانه­ای که در بسیاری از مطالعات به اثبات رسیدهاست، به نظر می­رسد که در بعضی زمینه‌ها و شرایط آموزشی، شیوه آموزش فرصت‌جویانه در دسترس­تر، کم­هزینه­تر و درعین‌حال اثربخش­تر از شیوه منظم و هزینه­بر آموزش چندرسانه­ای باشد. فرصت­های بی­شماری در طول سال تحصیلی در اختیار معلمان قرارداد که با حداقل بودجه، تدارکات، یا برنامه­ریزی گسترده می­توان از آن‌ها استفاده بهینه نموده و با به‌کارگیری روش آموزش فرصت‌جویانه در راستای تحقق اهداف آموزشی گام‌های مؤثری برداشت.

 

سپاسگزاری

بدین وسیله از تمامی افرادی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند به ویژه اولیاء و معلّمان محترم مدارس پسرانه شهدای غزه و استاد شهریار منطقه 8 تهران تشکر و قدردانی می­گردد. این مطالعه در قالب پایان­نامه و حمایت دانشگاه تربیت مدرس انجام‌گرفته است.

 

 References:

1.       Selwitz RH, Ismail AL, Pitts NB. Dental care. Lancet 2007; 369: 51- 59.

Abstract

 

2.       WHO information series on school health, Doc 11: Health promotion through schools, Geneva, WHO (World Health Organization) 2003.

Abstract/FREE Full Text

 

3.       Glanz, K., B.K. Rimer, and K. Viswanath, Health behavior and health education: theory, research, and practice2008: John Wiley & Sons.

View Link

 

4.       ABOLKHEYRIAN, S., et al., SURVEY THE STATUS OF MEDIA IN HEALTH EDUCATION IN IRAN

Abstract

 

5.       Clark G, Ferguson J. Hanging Around the Ward: Opportunistic Education in An Acute Adolescent In-Patient Unit. Australian and New Zealand College of Mental Health Nurses 32nd Annual International Conference, 2–6 October 2006: Available at: http://www.icms.com.au/anzcmhn2006

 

6.       Steel B.J, Wharton C. Pharmacy counter assistants and oral health promotion: an exploratory study, British Dental Journal 211, E19, 2011. doi:10.1038/sj.bdj 2011: 938.

Abstract

 

7.       Tehrani H, Khanjani N, Majlessi F, Sadeghi R, Doostan F. Modern media-based intervention on promotion of women’s physical activity. Wulfenia journal. 2014;21(6):260-70.

Abstract/FREE Full Text

 

8.       LaBarbera M. Utilization of Online Media to Educate Children About Healthy Eating Habits. Journal of Nutrition Education and Behavior 2010; 42: 96.

Abstract

 

9.       Saffari M, Shojaiee D, Mahmoudi M, Hosseini S.R. Compare the effect of diet education on knowledge and attitude to lecture and screening of health volunteers. Journal of Payesh 2012; 10(1):63-71. [In Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

10.    Collings K., Ginevra Read, Paul Bradley, Angela Lait, Teaching and the impact on healthcare delivery: the informal curriculum. (2P/P2) Association for Medical Education in Europe (AMEE), Trondheim, Norway August 2007; 25-29.

View Link

 

11.    Moira G, Khong E. Prevention Building on routine clinical practice. Journal of Australian Family Physician 2006; 35: 17.

 Abstract

 

12.    Grabosch E. Treating severe malnutrition in nonemergency situations: Experiences from Malawi and Guinea.November 2002

 View Link

 

13.    Ghaffari M, hidarniya A.R, Yadegari M.H, Kazemnejad A. Evaluation of the impact of health education program on reducing Tinea Capitis in Chabahar city boys in elementary school. Journal of Bimonthly scientific- research in Shahed university 2004; 51: 55-63.[In Persian]

Abstract/FREE Full Text

 

14.    Himathongkam T. Preventing childhood obesity: How effective are school health programs? M.P.P, Georgetown University 2011; 56: AAT 1491421. Available at: www.bookdepository.com/Preventing

 

15.   Lin, W., et al., 2005-2008 Nutrition and Health Survey in Taiwan: the nutrition knowledge, attitude and behavior of 19-64 years old adults. Asia Pacific journal of clinical nutrition, 2011. 20(2): p. 309

Abstract

 

 [1] pairwise comparison test