فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران- اهداف و زمینه ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/24 | 
اهداف فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت برای چاپ مقالات در حیطه های زیر برنامه ریزی شده است:
آموزش بهداشت     Health Education  :  
استراتژی های آموزش بهداشت           Health Education Strategies: 
روانشناسی سلامت  Health psychology : 
سلامت عمومی      Public Health   : 
آموزش سلامت شخصی        Personal Health Education  : 
قوانین و سیاست های سلامت:  Health Policies and Legislation


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران:
http://journal.ihepsa.ir/find-1.117.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب