فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران- هیات تحریریه
هیات تحریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Chairman:
M Kamali (PhD),
Professor of Health Education and Promotion,School of Rehabilitation Sciences,Rehabilitation Research Center,Iran University of Medical Sciences.Iran
Email: kamali.miums.ac.ir
mkamaligmail.com

۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۲۶۱-۷۳۶۲

Editor-in-Chief:
MH Taghdisi(PhD), Professor of Health Education & Health Promotion.Iran University of Medical Sciences.Iran
Email: infoihepsa.com,
T
aghdisi.mhgmail.com

۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۹۸۰-۷۹۹۸
Assistant  Editor:
H Sanaeinasab (PhD).Professor of Health Education and Promotion,School of Health,Health Research Center,Baqiyatallah University of Medical sciences.Iran

Email: sanaei۱۳۴۳bmsu.ac.ir
Sanaei۱۳۴۳gmail.com
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۹۹۴-۵۵۴۶

Assistant  Editor:
H Tehrani, (PhD), Associate Professor of Health Education and Promotion,School of Health,Social, Determinants of Health Research Center,Mashhad.Iran University of Medical Sciences.Iran
Email: Tehranihmums.ac.ir
Tehrani.hadi۴۲۰gmail.com

۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۷۴۷-۸۷۱۷
International Editorial Board
Altyn M. Aringazina, (MD, PhD),Associate Professor in Public Health, Kazakhstan School of Public Health Department of Population Health and Social Sciences. Kazakhstan
Email:altynksph.kz;
altyn.aringazinagmail.com

۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۰۵۶-۲۳۹۴
International Editorial Board
Hassan Doosti(PhD),Department of Mathematics and Statistics,Macquarie University,Australia
Email:hassan.doostimq.edu.au
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۲۹۰-۸۱۲۲
International Editorial Board
Mohsen Bazargan (PhD), College of Medicine, Department of Family Medicine, Charles R Drew University of Medicine and Science/University of California, Los Angeles (UCLA), USA
Email:
mohsenbazargancdrewu.edu
mobazargcdrewu.edu
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۱۵۳-۷۸۷۰
International Editorial Board
Shahrzad Bazargan-Hejazi (PhD), Associate Professor of medical sociology, Departments of Psychiatry and Pediatrics, Charles Drew University of Medicine and Science. USA
Email:
shahrzadbazargancdrewu.edu;
shahrzadbucla.edu

۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۳۶۱-۵۱۹۸
Editorial Board:
F Ghofranipour (PhD), Professor of Health Education and Promotion, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University.Iran
Email:ghofranfmodares.ac.ir  
ghofranipouryahoo.com

۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۳۳۸-۲۳۰X
Editorial Board:
H Allahverdipour (PhD).Professor of Health Education and Promotion, School of Health, Clinical Psychiatry Research Center, Tabriz University of Medical Sciences.Iran
Email:allahverdipourhtbzmed.ac.ir  
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۷۰۰-۶۱۸۵
Editorial Board:
N Peyaman (PhD), Professor of Health Education and Promotion, School of Health, Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences.Iran
Email:dr.Peymannmums.ac.ir;
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۲۱۸-۴۷۸۷
Editorial Board:
M Hazavehei (PhD), Professor of Health Education & Health Promotion, Hamedan University of Medical Sciences.Iran
Email:hazaveheigmail.com;
hazaveheiumsha.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۵۶۰-۲۳۸X  
Editorial Board:
T Aghamolaei (PhD), Professor of Health Education and Promotion, School of Health, Social Determinants in Health Promotion Research Center, Research Institute for Health, Hormozgan University of Medical Sciences.Iran
Email:taghamolaeihums.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۵۰۴-۸۰۱۴
Editorial Board:
MH Kaveh (PhD), Associate Professor of Health Education and Promotion, School of HealthResearch Center for Health SciencesShiraz University of Medical Sciences.Iran
Email:kavehsums.ac.ir;
mhkaveh۲۵۵gmail.com
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۱۴۱-۳۲۴۳
Editorial Board:
A Ramezankhani (PhD), Professor of Health Education and Promotion, Department of Public Health, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.Iran
 Email: aramezankhanisbmu.ac.ir  
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۱۸۰-۴۳۸۶
Editorial Board:
A Jafari (PhD), Department of Health Education and Promotion, School of Public Health , Mashhad University of Medical Sciences.Iran
 Email: Jafari۹۶۲mums.ac.ir
Jafari.ar۹۴gmail.com

۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۳۹۰-۹۸۳۰
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران:
http://journal.ihepsa.ir/find-1.41.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب