:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی
زهرا کاظمی ، داوود شجاعی زاده*، زهرا جلیلی
چکیده:   (245 مشاهده)
زمینه و هدف: آگاهی کم و رفتار غیر بهداشتی دختران در دوران بلوغ می تواند عوارض جبران‌ناپذیر و مشکلات عدیده جسمی، روحی و روانی برای آن‌ها ایجاد کند. این عوارض به راحتی قابل پیشگیری هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی دررفتار بهداشتی دوران بلوغ دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران انجام گردید.

مواد و روش‌ها: مطالعه ازنوع مداخله‌ای نیمه تجربی که به صورت تصادفی از بین دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه 14 شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 در دو گروه 50 نفره (کنترل و مداخله) انجام شد. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه طراحی شده براساس اطلاعات دموگرافیک و سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی است که بعد ازتأیید روایی و پایایی آن، قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. گروه آزمون دربرنامه آموزشی طراحی شده برمبنای مدل اعتقاد بهداشتی در3 جلسه 45 دقیقه‌ای شرکت کرده و داده‌ها توسط spss24 با آزمون‌های کای اسکوار، t مستقل، t زوجی، واریانس Anova و کوواریانس Ancova تحلیل شد.

یافته‌ها: در بین ویژگی‌های دموگرافیک  (اطلاع از قاعدگی، سن، تحصیلات و شغل پدر) در گروه آزمون و کنترل، اختلاف معناداری وجود دارد.( P<0.05). درگروه آزمون ، قبل ازمداخله آموزشی و یک ماه بعد، اختلاف میانگین متغیرهای آگاهی، عملکرد، حساسیت، شدت و منافع درک شده، خودکارآمدی و راهنما برای عمل، افزایش و اختلاف میانگین موانع درک شده کاهش یافت و درگروه آزمون، بین میانگین متغیرهای آگاهی، عملکرد و سازه‌های مدل (غیرازمنافع درک شده و خودکارآمدی) قبل ازمداخله آموزشی و یک ماه بعد اختلاف معناداری وجود دارد (P<0.05). درگروه کنترل این متغیر ها اختلاف معناداری را نشان ندادند (P>0.05). نتایج آزمون کوواریانس Ancova نشان می‌دهد که مداخله آموزشی مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی دررفتار بهداشتی دانش‌آموزان دردوران بلوغ تأثیرگذار می‌باشد (P<0.05).

نتیجه گیری: برنامه آموزشی مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی در رفتاربهداشتی دوران بلوغ تأثیر دارد.
 
واژه‌های کلیدی: بلوغ جسمی، مدل اعتقاد بهداشتی، دانش آموزان دختر
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1398/4/31 | پذیرش: 1398/8/11


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها