:: دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1401 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 223-211 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی کیفیت زندگی سالمندان و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی -اجتماعی در سنندج
عبدالرحیم افخم زاده ، ژیان کویک* ، بختیار پیروزی ، خالد رحمانی
چکیده:   (1779 مشاهده)
زمینه و هدف: روند رو به رشد جمعیت سالمندان توجه به‌سلامت جسمی، اجتماعی، روانی و کیفیت زندگی آن‌ها را ضروری می‌سازد. ازاین‌رو مطالعه حاضر باهدف بررسی کیفیت زندگی سالمندان و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی- اجتماعی در شهر سنندج انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی به‌صورت مقطعی در سال 1398 بر روی 400 نفر از سالمندان شهر سنندج صورت گرفت. روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی استفاده‌شده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی     SF-36 بود. داده‌ها از طریق نرم‌افزار 20 spss و با آزمون T مستقل و تحلیل واریانس تجزیه‌وتحلیل شدند.

 یافته‌ها: بالاترین و پایین‌ترین میانگین کیفیت زندگی در ابعاد سلامت روانی و به ترتیب در زیر مقیاس‌های عملکرد اجتماعی (14/68± 89/53) و عملکرد عاطفی (36/43± 28/39) بود. وضعیت اقتصادی – اجتماعی سالمندان با زیرمقیاس‌های کیفیت زندگی عملکرد جسمی (0/001>p)، اختلال عملکرد به خاطر سلامت جسمی (0/001>p)، درد جسمی (0/04=p)، عملکرد عاطفی (0/001>p) و نشاط و سرزندگی (0/001>p) ارتباط داشت. همچنین وضعیت تأهل (0/001>p)، اشتغال (0/001>p) و میزان درآمد (0/004=p) سالمندان با زیر مقیاس‌های کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: بهبود کیفیت زندگی سالمندان نیازمند حمایت مادی و معنوی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی است. با اختصاص حمایت‌های یارانه¬ای، ارتقا کیفیت محل‌های سکونت، فراگیر شدن بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی سالمندان و همچنین ایجاد برنامه‌های متنوع تفریحی و ورزشی می‌توان در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی اجتماعی سالمندان و سطح کیفیت زندگی آن‌ها گام برداشت.
 
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، سالمند، وضعیت اقتصادی-اجتماعی
متن کامل [PDF 701 kb]   (1274 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت عمومی
دریافت: 1400/8/18 | پذیرش: 1400/11/18
فهرست منابع
1. Mojadam M, Eshghizadeh M, Johari Naeimi. Assessing interpersonal communication skills of elderly in Gonabad city. Journal of Geriatric Nursing.2015; 2(1):29-38
2. Taheri E, Araban M, Ghanbari S, moradi kalboland M. The Relationship between Health Literacy and Rate of Receiving Integrated and Comprehensive Geriatric Care Program with Self-care Ability in Elderly Women. Journal of Health Literacy. 2022;7(1):45-55.
3. World Health Organization.Fact about agenieng [Internet].2014[Updateed 2014 September 30]. Available form: https://www.who.int/ageing/about/facts/en/
4. Statistics Center of Iran.Implementation of the 2011 Iranian population and housing census in autumn[Internet].[updated2018,Februray20].Available form:http://www.amar.org.ir
5. Abusalehi A, Vahedian-Shahroodi M, Esmaily H, Jafari A, Tehrani H. Mental health promotion of the elderly in nursing homes: a social-cognitive intervention. International Journal of Gerontology. 2021;15(3):221-7.
6. Balestrino, R., & Martinez-Martin, P. Reprint of Neuropsychiatric symptoms, behavioral disorders, and quality of life in Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences. 2017; 15(373): 173-178 [DOI:10.1016/j.jns.2016.12.060] [PMID]
7. Ahmadzadeh K, Farshidi H, Nikparvar M, Ezati-Rad R, Mahmoodi M. The Relationship Between Health Literacy Level and Quality of Life in Heart Failure Patients. Journal of Health Literacy. 2021;6(2):61-8.
8. Safavi SR, Bakhshi F, kasmaei P, Omidi S. Social determinants of health and lifestyle in the elderly. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2021;9(4):372-82. [DOI:10.52547/ijhehp.9.4.372]
9. Nilsson J, Rana M, Luong DH, Winblad B, Kabir ZN. Health-Related Quality of Life in Old Age: A Comparison between Rural Areas in Bangladesh and Vietnam. Asia Pac J Public Health. 2012; 24(4): 610-619 [DOI:10.1177/1010539510396699] [PMID]
10. M Malek, Hassankhani H, Darvishpur Kakhki, Asghari Jafarabadi M, Mansouri arani M, Mohamad nejad S. Investigating of quality of life and its correlation with individual, social, economic, and health variables of retirees of Tabriz. Iranian Journal of Nursing Research. 2015;11(1):35-41
11. Fazli M, Kaldi A, Seyedmirzayei S. Quality of Life and Related Demographic Factors among Elderly in Amol. J Mazandaran Univ Med Sci. 2019; 29(178):64-74
12. Darvishpoor Kakhki A, saeedi J. Factors related to Health-Related Quality of Life (HRQoL) of elderly people in Tehran. Journal of School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. 2013; 23(82):8-16
13. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B.The short form Health Survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005; (14): 875-82 [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5] [PMID]
14. Afkhamzadeh A, Rahmani KH, Habibi A, Faraji O. Menarche Age and Its Association to Body Mass Index and Socioeconomic Status Among School Girls in Sanandaj in North-West of Iran. shiraz E-Med j. 2019;20(2):1-7. [DOI:10.5812/semj.69802]
15. Baernholdt M, Hinton Iv, Yan Gu, Rose Ka, Mattos Me. Factors associated with quality of life in older adults in the United States. Published in final edited form as: Qual Life Res. 2012;21(3):527-534. [DOI:10.1007/s11136-011-9954-z] [PMID] [PMCID]
16. Khaje Y, Bishak, Payahoo L, Pourghasem B, Jafarabadi M. Assessing the Quality of Life in Elderly People and Related Factors in Tabriz. Iran Journal of Caring Sciences. 2014; 3(4):257-263.
17. Nodehi Moghadam A, Rashid N, Hosseini S, Niaki A, Hosseinzadeh S. Evaluation of Quality of Life and its Related Factors in Elderly in Mashhad in 2017. Iranian Journal of Ageing. 2019; 14(3):310-319.
18. Rajabi M, Jahanshiri S, Kashani Movahhed B, Hosein Rezaei hoseinabadi, hoseini shafiabad M, Mohammad Qashqaei A. Quality of life in and its correlates in elderly in Tehran.payesh Journal of the Iranian Institute for Health Sciencea Research. 2017;(16)4:531-541
19. Roser k, Mader L, Baenziger J, Sommer G, Kuehni C,Michel G. Health-related quality of life in Switzerland: normative data for the SF-36v2 questionnaire. Quality of life research. 2019; 28(7): 1963-1977. [DOI:10.1007/s11136-019-02161-5] [PMID] [PMCID]
20. Cheraghi p, Eskanadari Z, Bozorgmehr Sh. Zanjari N, cheraghi Z. Quality of Life and its Related Factors among Elderly People. Journal of Education and Community Health. 2019; 6(3):145-151. [DOI:10.29252/jech.6.3.145]
21. Miranda Lí, Soares Sô, Silva Pa. Quality of life and associated factors in elderly people at a Reference Center. Ciência & Saúde Coletiva. 2016; 21(11):3533-3544. [DOI:10.1590/1413-812320152111.21352015] [PMID]
22. Raei M,Rohani H,Yaghubi N, Eidy F,Sadeghi A. A Survey of the Association between General Health and Quality of Life in Esfarayen Elderly People in 2017. Journal of Military Health Promotion. 2020;1(1):50-56
23. Unsar S, Erol O, Sut N .Social support and qualıty of life among older adults. International Journal of Caring Sciences. 2016;9(1):249-257
24. Mohammadbeigi A, Hassanzadeh J, Mohammadsalehi N, Nasimi B, Ranjbar-Omrani G. Impacts of osteoporosis on Quality of Life in elderly women. Chronic Diseases Journal. 2013; 1(1):7 -13
25. Kwon K, Lee J, Jeon N, Kim Y. Factors associated with health-related quality of life in Koreans aged over 50 years: the fourth and fifth Korea National Health and nutrition examination survey.Health and quality of life outcomes. 2017; 15(1):1-12. [DOI:10.1186/s12955-017-0816-4] [PMID] [PMCID]
26. Hekmatpou D, Jahani F, Behzadi F. Study the quality of life among elderly women in Arak in 2013. 1Arak Medical University Journal (AMUJ). 2014; 17(83): 1-8
27. Saber M, Nosratabadi M. Social support and health-related quality of life in elderly people covered by the Welfare organization of Kerman city. Journal of Health & Development. 2014; 3(3):189-199
28. Zahmatkeshan N, Bagherzade R, Akaberiyan SH, Yazdankhah Fard M, Mirzaei K, Yazdanpanah S, et al. Assessing Quality of Life and Related Factors in Bushehr's Elderly People. Fasa University of Medical Sciences. 2012; 2(1):53-58.
29. Gobbens R, Remmen R. The effects of sociodemographic factors on quality of life among people aged 50 years or older are not unequivocal: comparing SF-12, WHOQOL-BREF, and WHOQOL-OLD. Clinical interventions in aging. 2019.14:231-239 [DOI:10.2147/CIA.S189560] [PMID] [PMCID]
30. Onunkwor O, Al-Dubai S, George PH, Arokiasamy J,Yadav H, Barua A ,et all. Across sectional study on quality of life among the elderly in non-governmental organizations' elderly homes in Kuala Lumpur. Health and quality of life outcomes. 2016.14(1):1-10 [DOI:10.1186/s12955-016-0408-8] [PMID] [PMCID]

Ethics code: IR.MUK.REC.1397/229)XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها