:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 11-1 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی برای پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانیِ شهر بندرعباس
صدیقه رضایی جابری، لاله حسنی*، تیمور اقاملایی، شکرالله محسنی، حبیب الله اسلامی
چکیده:   (5920 مشاهده)

زمینه و هدف: مصرف خودسرانه دارو از معضلات حاد بهداشتی است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی برای پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانیِ شهر بندرعباس صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر، مداخله‌ای، و از نوع نیمه‌تجربی شاهددار(قبل و بعد) است. ۱۸۰ نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی در دو گروه مداخله و کنترل، هر کدام ۹۰ تن، وارد این مطالعه شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه مبتنی بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و چک‌لیستِ عملکرد دربارۀ مصرف خودسرانه دارو بود. پرسشنامه در دو نوبت، پیش و پس از مداخله توزیع شد و در نهایت پس از پایان چهار ماه، اطلاعات مجدداً از هر دو گروه گردآوری شد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۹، و از طریق آزمون‌های آماری تی زوجی و تی مستقل، استفاده شد. نتایج در سطح ۰/۰۵>P معنی‌دار تلقی شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه مصرف خودسرانه دارو و عملکرد زنان پس از مداخله آموزشی بین دو گروه مداخله و کنترل، اختلاف معنی‌داری ایجاد شد و نمره عملکرد زنان از ۵/۴ به ۷/۷ افزایش پیدا کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه، تأثیر به‌کارگیری مدل اعتقاد بهداشتی را در زمینه پیشگیری از مصرف خودسرانه در زنان نشان داد. با افزایش حساسیت، شدت و منافع و خودکارآمدیِ درک‌شده و کاهش موانعِ درک‌شده برای مصرف خودسرانه داروها، خوددرمانی زنان کاهش یافت. 

واژه‌های کلیدی: مدل اعتقاد بهداشتی، آموزش، خوددرمانی، زنان
متن کامل [PDF 1100 kb]   (2492 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/9/3 | پذیرش: 1396/2/2
فهرست منابع
1. Movahed E, Shojaeizadeh D, Zareipour MA, Arefi Z, Shaahmadi F M A. The effect of health belief model-based trainingon self-medication among the male high school students. Iran J Health Educ Health Promot 2014 2(1):65-72.
2. Moghaddam Nia A. Self medication in cold among population above 15 years of age in Babol. JBUMS 2007 2(1):26-32.
3. Shamsi M TR, Mohammad Beigi A. Study of Arbitrary Drug Use among mothers referring to health centers of Arak. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences 2008 16(1): 29-39.
4. Masoudi Alavi N AL, Taefi S, Sadafi Z. Self Treatment in Diabetes Mellitus in Kashan. IJEM 2010 12(3):237-42.
5. Kharghani Moghadam SM, Shojaiezadeh D, Mahmoudi M, Shojaiezadeh E. Effect of education based on health belief model to prevent the arbitrary use of the drug in women referring to Health Centers sabzevar city.J Health Syst Res. 2013;9(2):1876-88.
6. AF S. A descriptive study of self-medication practices among Palestinian medical and nonmedical university students. RSAP 2008 4(2):164-72.Res Social Adm Pharm. 2008 Jun;4(2):164-72.
7. 7 Jalilian F , Vahidinia A, Moghimbeigi A , Zinat Motlagh F, Mirzaei Alavijeh M Study of Causes of Self-Medication among Hamadan Province Pharmacies Visitors. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2013;20(2):28-40. [DOI] [PubMed]
8. Negin Niksadat, Mahnaz Solhi, Davod Shojaezadeh, Mahmood Reza Gohari. Investigating the effect of education based on health belief model on improving the preventive behaviors of self-medication in the women under the supervision of health institutions of zone 3 of Tehran. RJMS 2013 20(113):48-59.
9. Moayeri A, A M. Assessing Related Factors on the Illicit Use of Medications in AbbasAbad City(mazandaran): A Cross Sectional Study. JIUMS 2014 22(5):9-18.
10. rezaei S, Hasane L, mohseni M. To Identify Self-medication Practice among women referring to Health Centers Bandarabbas city. journal of medical council of iran 2016 34(1).
11. Amani F M, Shaker A SS. Study of Arbitrary Drug Use among Students in Universities of Ardabil City in 2010. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2010 3(11): 201-7.
12. Ghaneie R, Hemmati Maslakpak M, Baghi V. Self-Medication in Pregnant Women. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2012 10(1):92-8.
13. Rosenstock IM, Strecher VJ, MH B. Social learning theory and the health belief model. Health Education & Behavior. 1988;15(2):175-83.
14. Shamsi M TR, Mohammad Beigi A. Effect of education based on Health Belief Model on self-medication in mothers referring to health centers of Arak. AMUJ. 2009;12(3):57-66. [DOI] [PubMed]
15. Badiger S, Kundapur R, Jain A, KumarA, Pattanshetty S, Thakolkaran N, et al. Selfmedication patterns among medical students in South India. AMJ 2012 5(4): 217-20.. [DOI]
16. Sahebi L Seidy A, Amini S. Mousa khani M. Self-medication Status among referring patients to Tabriz pharmacies Pharmaceutical Sciences. Pharmacological Sciences 2009 14(4): 174-81.
17. Ghodsi H , Mokhtari N , Asiri SH , Kazemnezhad Leili E. . Prevalence and correlates of cigarette smoking among male students of Guilan University of Medical Sciences Journal of Holistic Nursing and Midvifery 2012 22(1): 38-43.
18. Hazavehei SMM RM, Hasanzade A. Effect of Educational Program Based on Health Belief Model on the Practice of Women about Pap Smear.; Journal of Health System Research 2013 9(14): 1858-67 .
19. Patricia J, Neafsey R, Olga J, Surheil L. Self medication practice in spanish speaking older adults.HHCI 2007 5(4):169-78. [DOI]
20. Pirzadeh A SG. Knowledge and practice in association with self-medication of nutrient supplements, herbal and chemical pills among women based on Health Belief Model. J Gorgan Univ Med Sci 2012 13(4): 76-83.
21. El Ezz NF, Ez-Elarab HS. Knowledge, attitude and practice of medical students towards self medication at Ain Shams University, Egypt. J Prev Med Hyg. 2011 Dec;52(4):196-200. [PubMed]
22. Sawhney V, Bhat MY, Singh Z. A descriptive study of prevalence, pattern and attitude of self-medication among second professional medical students in a tertiary care center. IJBCP 2015 4(3):542-6.
23. Sharifi-rad GhR, Hazavei MM, Hasan- zadeh A, A. D-a. he effect of health education based on health belief model on preventive actions of smoking in grade one, middle school students. TAMUJ 2007 1(10): 79-86..2007;1(10):79-86.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها