[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 42-31 برگشت به فهرست نسخه ها
ترجمه و روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی غربالگری سرطان دهانه رحم
شهناز قلاوندی، فاطمه زارعی* ، علیرضا حیدرنیا، محمود طاووسی
چکیده:   (416 مشاهده)
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ترجمه و روانسنجی مقیاس خودکارآمدی غربالگری سرطان  دهانه رحم انجام شد.

مواد و روش ها: ابتدا نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان با روش ترجمه و باز ترجمه تهیه شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری(کیفی و کمی)، روایی محتوا (کیفی و کمی) و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) در 400 زن مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش آزمون-بازآزمون (محاسـبه ضریب همبستگی درون طبقه ای) و نیز بررسی همبستگی درونی ( محاسبه ضریب آلفا-کرونباخ) تعیین شد. تحلیل های آماری توسط نرم افزارهای SPSS24 و lisrel  8/8 انجام پذیرفت.

یافته ها: طیف مقادیرمحاسبه شده برای نسبت و شاخص روایی محتوای گویه‌های مـورد بررسـی بـه ترتیـب (00/1-92/0) و  (1/00-0/92) و میزان امتیازهای تاثیرآن ها همه از 1/5 بالاتر بود. طیف ضـریب همبسـتگی درون طبقـه‌ای و ضریب آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه به ترتیب(0/97- 0/84) و (0/85- 0/66) محاسبه شد.نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل "اطمینان به کنترل موانع محسوس"،" اطمینان به پیروی از دستور العمل اجرا "و" اطمینان به کنترل موانع نامحسوس"بود. مدل برازش یافته بر اساس این سه عامل  58/29 درصدکل واریانس خودکارآمدی در انجام پاپ اسمیر را تبیین کرد. در تحلیل عاملی تاییدی الگوی حاصل از سه عامل فوق دارای برازش مطلوب بود ( 0/810= RMSEA ، 0/91=CFI ، 0/96= GFI ، 3/3=X2/df).

نتیجه گیری: نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی سرطان دهانه رحم با 8 سوال و سه عامل یک ابزار معتبر و پایا است و می تواند جهت سنجش خودکارآمدی زنان ایرانی واجد شرایط انجام تست پاپ اسمیر مورد استفاده قرار گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: روان‌سنجی، ابزار، تحلیل عاملی، خودکارآمدی، سرطان دهانه رحم
متن کامل [PDF 737 kb]   (204 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1400/5/24 | پذیرش: 1400/7/22
فهرست منابع
1. Wold Health Organization. human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer [Available from: [Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer.
2. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians. 2018;68(6):394-424. [DOI:10.3322/caac.21492] [PMID]
3. Farajzadegan Z, Nourbakhsh SF, Mostajeran M, Loghmani A. Cervical Cancer Screening Status in 35 to 60 Year-old Women in Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Medical School. 2012;30(208).
4. Azizi F HH, Janghorbani M. . Epidemiology and control of common diseases in Iran. Tehran: Eshtiagh Publications; 2000.
5. World Health Organization. Information Centre on HPV and Cervical Cancer (HPV Information Centre): Summary Report on HPV and Cervical Cancer Statistics in South Africa.; 2007.
6. Mohebi S, Sharifirad G, Gharlipour Z, Kamran A. The study of pap smear conduction and its related factors based on Health Belief Model in Women Referring to Health Care Centers in Qom During 2014. J Educ Community Health. 2016;2(4):25-33. [DOI:10.21859/jech-02044]
7. Otero-Sabogal R, Stewart S, Sabogal F, Brown BA, Pérez-Stable EJ. Access and attitudinal factors related to breast and cervical cancer rescreening: why are Latinas still underscreened? Health Education & Behavior. 2003;30(3):337-59. [DOI:10.1177/1090198103030003008] [PMID]
8. Fernandez ME, Tortolero-Luna G, Gold RS. Mammography and Pap test screening among low-income foreign-born Hispanic women in the USA. Cadernos de saude publica. 1998;14:S133-S47. [DOI:10.1590/S0102-311X1998000700014] [PMID]
9. Fernández LE, Morales A. Language and use of cancer screening services among border and non-border Hispanic Texas women. Ethnicity and Health. 2007;12(3):245-63. [DOI:10.1080/13557850701235150] [PMID]
10. Coughlin SS, Wilson KM. Breast and cervical cancer screening among migrant and seasonal farmworkers: a review. Cancer Detection and Prevention. 2002;26(3):203-9. [DOI:10.1016/S0361-090X(02)00058-2]
11. Miller SM, Mischel W, O'Leary A, Mills M. From human papillomavirus (HPV) to cervical cancer: Psychosocial processes in infection, detection, and control. Annals of Behavioral Medicine. 1996;18(4):219. [DOI:10.1007/BF02895283] [PMID]
12. Nejatian M, Tehrani H, Momeniyan V, Jafari A. A modified version of the mental health literacy scale (MHLS) in Iranian people. BMC psychiatry. 2021;21(1):1-11. [DOI:10.1186/s12888-021-03050-3] [PMID] [PMCID]
13. Khoshnoodi far M, Arabnezhad Z, Tehrani H, Akbari farmad S. The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2019;7(4):333-42. [DOI:10.29252/ijhehp.7.4.333]
14. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review. 1977;84(2):191 [DOI:10.1037/0033-295X.84.2.191] [PMID] [PMCID]
15. Champion V, Skinner CS, Menon U. Development of a self‐efficacy scale for mammography. Research in nursing & health. 2005;28(4):329-36. [DOI:10.1002/nur.20088] [PMID]
16. Reisi M, Fazeli H, Mahmoodi M, Javadzadeh H. Application of the Social Cognitive Theory to Predict Self-Care Behavior among Type 2 Diabetes Patients with Limited Health Literacy. Journal of Health Literacy. 2021;6(2):21-32.
17. Hogenmiller JR. Measures and predictors of Pap smear screening participation among inner-city sheltered women: University of Nebraska Medical Center; 2003.
18. Strecher VJ, McEvoy DeVellis B, Becker MH, Rosenstock IM. The role of self-efficacy in achieving health behavior change. Health education quarterly. 1986;13(1):73-92. [DOI:10.1177/109019818601300108] [PMID]
19. Aghdasi, Z., et al. (2021). "Application of social cognitive theory on maternal nutritional behavior for weight of children 6 to 12 months with Failure to thrive (FTT)." Iranian Journal of Health Education and Health Promotion 9(2): 145-158. [DOI:10.52547/ijhehp.9.2.145]
20. Gonzalez JT, Gonzalez VM. Initial validation of a scale measuring self-efficacy of breast self-examination among low-income Mexican American women. Hispanic Journal of Behavioral Sciences. 1990;12(3):277-91. [DOI:10.1177/07399863900123003]
21. Rew L, McDougall G, Riesch L, Parker C. Development of the self-efficacy for testicular self-examination scale. Journal of Men's Health and Gender. 2005;2(1):59-63. [DOI:10.1016/j.jmhg.2004.12.007] [PMID] [PMCID]
22. Kang S-Y, Deren S, Andia J, Colon HM, Robles R. Effects of changes in perceived self-efficacy on HIV risk behaviors over time. Addictive behaviors. 2004;29(3):567-74. [DOI:10.1016/j.addbeh.2003.08.026] [PMID]
23. Smith KW, McGraw SA, Costa LA, McKinley JB. A self-efficacy scale for HIV risk behaviors: development and evaluation. AIDS Education and Prevention. 1996.
24. Reece SM, Harkless GE. Perimenopausal health self-efficacy among Hispanic Caribbean and non-Hispanic white women. Health care for women international. 2006;27(3):223-37. [DOI:10.1080/07399330500506519] [PMID]
25. Lorig KR, Ritter PL, González VM. Hispanic chronic disease self-management: a randomized community-based outcome trial. Nursing research. 2003;52(6):361-9. [DOI:10.1097/00006199-200311000-00003] [PMID]
26. Palmer RC, Fernandez ME, Tortolero-Luna G, Gonzales A, Mullen PD. Correlates of mammography screening among Hispanic women living in lower Rio Grande Valley farmworker communities. Health education & behavior. 2005;32(4):488-503. [DOI:10.1177/1090198105276213] [PMID]
27. Lorig K, Gonzalez VM, Ritter P. Community-based Spanish language arthritis education program: a randomized trial. Medical care. 1999:957-63. [DOI:10.1097/00005650-199909000-00011] [PMID]
28. Fernández ME, Diamond PM, Rakowski W, Gonzales A, Tortolero-Luna G, Williams J, et al. Development and validation of a cervical cancer screening self-efficacy scale for low-income Mexican American women. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers. 2009;18(3):866-75. [DOI:10.1158/1055-9965.EPI-07-2950] [PMID] [PMCID]
29. Kyriazos TA. Applied psychometrics: sample size and sample power considerations in factor analysis (EFA, CFA) and SEM in general. Psychology. 2018;9(08):2207. [DOI:10.4236/psych.2018.98126]
30. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel psychology. 1975;28(4):563-75. [DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x]
31. Santos JRA. Cronbach's alpha: A tool for assessing the reliability of scales. Journal of extension. 1999;37(2):1-5.
32. Costello AB, Osborne J. Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical assessment, research, and evaluation. 2005;10(1):7.
33. Marsh HW, Hau K-T, Wen Z. In search of golden rules: Comment on hypothesis-testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and dangers in overgeneralizing Hu and Bentler's (1999) findings. Structural equation modeling. 2004;11(3):320-41. [DOI:10.1207/s15328007sem1103_2]
34. Joreskog K, Sorbom D. Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. NY: University Press of America. 1993.
35. Cureton EE, D'Agostino RB. Factor analysis: An applied approach: Psychology press; 2013. [DOI:10.4324/9781315799476]
36. Agurto I, Bishop A, Sanchez G, Betancourt Z, Robles S. Perceived barriers and benefits to cervical cancer screening in Latin America. Preventive medicine. 2004;39(1):91-8. [DOI:10.1016/j.ypmed.2004.03.040] [PMID]
37. Baghianimoghadam M, Khajedehi Z, Rahimi T, Jowzi F. The effect of educational intervention based on health belief model constructs on performing Pap smear in Yazd. Journal of Health and Care. 2018;20(1):72-81. [DOI:10.29252/jhc.20.1.72]
38. Abdullah F, Su TT. Applying the Transtheoretical Model to evaluate the effect of a call-recall program in enhancing Pap smear practice: A cluster randomized trial. Preventive medicine. 2013;57:S83-S6. [DOI:10.1016/j.ypmed.2013.02.001] [PMID]
39. O'Brien MJ, Halbert CH, Bixby R, Pimentel S, Shea JA. Community health worker intervention to decrease cervical cancer disparities in Hispanic women. Journal of general internal medicine. 2010;25(11):1186-92. [DOI:10.1007/s11606-010-1434-6] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.MODARES.REC.1398.200XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghalavandi S, Zarei F, Heidarnia A, Tavousi M. Translation and psychometric properties of the cervical cancer screening self-efficacy scale. Iran J Health Educ Health Promot. 2022; 10 (1) :31-42
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1821-fa.html

قلاوندی شهناز، زارعی فاطمه، حیدرنیا علیرضا، طاووسی محمود. ترجمه و روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی غربالگری سرطان دهانه رحم. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1401; 10 (1) :42-31

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1821-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410