[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1401 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 298-285 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی کننده‌های رفتارهای پیشگیرانه از عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی شایع در میان آرایشگران زن شهر ارومیه: کاربرد نظریه انگیزش محافظت توسعه یافته
آزیتا خویش کار، علیرضا دیدارلو، حمیدرضا خلخالی، مینا ماهری*
چکیده:   (838 مشاهده)
زمینه و هدف: در آرایشگاه‌ها به دلایل مختلف قابلیت انتقال و انتشار بیماری‌های عفونی زیاد است. از سویی دیگر اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه یکی از راه‌های اصلی در کنترل و پیشگیری از این بیماری‌ها می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش بینی کننده‌های رفتارهای پیشگیرانه از عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی شایع براساس سازه‌های نظریه انگیزش محافظت توسعه یافته درمیان آرایشگران زن شهر ارومیه انجام شد. 

مواد و روش‌ها: دراین مطالعه مقطعی400 آرایشگر زن شهر ارومیه به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای محقق ساخته دارای دو بخش بود. بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی و بخش دوم سؤالات مرتبط با سازه‌های نظریه انگیزش محافظت توسعه یافته در خصوص عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی شایع بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶، انجام شد.

یافته‌ها: خودکارآمدی درک شده (0/348=P≤0/001   β)، هزینه‌های پاسخ (0/169-=P=0/002   β)، شدت درک شده ( (0/168=P=0/002   β)، انگیزش محافظت (0/140=P=0/041  β) و آگاهی(0/124=P=0/005  β)، به ترتیب بیشترین قدرت پیش بینی کننده‌های رفتارهای پیشگیرانه از عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی شایع بودند. سازه‌های نظریه انگیزش محافظت توسعه یافته در مجموع حدود 37درصد از واریانسِ رفتارهای پیشگیرانه از عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی شایع را در میان آرایشگران زن شهر ارومیه پیش بینی می‌کردند.

نتیجه گیری: سازه‌های خودکارآمدی درک شده، هزینه‌های پاسخ، شدت درک شده، انگیزش محافظت و آگاهی جهت توسعه و پیاده‌سازی مداخلات آموزشی مرتبط با ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی شایع در میان آرایشگران زن شهر ارومیه قابل کاربرد می باشند.

واژه‌های کلیدی: پیشگیری، رفتار، عفونت‌های ویروسی تنفسی، نظریه انگیزش محافظت، آرایشگر
متن کامل [PDF 740 kb]   (436 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1400/9/17 | پذیرش: 1401/1/23
فهرست منابع
1. Barrett B, Hayney MS, Muller D, Rakel D, Brown R, Zgierska AE, et al. Meditation or exercise for preventing acute respiratory infection (MEPARI-2): A randomized controlled trial. PloS one. 2018;13(6):1-20. [DOI:10.1371/journal.pone.0197778] [PMID] [PMCID]
2. Tavakoli A, Niya MHK, Bokharaei-Salim F, Farahmand M, Izadi M, Dorostkar R, et al. The molecular epidemiology of respiratory viruses in military trainees in Iran. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2019; 33(40):1-6. [DOI:10.47176/mjiri.33.40]
3. Worldometer D. COVID-19 coronavirus pandemic. World Health Organization, www. worldometers. info.
4. Thomas M, Bomar PA. Upper Respiratory Tract Infection. In StatPearls; StatPearls Publishing: Treasure Island, FL, USA, 2020. Bookshelf ID: NBK532961 PMID: 30422556
5. Kardos P, Malek FA. Common Cold - an Umbrella Term for Acute Infections of Nose, Throat, Larynx and Bronchi. Pneumologie. 2017;71(4):221-26. [DOI:10.1055/s-0042-116112] [PMID] [PMCID]
6. Simancas‐Racines D, Franco JV, Guerra CV, Felix ML, Hidalgo R, Martinez‐Zapata MJ. Vaccines for the common cold.Cochrane Database of Systematic Reviews.2017;5(5):1-32. [DOI:10.1002/14651858.CD002190.pub5] [PMID] [PMCID]
7. Moghadami M. A Narrative Review of Influenza: A Seasonal and Pandemic Disease. Iranian Journal of Medical Sciences. 2017;42(1):2-13
8. Ansari MA, Gharlipour Z, Mohebi S, Sharifirad GR, Rahbar A. Effect of education based on the protection motivation theory on preventive behaviors of influenza A among high school students in Qom City, Iran.Qom University of Medical Sciences Journal. 2019;13(4):22-33. [DOI:10.29252/qums.13.4.22]
9. Ali H, Yilmaz G, Fareed Z, Shahzad F, Ahmad M. Impact of novel coronavirus (COVID-19) on daily routines and air environment: evidence from Turkey. Air Quality, Atmosphere & Health. 2020; 22:1-7. [DOI:10.1007/s11869-020-00943-2] [PMID] [PMCID]
10. Javidi M, Kamalikhah T, Ghobakhloo Z, Torshizi YF, Ghobakhloo S. Evaluation of knowledge, attitude, and practice of hairdressers in women's beauty salons in Garmsar towards infection control and disinfection. Iran Occupational Health. 2020;17(1):219-32.
11. Sadeghi M, Charkazi A, Behnampour N, Zafarzadeh A, Garezgar S, Davoudinia S, et al. Evaluation of infection control and disinfection used in barbershops and beauty salons in Gorgan. Iranian Journal of Health and Environment. 2015;7(4):427-36.
12. Gholami M, Rajaee Z, Ghaneian MT, Homayonibezi N, Madreseh E. Investigating Awareness, Attitude, and Performance of Barbers regarding Infection Control and Disinfection application among Women's Hairdressers in Abarkooh. The Journal of Tolooebehdasht. 2020;19(3):87-101. [DOI:10.18502/tbj.v19i3.4175]
13. Kothe EJ, Ling M, North M, Klas A, Mullan BA, Novoradovskaya L. Protection motivation theory and pro‐environmental behaviour: A systematic mapping review. Australian Journal of Psychology. 2019;71(4):411-32. [DOI:10.1111/ajpy.12271]
14. Oakley M, Mohun Himmelweit S, Leinster P, Casado MR. Protection motivation theory: a proposed theoretical extension and moving beyond rationality-the case of flooding. Water. 2020;12(7):1848. [DOI:10.3390/w12071848]
15. Chen YL, Lin YJ, Chang YP, Chou WJ, Yen CF. Differences in the protection motivation theory constructs between people with various latent classes of motivation for vaccination and preventive behaviors against COVID-19 in Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18:1-13. [DOI:10.3390/ijerph18137042] [PMID] [PMCID]
16. Taheri-Kharameh Z, Bashirian S, Heidarimoghadam R, Poorolajal J, Barati M, Rásky É. Predictors of fall protective behaviors among Iranian community-dwelling older adults: an application of the protection motivation theory. Clinical interventions in aging. 2020;15:123-9. [DOI:10.2147/CIA.S224224] [PMID] [PMCID]
17. Huang PC, Hung CH, Kuo YJ, Chen YP, Ahorsu DK, Yen CF, et al. Expanding protection motivation theory to explain willingness of COVID-19 vaccination uptake among Taiwanese university students.Vaccines. 2021;9(9):1-14. [DOI:10.3390/vaccines9091046] [PMID] [PMCID]
18. Vakili MM, Jahangiri N. Content validity and reliability of the measurement tools in educational, behavioral, and health sciences research. Journal of Medical Education Development. 2018;10(28):106-18. [DOI:10.29252/edcj.10.28.106]
19. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2th ed. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 1988.
20. Taghrir MH, Borazjani R, Shiraly R. COVID-19 and Iranian medical students; a survey on their related-knowledge, preventive behaviors and risk perception. Archives of Iranian medicine. 2020;23(4):249-54. [DOI:10.34172/aim.2020.06] [PMID]
21. Aghababaei S, Bashirian S, Soltanian A, Refaei M, Omidi T, Ghelichkhani S, et al. Perceived risk and protective behaviors regarding COVID-19 among Iranian pregnant women. Middle East Fertility Society Journal. 2020;25(1):1-9. [DOI:10.1186/s43043-020-00038-z] [PMID] [PMCID]
22. Zare M, Soleimani Ahmadi M, Aghamolaei T, Madani A, Hasani Azad M, Zare F, et al. Knowledge and practice of Hormozgan province workers regarding the protection against COVID-19. Journal of Preventive Medicine. 2021;7(4):1-10.
23. Khazaei S, Bashirian S, Jenabi E, Barati M, Karimi-Shahanjarini A, Moeini B, et al. COVID-19 preventive behaviors and its related beliefs among health workers: The role of threat and coping appraisals. Journal of Education and Community Health. 2020;7(3):221-7. 10.29252/jech.7.3.221
24. Jormand H, Bashirian S, Barati M, Khazaei S, Jenabi E, Zareian S. A Qualitative Study On People's Experiences Of Covid-19 Media Literacy. Media Literacy and Academic Research. 2021;4(1):38-52.
25. Ezati Rad R, Mohseni S, Kamalzadeh Takhti H, Hassani Azad M, Shahabi N, Aghamolaei T, et al. Application of the protection motivation theory for predicting COVID-19 preventive behaviors in Hormozgan, Iran: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2021;21(466):1-11. [DOI:10.1186/s12889-021-10500-w] [PMID] [PMCID]
26. Sharifirad G, Yarmohammadi P, Sharifabad MAM, Rahaei Z. The status of preventive behaviors regarding influenza (A) H1N1 pandemic based on protection motivation theory among female high school students in Isfahan, Iran. Journal of education and health promotion. 2011;7(1):108-17. [DOI:10.4103/2277-9531.127556] [PMID] [PMCID]
27. Tschannen-Moran M, McMaster P. Sources of self-efficacy: Four professional development formats and their relationship to self-efficacy and implementation of a new teaching strategy. The Elementary School Journal. 2009; 110(2):228-45. [DOI:10.1086/605771]
28. Khazaee-Pool M, Naghibi M, Pashaei T, Chaleshgar Kordasiabi M. Use of Protection Motivation Theory to Assess Preventive Behaviors of COVID-19. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2021;31(195):19-29.
29. Jafari Y, Tehrani H, Esmaily H, Shariati M, Vahedian‐shahroodi M. Family‐centred empowerment program for health literacy and self‐efficacy in family caregivers of patients with multiple sclerosis. Scandinavian journal of caring sciences. 2020;34(4):956-63. . [DOI:10.1111/scs.12803] [PMID]
30. Rezaeipandari H, Mirkhalili SM, Morowati Sharifabad MA, Ayatollahi J, Fallahzadeh H. Investigation of predictors of preventive behaviors of Influenza A (H1N1) based on health belief model among people of Jiroft City, (Iran). Qom University of Medical Sciences Journal. 2018;12(3):76-86. [DOI:10.29252/qums.12.3.76]
31. Kim S, Kim S. Analysis of the impact of health beliefs and resource factors on preventive behaviors against the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(22):1-21. [DOI:10.3390/ijerph17228666] [PMID] [PMCID]
32. Jeihooni AK, Jormand H, Ansari M, Harsini PA, Rakhshani T. The effect of educational intervention based on health belief model and social support on testicular self-examination in sample of Iranian men. BMC cancer. 2021;21(1):1-10. [DOI:10.1186/s12885-021-08411-5] [PMID] [PMCID]
33. Bashirian S, Jenabi E, Khazaei S, Barati M, Karimi-Shahanjarini A, Zareian S, et al. Factors associated with preventive behaviours of COVID-19 among hospital staff in Iran in 2020: an application of the Protection Motivation Theory. Journal of Hospital Infection. 2020;105(3):430-3. [DOI:10.1016/j.jhin.2020.04.035] [PMID] [PMCID]
34. Karimi M, Jormand H, Zangeneh M. Factors related with tobacco smoking among college students: The application of the extended theory of planned behavior. Journal of Education and Community Health. 2020;7(2):81-7. [DOI:10.29252/jech.7.2.81]
35. Yap J, Lee VJ, Yau TY, Ng TP, Tor PC. Knowledge, attitudes and practices towards pandemic influenza among cases, close contacts, and healthcare workers in tropical Singapore: a cross-sectional survey. BMC Public Health. 2010;10(442):1-8. [DOI:10.1186/1471-2458-10-442] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.UMSU.REC.1400.130XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khiskar A, Didarloo A, Khalkhali H R, Maheri M. Predictors of Preventive Behaviors Against the Common Acute Respiratory Viral Infections among Female Hairdressers in Urmia: Application of Extended Protection Motivation Theory. Iran J Health Educ Health Promot 2022; 10 (3) :285-298
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1988-fa.html

خویش کار آزیتا، دیدارلو علیرضا، خلخالی حمیدرضا، ماهری مینا. پیش بینی کننده‌های رفتارهای پیشگیرانه از عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی شایع در میان آرایشگران زن شهر ارومیه: کاربرد نظریه انگیزش محافظت توسعه یافته. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1401; 10 (3) :285-298

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1988-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570