:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1393 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 108-97 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان
فائزه مظفری نیا، فرخنده امین شکروی*، علیرضا حیدرنیا
چکیده:   (14720 مشاهده)
زمینه و هدف: سلامت معنوی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های باارزش دارای پشتوانه دینی انسان است و ارتباط آن با شادکامی به‌عنوان احساس رضایت که افراد نسبت به زندگی دارند، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته‌شده است. لذا هدف اصلی این تحقیق رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی در میان دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 بود.
مواد و روش‌ها: سلامت معنوی در این پژوهش با پرسشنامه سلامت معنوی الیسون بر اساس سه بعد شناختی، عواطف، کنش و شادکامی نیز با استفاده از پرسشنامه آکسفورد با پنج حیطه رضایت زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت‌خاطر و خلق مثبت مورد تحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 بود. تعداد نمونه 90 نفر بودند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به‌وسیله پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفتند. برای تفسیر دادها از نرم‌افزار SPSS13 و روش‌های آماری توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی) و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون من‌ویتنی، تجزیه‌وتحلیل رگرسیون خطی) استفاده شد.
یافته‌ها: سلامت معنوی دانشجویان با شادکامی آن‌ها رابطه مثبت و معناداری داشت. ضریب همبستگی بین سلامت معنوی و شادکامی 62/0 بود و کلیه محاسبات این تحقیق با سطح اطمینان 95/0 انجام شد. تمامی ابعاد سلامت معنوی با شادکامی ارتباط معناداری داشت. بیشترین ارتباط را بعد عواطف و کمترین ارتباط را بعد کنش با شادکامی به خود اختصاص داد. میانگین نمره سلامت معنوی با توجه به جمع میانگین (انحراف معیار) نمرات در دانشجویان 1/76 (85/12±) و میانگین نمره شادکامی در آن‌ها 46/75(87/14±) به دست آمد.
نتیجه‌گیری: در صورت برنامه‌ریزی پیرامون ابعاد شناخت معنوی و عواطف دانشجویان، می‌توان میزان شادکامی در این گروه عظیم و مهم جامعه را افزایش داد و امیدوارتر بود که این شادکامی دوام و پایداری بیشتری داشته باشد.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشی

واژه‌های کلیدی: سلامت معنوی، شادکامی، شناخت، دانشجو
متن کامل [PDF 804 kb]   |   متن کامل (HTML)   (10445 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1393/4/20 | پذیرش: 1393/7/8


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها