[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 274-284 برگشت به فهرست نسخه ها
ثأثیر تمرینات بازی‌محور بر وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی
مریم شجاع ، سید محمد کاظم واعظ موسوی* ، عبدالله قاسمی
چکیده:   (1218 مشاهده)
زمینه و هدف: تغییرات ترکیب بدنی بر ابعاد مختلف جسمانی، حرکتی و روانی فرد اثر می¬گذارد. هدف از پژوهش حاضر تأثیر تمرینات بازی‌محور بر شاخص توده بدن، درصد چربی و وزن کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی است.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. تعداد 50 کودک 8 تا 10 سال با روش نمونه¬گیری به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای ورود، پس از بررسی سوابق بیماری، قد و وزن و تکمیل پرسشنامه از بین مدارس ابتدایی منطقۀ 15 تهران انتخابشدند. پس از انجام پیش‌آزمون به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش هر هفته 3 جلسه و به مدت 3 ماه در برنامه تمرینی شرکت کردند. برای سنجش اختلال هماهنگی افراد از آزمون رشد حرکتی MABC-2 و برای ترکیب بدن از کالیپر و ترازو استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و آزمون تحلیل کوواریانس یک‌طرفه در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: بررسی متغییرها پس از 12 هفته مداخله نشان‌دهنده کاهش وزن، درصد چربی و شاخص توده بدن کودکان در گروه آزمایش بود. گروه آزمایش نمرات بهتری نسبت به گروه کنترل گرفتند که این تفاوت معنادار بود.
نتیجه گیری: اجرای فعالیت ورزشی به شکل بازی یکی از شیوه¬های مؤثر مداخله در کودکان دارای اضافه وزن است. بنابراین می¬توانیم با مداخله زودهنگام، اثر مثبتی بر رشد حرکتی و پیشگیری از اضافه وزن داشته باشیم.

 
واژه‌های کلیدی: اختلال هماهنگی رشد، درصد چربی، شاخص توده‌بدن، کودک
متن کامل [PDF 1008 kb]   (236 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۸
فهرست منابع
1. Chinn S, Rona RJ. Prevalence and Trends in Overweight and Obesity in Three Cross Sectional Studies of British Children, 1974-94. BMJ. 2001; 322(7277):24-6.https://www.bmj.com/content/322/7277/24.pdf+html [DOI:10.1136/bmj.322.7277.24] [PMID] [PMCID]
2. Freedman DS, Sherry B. The Validity of BMI as an Indicator of Body Fatness and Risk Among Children. Pediatrics. 2009; 124(Supplement 1):S23-34S34.http://pediatrics.aappublications.org/content/124/Supplement_1/S23.short [DOI:10.1542/peds.2008-3586E] [PMID]
3. Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Majdzadeh R, Hosseini M, Gouya MM, et al. Thinness, Overweight and Obesity in a National Sample of Iranian Children and Adolescents: CASPIAN Study. Child: Care, Health and Development. 2008; 34(1):44-54. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2214.2007.00744.x
4. Peyman N, Rezai-Rad M, Tehrani H, Gholian-Aval M, Vahedian-Shahroodi M, Heidarian Miri H. Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women's physical activity: a quasi-experimental study. BMC Public Health. 2018;18(1):134. [DOI:10.1186/s12889-018-5025-5] [PMID] [PMCID]
5. Diagnostic AP. Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 (ed.) Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
6. Cairney J, Hay J, Faught B, Mandigo J, Flouris A. Developmental Coordination Disorder, Self-Efficacy Toward Physical Activity, and Play: Does Gender Matter?. Adapted Physical Activity Quarterly. 2005; 22(1):67-82. http://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/apaq.22.1.67 [DOI:10.1123/apaq.22.1.67]
7. Lingam R, Hunt L, Golding J, Jongmans M, Emond A. Prevalence of Developmental Coordination Disorder Using the DSM-IV at 7 Years of Age: A UK Population-Based Study. Pediatrics. 2009; 123(4):e693-700. http://pediatrics.aappublications.org/content/123/4/e693.short [DOI:10.1542/peds.2008-1770] [PMID]
8. Missiuna C, Moll S, King G, Stewart D, Macdonald K. Life Experiences of Young Adults Who Have Coordination Difficulties. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2008; 75(3):157-66. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000841740807500307 [DOI:10.1177/000841740807500307] [PMID]
9. Cairney J, Kwan MY, Hay JA, Faught BE. Developmental Coordination Disorder, Gender, and Body Weight: Examining the Impact of Participation in Active Play. Research in Developmental Disabilities. 2012; 33(5):1566-73. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212000546 [DOI:10.1016/j.ridd.2012.02.026] [PMID]
10. Lloyd M, Reid G, Bouffard M. Self-Regulation of Sport Specific and Educational Problem-Solving Tasks by Boys With and Without DCD. Adapted Physical Activity Quarterly. 2006; 23(4):370-89.http://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/apaq.23.4.370 [DOI:10.1123/apaq.23.4.370]
11. Rivilis I, Hay J, Cairney J, Klentrou P, Liu J, Faught BE. Physical Activity and Fitness in Children With Developmental Coordination Disorder: A Systematic Review. Research in Developmental Disabilities. 2011; 32(3):894-910. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422211000187 [DOI:10.1016/j.ridd.2011.01.017] [PMID]
12. Wagner MO, Kastner J, Petermann F, Jekauc D, Worth A, Bös K. The Impact of Obesity on Developmental Coordination Disorder in Adolescence. Research in Developmental Disabilities. 2011; 32(5):1970. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422211001521 [DOI:10.1016/j.ridd.2011.04.004] [PMID]
13. Sharif, P. Determining the Relationship Between Correlation Between Physical Self-Concept and Selection of Physical Fitness Factors and Physical Activity Level of Female Students of Isfahan University. Master's Thesis. Tarbiat Moalem University. 2002.
14. Shahriyari, M. Teen Psychology Psychology (Developmental View). Tehran: Science Publishing; 2005.
15. Rezaei Shirazi, M. The Effect of 12 Weeks of Severe Intolerant Training on Plasma Levels of Leptin, Adiponectin and Insulin Resistance Index in Obese Men with Fatty Liver Disease. Journal of Metabolism and Sports. 2015; 5(1):23-24. http://jme.guilan.ac.ir/article_1692.html
16. Pratley R, Nicklas B, Rubin M, Miller J, Smith A, Smith M, et al. Strength Training Increases Resting Metabolic Rate and Norepinephrine Levels in Healthy 50-to 65-yr-Old Men. Journal of Applied Physiology. 1994; 76(1):133-7. https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/jappl.1994.76.1.133 [DOI:10.1152/jappl.1994.76.1.133] [PMID]
17. Wu WL, Yang YF, Chu IH, Hsu HT, Tsai FH, Liang JM. Effectiveness of a Cross-Circuit Exercise Training Program in Improving the Fitness of Overweight or Obese Adolescents With Intellectual Disability Enrolled in Special Education Schools. Research in Developmental Disabilities. 2017; 60:83-95. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422216302487 [DOI:10.1016/j.ridd.2016.11.005] [PMID]
18. Zakwa E, Dodman K, Isa Zadeh, R. The Effect of Eight Weeks of Cord Training on Some of the Immune System Indicators of Overweight and Obese Teenagers. Journal of Applied Research of Sport Sciences Without Borders. 2016; 1(3):73-92. https://jarsport.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C/
19. Dashti Khudaki MH. The Effect of the Selected Exercise Program on Body Composition and Heart Rate of 11-13 Year Old Male Students. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2010; 13(6):40-43. http://zjrms.ir/article-1-1494-en.pdf
20. Jafari A. The Impact of Traditional Educational Games on the Academic Achievement of Elementary School Students in Tehran. PhD Dissertation. Tajik National University. 2011.
21. Samadi SA. Therapeutic Games (Theories, Research and Intervention Methods). Tehran: Dange Publishing. Third edition. 2014. https://www.gisoom.com/book/11299267/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87/
22. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a Standard Definition for Child Overweight and Obesity Worldwide: International Survey. BMJ. 2000; 320(7244):1240. https://www.bmj.com/content/320/7244/1240.pdf+html [DOI:10.1136/bmj.320.7244.1240] [PMID] [PMCID]
23. Morton C. The Effect of a Group Motor Skills Programme on the Participation and Movement Ability of Children With Developmental Coordination Disorder. Master's Thesis. University College Dublin. 2015. http://irserver.ucd.ie/handle/10197/6811
24. Moradi H, Khodashenas E, Sohrabismeaneh Teimouri M, Shayan Noushabadi A. Effect of Spark Motion Program on Sensory-Motor Function in Children with Disorders Growth Coordination [in Persian]. Journal of Kashan University of Medical Sciences, December, 2015; 19(5):391-398. http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-2860-fa.pdf
25. Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL. Movement Assessment Battery for Children-2: MABC-2. London: Pearson Assessment; 2007. [DOI:10.1037/t55281-000]
26. Schulz J, Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL. Structural Validity of the Movement ABC-2 Test: Factor Structure Comparisons Across Three Age Groups. Research in Developmental Disabilities. 2011; 32(4):1361-9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422211000333 [DOI:10.1016/j.ridd.2011.01.032] [PMID]
27. Samadi M, Nazemzadegan GH, Hadian Fard H. Determining the Reliability, Validity and Standardization of the Total Test of Motor Vehicle Evaluation in Second and Third Year in Shiraz 7 and 8 Year Old Children. Master's Thesis. Shiraz University. 2015.
28. Wilson BN, Crawford SG, Green D, Roberts G, Aylott A, Kaplan BJ. Psychometric Properties of the Revised Developmental Coordination Disorder Questionnaire. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 2009; 29(2):182-202. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01942630902784761 [DOI:10.1080/01942630902784761] [PMID]
29. Gillum RF. Distribution of Waist-to-Hip Ratio, Other Indices of Body Fat Distribution and Obesity and Associations With HDL Cholesterol in Children and Young Adults Aged 4-19 Years: The Third National Health and Nutrition Examination Survey. International Journal of Obesity. 1999; 23(6):556. https://www.nature.com/articles/0800866 [DOI:10.1038/sj.ijo.0800866] [PMID]
30. Lohman TG, Roche AF. Anthropometric Standardization Reference Manual. Martorell R, editor. Champaign: Human Kinetics Books; 1988. https://gte7i8tsq01.storage.googleapis.com/MDg3MzIyMTIxNA==01.pdf
31. Khajuvi M, Beezeh N, Moazami M. The Effect of Twelve Weeks of Aerobic Training on Serum Lipid Profiles, Aerobic Power and Body Composition of Non-Athletic Mentally Retarded Girls. Shahrekord Medical Journal. 2012; 16(1):56-64. http://journal.skums.ac.ir/article-1-1147-fa.pdf
32. Moody H, Ghiyasi F, Afshar M, Akbari A. Harati H, Moody M, Sheikh Zadeh A. The Effect of Pleomometric and Aerobic Exercises on Chest Expandability and Pulmonary Volume in High School Students. Shahrekord Medical Journal. 2008; 11(2):30-38. https://journal.skums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3-275&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
33. Skinner JS. Physiological Response of Men to l, 3 and 5 Day Per Week Training Programs. Journal of Research Sport. 2005; 57(2):62-75.
34. Kim ES, Im JA, Kim KC, Park JH, Suh SH, Kang ES, et al. Improved Insulin Sensitivity and Adiponectin Level After Exercise Training in Obese Korean Youth. Obesity. 2007; 15(12):3023-30. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1038/oby.2007.360 [DOI:10.1038/oby.2007.360] [PMID]
35. Rezaei Shirazi R. The Effect of 12 Weeks of Severe Intolerant Training on Plasma Levels of Leptin, Adiponectin and Insulin Resistance Index in Obese Men With Fatty Liver Disease. Journal of Metabolism and Sports. 2014; 5(1):23-24. http://jme.guilan.ac.ir/article_1692.html
36. Nicklas BJ, Hsu FC, Brinkley TJ, Church T, Goodpaster BH, Kritchevsky SB, Pahor M. Exercise Training and Plasma C‐Reactive Protein and Interleukin‐6 in Elderly People. Journal of the American Geriatrics Society. 2008; 56(11):2045-52. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1532-5415.2008.01994.x [DOI:10.1111/j.1532-5415.2008.01994.x] [PMID] [PMCID]
37. Phillips AC, Holland AJ. Assessment of Objectively Measured Physical Activity Levels in Individuals With Intellectual Disabilities With and Without Down's Syndrome. PLoS One. 2011; 6(12):e28618. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0028618 [DOI:10.1371/journal.pone.0028618] [PMID] [PMCID]
38. Stupar D, Popovic B, Romanov R, Jankovic M, Jezdimirovic T, Medjedovic B. The Effects of Specific Exercise Program on Anthropometric Characteristics and Motor Abilities of Preschool Children. International Journal of Morphology. 2017; 35(3). https://www.researchgate.net/profile/Dusan_Stupar2/publication/320120189_The_Effects_of_Specific_Exercise_Program_on_Anthropometric_Characteristics_and_Motor_Abilities_of_Preschool_Children/links/59f83598458515547c24ebb4/The-Effects-of-Specific-Exercise-Program-on-Anthropometric-Characteristics-and-Motor-Abilities-of-Preschool-Children.pdf [DOI:10.4067/S0717-95022017000300038]
39. Hosseini Kakhak SAR, Amiri Parsa T, Azarniveh M, Hamedinia, MR. Effect of Aerobic Training and Subsequent Infertility on Kidney Function Indices in Obese Girls. Journal of Sport Sciences. 2010; 14(11):89-102. https://jsb.ut.ac.ir/article_24995.html
40. Bahram MI, Pourvagar MJ, Mojtahedi H, Movahedi, AR. Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Some Indicators of Cardiovascular Endurance and Physical Fitness of High School Boy Students in Kashan. Journal of Applied Life Sciences in Sport. 2014; 2(4):90-98. http://jpsbs.birjand.ac.ir/article_25.html
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shoja M, Vaez mousavi M K, Ghasemi A. The effect of playing-based exercises on weight, body mass index, and fat percentage of overweight children with developmental coordination disorder. Iran J Health Educ Health Promot. 2019; 7 (3) :274-284
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1124-fa.html

شجاع مریم، واعظ موسوی محمد کاظم، قاسمی عبدالله. ثأثیر تمرینات بازی‌محور بر وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1398; 7 (3) :274-284

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1124-fa.htmlدوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4071