[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 1 - ( 1-1402 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 55-42 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تاثیر دو نوع چارچوب پیام بهداشتی زیان محور و سود محور بر میزان فعالیت فیزیکی زنان کارمند دانشگاه و موسسات آموزش عالی
زهرا باجی ، قدرت اله شاکری نژاد* ، معصومه تهرانی ، فرزانه جاروندی
چکیده:   (378 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از شیوه های موثر در درگیر کردن و مشارکت افراد در رفتارهای بهداشتی و سالم از جمله رفتار فعالیت فیزیکی، ارائه پیام های بهداشتی است. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو نوع چارچوب پیام بهداشتی زیان محور و سودمحور بر میزان فعالیت فیزیکی زنان کارمند دانشگاه و موسسات آموزش عالی شهر اهواز بود.

مواد و روش ها: در این پژوهش مداخله ای سه گروهی، 105 نفر از کارمندان زن دانشگاه و موسسات آموزش عالی شهر اهواز به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه دریافت کننده پیام های سودمحور، دریافت کننده پیام های زیان محور و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار گرداوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی(IPAQ) بود. اطلاعات در ابتدای مطالعه، سپس بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله از سه گروه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  SPSS  نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان دادکه میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش5/3 ± 38/4 سال بود. میانگین نمره فعالیت فیزیکی قبل از مداخله در گروه پیام های سودمحور 3950/05±5436/66 و در گروه پیام های زیان محور 3922/25±5583/913 بود. دوماه پس از آموزش میانگین نمره فعالیت فیزیکی در هر دو گروه پیام های سود محور و زیان محور نسبت به گروه کنترل افزایش یافت((0/004=P). 2 ماه بعد از آموزش میانگین نمره فعالیت فیزیکی در گروه پیام های سودمحور 4395/07±8338/63 و در گروه پیام های زیان محور 3909/48±6415/10 بود. همچنین مشخص شد که این افزایش در گروه پیام های سودمحور برای رفتار فعالیت فیزیکی به طور معنی داری بیشتر از گروه پیام های زیان محور بود(0/04=P).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر چارچوب بندی پیام می تواند باعث بهبود و ارتقاء رفتار فعالیت فیزیکی در زنان کارمند گردد. همچنین پیام های سودمحور در رابطه با رفتار فعالیت فیزیکی موثرتر از پیام های زیان محور بودند.

 
شماره‌ی مقاله: 4
واژه‌های کلیدی: فعالیت فیزیکی، پیام های سودمحور، پیام های زیان محور، کارکنان
متن کامل [PDF 543 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: 1401/6/12 | پذیرش: 1401/10/8
فهرست منابع
1. Golbahar Farsi Astaneh, Abdolhosein Emami Sigaroudi ,Rabiollah Farmanbar , Zahra Atrkar Roushan. Predictors of physical activity in retired women on the basis of the planned behavior theory. SJKU . 2021; 25(6):115 -126. [DOI:10.52547/sjku.25.6.115]
2. Mohammad Hossein Fallah, Hakimeh Hosseini, Hossein Fallahzadeh,Masoud Mirzaei . The Relationship between Depression, Anxiety, Stress, and Physical Activity. Tolooebehdasht Journal.2021; 20(3):59-74.
3. Jafari Mehrabadi, M., Allahyari Asli Arde, S., Abdi, K. The Impact of Background Variables and Characteristics of Residential Units on Physical-Leisure Activities of Citizens (Case Study: Javadieh and Khayyam Neighborhoods in Sari). GSCAJ, 2021; 2(1): 25-42.
4. Tavakoly Sany SB, Vahedian Shahroodi M, Hosseini Khaboshan Z, Orooji A, Esmaeily H, Jafari A, Tajfard M. Predictors of physical activity among women in Bojnourd, north east of Iran: Pender's health promotion model. Arch Public Health. 2021 Oct 14;79(1):178. [DOI:10.1186/s13690-021-00698-x] [PMID] [PMCID]
5. Kashef M.M., Mozafari S.A.A.. Comparative Study of General Health of Active and Inactive Faculty of Iranian Universities. Journal of movement science & sports.2006;7(4):11-23.
6. Luciana da silva timossi, Bruno pedroso, Antonio Carlos de Francisco, Luiz Alberto pilatti. Vulation of quality or work life: An adaptation from the Walton, s QWL model, xiv international confrence on industeral engineering and oprations managementm, Brazil, 2008.
7. ZiaeeBigdeli, M. Survey on Jop Quality at Industrial Organization of Tabriz Towns. Journal of Applied Sociology, 2010; 21(1): 105-122.
8. Jayde Williams, Melissa Saken, Suzanne Gough & Wayne Hing | Yang Gao (Reviewing editor) (2019) The effects of message framing characteristics on physical activity education: A systematic review, Cogent Medicine, 6:1, DOI: 10.1080/2331205X.2019.1666619 [DOI:10.1080/2331205X.2019.1666619]
9. Jafarpour, K., Arastoo, A., Gholammnia Shirvani, Z., Saki, O., Araban, M. The effect of health education intervention based on the theory of planned behavior to promote physical activity in women's health volunteers of Shushtar health centers. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2016; 19(37): 62-74.
10. Ramazani Y, Karbasian N, Mobasheri M. A Survey on the State of Physical Activity Among Middle-Aged Women in Health Center in Zarin Shahr City in Iran, fall 2016. J Shahrekord Univ Med Sci. 2018; 20 (1):15-21 [DOI:10.18869/acadpub.jstnar.20.75.1]
11. Pasdar Y, Niazi P, Darbandi M, Khalvandi F, Izadi N. Effect of Physical Activity on Body Composition and Quality of Life among Women Staff of Kermanshah University of Medical Sciences in 2013. JRUMS. 2015; 14 (2):99-110
12. Moradpoor Z, Javad, Elahi T. Effectiveness of message framing on physical activity. Payesh 2019; 18 (5) :535-544
13. Noroozi A, Afrazeh E, Tahmasebi R. Effect of gain- and loss-framed messages on knowledge, self-efficacy and self-management in diabetic patients: A randomized clinical trial . Journal of Hayat 2018; 24 (1) :20-34
14. Dehdari T, Shojaei zadeh D, Zamani Alavjeh F. Communication and Message in Health. Ed2. Tehran: Tavangaran Publisher; 2013.
15. Ghajari H. study of message framing impact on the calcium-rich foods intake in high school girls: aperspective of regulatory focus theory [MSc Thesis]. Ahvaz: Jundishapur Medical Sciences University; 2015.
16. Dijkstra A, Rothman A, Pietersma S. the persuasive Effects of framing Message on Fruit and Vegtable Consumption according To Regulatory Focus Theioy. Psychology and Health. 2011. 26:1036-1048. [DOI:10.1080/08870446.2010.526715] [PMID]
17. Aghamolaei T, Farshidi H, Safari-Moradabadi A, Dadipoor S. Effect of interventions based on the theory of planned behavior on promoting physical activity: a systematic review. J Prevent Med 2016; 3 (4):1-15
18. Safarzadez, S., Behboodi Moghaddam, Z., Saffari, M. The Impact of Education on Performing Postpartum Exercise Based on Health Belief Model. medical journal of mashhad university of medical sciences, 2014; 57(6): 776-784. doi: 10.22038/mjms.2014.3545
19. Gursoy D, Ekinci Y, Can AS, Murray JC. Effectiveness of message framing in changing COVID-19 vaccination intentions: Moderating role of travel desire. Tour Manag. 2022 Jun;90:104468. doi: 10.1016/j.tourman.2021.104468. [DOI:10.1016/j.tourman.2021.104468] [PMID] [PMCID]
20. Delehanty A, Lee J, Hooker JL, Cortese J, Woods J. Exploring message framing to engage parents in early screening for autism spectrum disorder. Patient Education and Counseling. 2020 Dec 1; 103(12):2525-31. [DOI:10.1016/j.pec.2020.06.024] [PMID]
21. Pakpour Hajiagha A, Nourozi S, Yekaninejad MS,Mansori A, Chaibakhsh S. Effect of message framing on improving oral health behaviors in students in Qazvin, Iran. J Isfahan Dent Sch 2013; 8(6): 512-521.
22. Janet L, Eileen B, Tad T .Using framing to achieve long-term behavioral changes in persons with diabetes. Applied Nursing Research 2011; 24:22-28. [DOI:10.1016/j.apnr.2009.03.007] [PMID]
23. Jayde Williams, Melissa Saken, Suzanne Gough & Wayne Hing | (2019) the effects of message framing characteristics on physical activity education: A systematic review, Cogent Medicine, 6:1, 1666619. [DOI:10.1080/2331205X.2019.1666619]
24. Delehanty A, Lee J, Hooker JL, Cortese J, Woods J. Exploring message framing to engage parents in early screening for autism spectrum disorder. Patient Education and Counseling. 2020 Dec 1; 103(12):2525-31. [DOI:10.1016/j.pec.2020.06.024] [PMID]
25. Gong Z, Tang Z, Li J. What strategy is better for promoting COVID-19 vaccination? A comparison between gain-framed, loss-framed, and altruistic messages. Annals of Behavioral Medicine. 2022 Apr; 56(4):325-31. [DOI:10.1093/abm/kaab070] [PMID]
26. Gursoy D, Ekinci Y, Can AS, Murray JC. Effectiveness of message framing in changing COVID-19 vaccination intentions: Moderating role of travel desire. Tourism Management. 2022 Jun 1;90:104468. [DOI:10.1016/j.tourman.2021.104468] [PMID] [PMCID]
27. Binder, A., Naderer, B., & Matthes, J. (2020). The effects of gain- and loss-framed nutritional messages on children's healthy eating behaviour. Public Health Nutrition, 23(10), 1726-1734. doi:10.1017/S1368980019004683 [DOI:10.1017/S1368980019004683] [PMID]
28. Cesario J, Corker K, Jelinek S. A self-regulatory framework for message framing. Journal of Experimental Social Psychology 2013; 49: 238-249. [DOI:10.1016/j.jesp.2012.10.014]
29. Movlaee Kaboudan SM, Karimi Moonaghi H, Emadzadeh A, Salehian M, Bagherian Forotaghe F. The Effect of Planned Behavior Theory-Based Education on Promotion of Physical Activity in Female Workers. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2019; 7(3):45-55.
30. Seyedmehdi S M, Attarchi M, Farid E, Tahernezhad Javazm S, Salimi Pormehr P. Study of Aerobic Capacity and its Relationship with Lifestyle among Iranian Firefighters in an Industrial Complex. Journal of Medical Council of Iran.2019; 37(1):12-19
31. Zahra Baji, Fereshteh Zamani Alavijeh, Sedighe Nouhjah, Ghodratollah Shakerinejad, Said Payman Payami. Comparing gain- and loss-framed message texting (SMS) on foot self-care behaviors among women with type 2 diabetes. Payesh. 2016; 15 (6):695-705
32. Fetter DS, Dharmar M, Lawry-Hall S, Pressman J, Chapman J, Scherr RE. The Influence of Gain-Framed and Loss-Framed Health Messages on Nutrition and Physical Activity Knowledge. Glob Pediatr Health. 2019 Jun 27;6:2333794X19857405 [DOI:10.1177/2333794X19857405] [PMID] [PMCID]
33. Parrott MW, Tennant L K, Olejnik S, Poudevigne MS. Theory of Planned Behavior: Implications for an email-based physical activity intervention. Psychology of Sport and Exercise 2008; 9(4):511-526 [DOI:10.1016/j.psychsport.2007.07.002]
34. Gallagher KM , Updegraff JA. Health message framing effects on attitudes, intentions, and behavior: a meta-analytic review. Annals of Behavioral Medicine. 2012; 43(1):101-16. [DOI:10.1007/s12160-011-9308-7] [PMID]
35. Latimer AE, Rench TA, Rivers SE, Katulak NA, Materese SA, Cadmus L, Hicks A, Keany Hodorowski J, Salovey P. Promoting participation in physical activity using framed messages: an application of prospect theory. Br J Health Psychol. 2008 Nov; 13(pt4):659-81 [DOI:10.1348/135910707X246186] [PMID]
36. Baji Z. Comparison effect of gain and loss messages via mobile phone short message service on self-care behaviors of women with type 2 diabetes Referred to Ahwaz diabetic clinic in year 2013 [MSc Thesis]. Ahvaz: Jundishapur Medical Sciences University; 2015.
37. Lee BJ, Ock GU M. Comparison of the Effects between Positive Message and Negative Message in Diabetes Mellitus Education. Korean Diabetes Journal 2009; 33:344-352. [DOI:10.4093/kdj.2009.33.4.344]
38. Gilbert, G; Williamson, C; Richards, J; Collyer, T.A; Kelly, P. Do Framed Mental Health Messages on Social Media Influence University Students' Motivation for Physical Activity? Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 8671. [DOI:10.3390/ijerph18168671] [PMID] [PMCID]
39. Hazavehei SMM, Asadi Z, Hassanzadeh A, Shekarchizadeh P. Comparing the effect of two methods of presenting physical education course on the attitudes and practices of female students towards regular physical activity in Isfahan University of Medical Sciences. IranianJournal of Medical Education 2008; 8 (1):121-131.
40. Solhi M, ZinatMotlag F, Karimzade Shirazi k, Taghdisi M, Jalilian F. Designing and Implementing Educational Program to Promote Physical Activity among Students: An Application of the Theory of Planned Behavior. Ofogh danesh 2010; 18(1):45-52
41. Eskandari N, Araban M, Saki Malehi A. Promoting Physical Activity in Women Referred to Health Centers Applying the Trans-theoretical Model. Iran J Health Educ Health Promot 2015; 3 (1):14-22
42. Pirasteh, A., Jouhari, Z., ZafarGhandi, N., Khajavi Shojaie, K., Sayahi, S. Pattern of physical activity in nulliparous women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital. Daneshvar Medicine, 2018; 26(3): 25-32.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.ACECR.AVICENNA.REC.1399.028‎XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baji Z, Shakerinejad G, Tehrani M, Jarvandi F. Comparing gain - and loss -framed message on the level of physical activity of women employees of universities and higher education institutions. Iran J Health Educ Health Promot 2023; 11 (1) :42-55
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-2217-fa.html

باجی زهرا، شاکری نژاد قدرت اله، تهرانی معصومه، جاروندی فرزانه. مقایسه تاثیر دو نوع چارچوب پیام بهداشتی زیان محور و سود محور بر میزان فعالیت فیزیکی زنان کارمند دانشگاه و موسسات آموزش عالی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1402; 11 (1) :42-55

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-2217-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 1-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570