Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Health Education and Health Promotion

فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایرانVolume 6, Number 3 (2018-9)


The Role of Family and School on the Formation of Gender Identity of Girls: A Qualitative Study
نقش خانواده و مدرسه در شکل‌گیری هویت جنسیتی دختران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Safety Culture Assessment of Clinical and Paraclinical Staff Perspective in Selected University of Medical Sciences Hospitals in Tehran
ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های علوم پزشکی منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Empowerment of Rural Islamic Councils on the Implementation of Individual Self-Care Programs
تأثیر توانمندسازی اعضای شوراهای اسلامی روستا بر اجرای برنامۀ خودمراقبتی فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Perceived Social Support and Psychological and Social AdjustmentAmong Ischemic Heart Disease Patients
رابطۀ بینمؤلفه‌های ادراک حمایت اجتماعی با سازگاری روانی و اجتماعی در بیماران ایسکمی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Training Intervention Program Designed Based on Health Belief Model on Adopting Behaviors Preventing Dental Caries in Students
تأثیر مداخلۀ آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوسیدگی دندان دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structural Model of Brain- Behavioral Systems, Impulsivity ,Alexithymia and Cognitive Emotion Regulation with Eating Behavior
مدل ساختاری سیستم مغزی ـ رفتاری، تکانشگری،ناگویی هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با رفتار خوردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors Related To Self-Care Behaviors among Type2 Diabetic Patients by Using Social Cognitive Model
فاکتورهای پیش‌بینی‌کنندۀ مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی در بین بیماران دیابتی نوع دو با استفاده از مدل شناختی‌اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Health Belief Model on Eating |Behaviors and Weight Control on Female High School Students in Ahwaz
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای و کنترل وزن در دختران دبیرستانی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Internet Addiction, Social Development and Health Behaviors of High School Students in Tehran
رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت، رشد اجتماعی و رفتارهای بهداشتی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive Training on Promotion of Executive Functions in Women with Postpartum Depression in Bushehr City
تاثیر آموزش شناختی بر ارتقاء کارکردهای اجرایی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Cyberloafing on the Sense of Happiness and Academic Engagement of Medical Students
بررسی تأثیر پرسه‌زنی سایبری بر احساس نشاط و مشغولیت تحصیلی دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2018-6)


Key Health Financing Policies with Approach Risk-Sharing to Promote Health Systems in Poor and Developing Countries; Africa and Eastern Mediterranean (WHO) Regions
سیاست‌های کلیدی تأمین مالی سلامت با رویکرد انباشت و تسهیم ریسک برای ارتقای نظام‌های سلامت در کشورهای فقیر و درحال‌توسعه: مناطق آفریقا و مدیترانۀ شرقی (مناطق WHO)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive Role of Self-Efficacy in the Relationship Between Social Support and Quality of Life of Law Enforcement Personnel
نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطۀ بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی کارکنان انتظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Aerobic and Breathing Exercise Training on Asthma Control and Physical - Psychological Health Promotion in Women with Asthma
اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی و تنفسی در کنترل بیماری آسم و ارتقای سلامت جسمی- روانی زنان مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Predict the Concern of Body Image Based on Mindfulness, Experiential Avoidance and Metacognition Beliefs in Highschool Students
پیش‌بینی نگرانی از تصویر بدنی براساس ذهن‌آگاهی، اجتناب تجربه‌ای و باورهای فراشناخت در دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Physical Activity Program Based on Pender Health Promotion Model on Type 2 Diabetic Middle-Aged Women’s Mental Health
تأثیر برنامۀ فعالیت جسمانی بر سلامت روان زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع2 بر اساس مدل ارتقای سلامت پندر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Participation of Iranian Elderly People in Sporting Activities from the Perspective of the Experts: A Qualitative Study
عوامل مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیت‌های ورزشی از دیدگاه متخصصان: یک مطالعۀ کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

View of Mental and Social Health of Refugee Women in the Third Millennium: The big National and International Challenge
سیمای سلامت روانی و اجتماعی زنان آواره در هزارۀ سوم: چالش بزرگ جامعۀ ملی و بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Emotion Regulation Skills’ Training on Self-Control, Eating Styles and Body Mass Index in Overweight Students
تأثیر آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر خودکنترلی، سبک‌های خوردن و نمایۀ تودۀ بدنی در دانشجویان مبتلا به اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Drug Use and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Prevention Package on Drug Use and High Risk Behaviors Reduction Among College Students
اثر بخشی بستۀ آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) بر کاهش مصرف مواد و رفتارهای پرخطر در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Health Beliefs and Illness Perceptions in Predicting Health-Promoting Behaviors in Cancer Patients
نقش باورهای سلامتی و ادراک بیماری در پیش‌بینی رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Police-Assistant Students Compared with the Other Students in Schools of Hamadan, Concerning the Prevention of Road Traffic Injuries
بررسی عملکرد دانش‌آموزان همیار پلیس در مقایسه با سایر دانش‌آموزان مدارس شهر همدان در خصوص پیشگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2018-4)


Indigenization of Healthy Workplace Model of World Health Organization: A Participatory Approach
بومی‌سازی مدل محیط کار ارتقاء دهنده سلامت سازمان بهداشت جهانی با رویکرد مشارکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-efficacy Relationship With Social Health among Nurses in Taleghani Hospital in Kermanshah
رابطۀ خودکارآمدی با سلامت اجتماعی در بین پرستاران بیمارستان طالقانی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Behavioral Activation Treatment on Marital Intimacy and Sexual Satisfaction of Women During Premenopause
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش‌یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation The Effect of Improving Physical Activity Based on The Theory of Preplanned Behavior Among Patients With Hypertension Referred to Rural HealthCare Centers of Rasht in 2014
بررسی تأثیر ارتقای فعالیت جسمانی براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده درکنترل فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی ـ روستایی شهر رشت در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Age, Gender And Body Mass Index With Performance of Fundamental Motor Skills Among Children Aged 7-10 Years
ارتباط سن، جنسیت و شاخص تودۀ بدنی با تبحر مهارت‌های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing The Perceived Barriers And Benefits For Milk Products Consumption in Women Living in Tehran
ارزیابی موانع و فواید درک‌شدۀ مصرف لبنیات در زنان ساکن شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

This article was retracted due to scientific plagiarism ((The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Body Mass Index, the Perception of Physical Image and Self-Concept of Overweight People))
این مقاله به دلیل سرقت علمی مسترد شده است.((اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر شاخص توده بدنی، ادراک تصویر بدن و خودپنداره افراد دارای وزن بالا))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Validity and Reliability of Attitude Towards Inter-Professional Education (IPE) in Health Care
بررسی روایی و پایایی ابزار نگرش به آموزش بین حرفه‌ای (IPE) در مراقبت‌های سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Effect of Educational Intervention based on Health Belief Model to Prevent the Arbitrary Use of Drugs in Women Referring to Health Centers of Bandar Abbas
بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی برای پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانیِ شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2017-11)


Relationship Between Perceived Social Support (Family, Friends and Other Important People) With the Tendency of Using Psychotropic Substances Among the Nurses of Hospitals in Kermanshah City
رابطه مولفه های ادراک حمایت اجتماعی (خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم) با گرایش به مصرف مواد روان گردان در پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness Method Rational - emotional, Behavioral Ellis on The Mental in The Experts Iran Khodro Diesel Company
اثربخشی آموزش به شیوۀ رفتاری ـ عقلانی ـ عاطفی آلیس بر سلامت کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Urban Traffic Jams on Physical Health of Residents from the Inhabitants ‘Perspective in Sanandaj City(A Qualitative Study)
آثار ترافیک درون‌شهری سنندج بر سلامت جسمانی ساکنین از دیدگاه ساکنین و مطلعین کلیدی: یک مطالعۀ کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-motor Exercises on Physical Health and Cognitive Status in Elderly
تأثیر تمرینات شناختی حرکتی بر وضعیت سلامت جسمانی و شناختی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Effective Factors on Self-care Behaviors in Women With Diabetes Referring to Mashhad Health Centers
تعیین عوامل مؤثر بر رفتارهای خودمراقبتی در زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of General Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Based on the Standards of Health-promoting Hospitals
ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس استانداردهای بیمارستان‌های ارتقا دهندۀ سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy (ACT) on the Hardness and Perceived Stress Coefficient Among Patients with Type 2 Diabetes
تأثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان ضریب سختی و استرس ادراک‌شدۀ بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational intervention base on Health Belief Model on performing Pap smears in women of Fasa city
بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Education Based on Self-efficacy Theory on Health Literacy, Self-efficacy and Self-care Behaviors in Patients With Type 2 Diabetes
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریۀ خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی و رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six-Weeks Aquatic Exercise Therapy on Static Balance, Function oOf Trunk And Pelvic Girdle Muscles, Pain, And Disability in Woman With Chronic Low Back Pain
بررسی تأثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر تعادل ایستا، عملکرد عضلات تنه و کمربند لگنی، درد و ناتوانی در زنان مبتلابه کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Health-Oriented Lifestyle and Health Locus of Control in Predicting the Risk of Overweight
نقش سبک زندگی سلامت محور و مکان کنترل سلامت در پیش بینی ابتلا به اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Factors Associated With Hookah Consumption Among College Students of Asad Abad City Base on The Theory of Planned Behavior (TPB) in 2015-2016.
بررسی عوامل مرتبط با مصرف قلیان در بین دانشجویان شهرستان اسدآباد براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Health Belief Model (HBM) to Promote Preventive Behaviors Against Iron-deficiency Anemia Among Female Students of High School Fereydan City: A Quasi-Experimental Study
کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از کم‌خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر شهرستان فریدن : یک مطالعۀ نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-11)


The Effect of Educational Intervention Based on The Health Belief Model on Improvement of Preventive Behaviors Towards Premenstrual Syndrome (PMS) Among Girls of Pre-University in Tehran
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سندرم پیش‌ازقاعدگی در دختران پیش دانشگاهی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring The Strengths, Challenges and Improvement Strategy For Health-Promoting Schools From School Health Experts
تبیین نقاط قوت، چالش‌ها و سازوکارهای اصلاحی برنامۀ مدارس مروج سلامت از دیدگاه کارشناسان بهداشت مدارس: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Rehabilitation on Social Well-Being, Quality of Life and Marital Satisfaction of Nurses
تأثیر توان‌بخشی شناختی بر به زیستی اجتماعی، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship Between Health Literacy and Nutritional Practice in High School Adolescents in Tehran
بررسی ارتباط سواد سلامت با عملکرد تغذیه‌ای نوجوانان دبیرستان‌های شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare The Effectiveness of Emotion Regulation and Resilience Training on Psychological Well-Being of Mothers of Students with Intellectual Disability
مقایسه اثربخشی آموزش‌های تنظیم‌هیجان و تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Satisfying Basic Psychological Needs on The Relationship Between Parenting Styles and Mental Health in Gifted Students
نقش واسطه‌ای نیازهای روانشناختیِ پایه در ارتباط بین سبک‌های والدگری و سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health of Iranian Elite Athletes
سلامت روانی ورزشکاران نخبه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training of Parental Role on Mothers’ Attitude with Children Aged 1-5 Years with Respect to Children’ Abuse
تأثیر آموزش نقش والدی بر نگرش مادران دارای کودکان 5-1 ساله نسبت به سوء رفتار با کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers' Experiences of Children's Tendency to Computer Games: a Qualitative Study
تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای: یک تحقیق کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigating Rate of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Reduces Perceived Stress and Increase Life Expectancy in Women Suffering Coronary Artery Disease
بررسی میزان تأثیر درمان‌شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش امید به زنده ماندن زنان مبتلابه بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Social Capital Perceived Social Support and The Women’s Mental Health in Sanandaj: a Community-Based Study
رابطه سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعیِ درک‌شده با سلامت روان زنان در شهر سنندج؛مطالعه‌ای مبتنی بر جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review Assessment of Relation Between 25-Hydroxy Vitamin D Supplementation on Women Fertility
بررسی مروری ارتباط مکمل 25 هیدروکسی ویتامین D بر باروری زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-8)


The Role of Psychological Factors on The Psychological and Social Adjustment Through The Mediation of Ischemic Heart Disease Hypertension
نقش عوامل روانی بر سازگاری روانی و اجتماعی بیماران ایسکمی قلبی با واسطه‌گری فشارخون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting The Mental Health of Teachers Based on The Variables of Self-Efficacy andSocial Support
پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparetive of Emotional Focused Couple Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Marital Adjustment and Marital Satisfaction
مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌محور و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت وسازگاری زناشویی زوجها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on The Effect of Group-discussion to HIV Prevention in Self-care Vulnerable Women, in Karaj in 2014-2015
تاثیر آموزش مبتنی بر بحث گروهی در خود مراقبتی زنان آسیب‌پذیر برای پیشگیری از ابتلا به ایدز، شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educating Based on The Transtheoretical Model on Selfe-efficacy and Decision Balancing of Junior School Students in Breakfast Consumption
اثرآموزش مبتنی بر مدل الگوی فرانظریه ای بر خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان دوره راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics of a School-Based Program to Promote Physical Activity in Adolescents and Interventional FrameWork: a Qualitative Study
تبیین ویژگی‌های یک برنامه مدرسه‌محور برای ارتقاء فعالیت جسمانی در نوجوانان و ارایه چارچوب مداخله‌ای: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational Intervention Using Mobile on Life Style of Women Who Referred to Health Centers in Bandar Abbas
تاثیر مداخله آموزشی با استفاده از تلفن همراه بر سبک زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Size of Social Network and Probability of Occurrence of HIV/AIDS among Sexually Affected Patients in Behavioral Diseases Consulting Centers
اندازۀ شبکۀ اجتماعی و احتمال وقوع اچ آی وی/ ایدز در میان مبتلایان جنسی مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-6)


The Effect of Training Program Based on Health Belief Model Developed by the Fear of Self-Care Behavior and Hba1c Levels in Patients with Type 2 Diabetes
تأثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه‌یافته با الگوی ترس بر رفتار خودمراقبتی و میزان HbA1c در بیماران دیابتی نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical Sciences
ارتباط فواید و موانع درک‌شده با فعالیت بدنی منظم در کارمندان مرکز بهداشت شهرستان کلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decision Making in Health Education and Health Promotion Interventions Using the Evidential Reasoning Approach
تصمیم‌گیری بر مبنای روش استدلال شهودی در مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Demographic Factors and Marital Satisfaction of Couples Intended to Divorce Referred to Family Judicial Complex in Borujerd County
رابطه عوامل جمعیت‌شناسی با رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مجتمع قضایی خانواده شهرستان بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nutrition Education on Anthropometric Indices, Biochemical and Sonographic Findings of Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
تأثیر آموزش تغذیه بر شاخص‌های تن‌سنجی، بیوشیمیایی و یافته‌های سونوگرافیک بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Applying the Breast Crawl (TBC) with other Educational Strategies on Breastfeeding Self-Efficacy after the First Breastfeeding among Primiparous Women in Dezful
تأثیر مداخله خزیدن نوزاد به سمت سینه مادر در مقایسه با سایر راهبرد‌های ارتقادهنده خودکارآمدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concepts and Indexes of Elder Abuse: The Conceptual Framework for Applied Studies in the Field of Elder Abuse
مفاهیم و شاخص‌های سالمند آزاری: چارچوب مفهومی برای مطالعات کاربردی در زمینه سالمندآزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Pap Smear Preventive Behavior among Women Based on Health Belief Model: A Qualitative Study
تبیین رفتار پیشگیرانه انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در زنان مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2017-2)


The Role of Educational Planner in E-Learning Process Improvement: Developing Teaching Strategies, Teachers’ Rolls, Concept, and Evaluation System
نقش برنامه ریزان آموزشی در بهبود فرایند یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی: تعیین نقش ها و صلاحیت های مدرسان، استراتژی های تدریس، محتوای دیجیتالی، و نظام ارزشیابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Anthropometric Characteristics with Social Physique Anxiety among Alzahra University Staff
ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی با اضطراب بدنی اجتماعی در کارکنان دانشگاه الزهرا (س)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Social Cognitive Theory-based Educational Intervention on the Physical Activity of Female Adolescents
تأثیر مداخله برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی شناختی-اجتماعی بر فعالیت بدنی در دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an Educational Intervention Based on Health Belief Model on Improving Smoking Preventive Behaviors among Students
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر بهبود رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Mediator Role of Marital Adjustment in Relation to Prediction of Physical and Mental Health among Primary School Married Teachers
نقش واسطه‌ای سازگاری زناشویی در رابطه با پیش‌بینی سلامت جسمی و روانی معلمان متأهل ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Behaviors of Brucellosis in Khash City Ranchers Based on Health Belief Model
بررسی رفتارهای پیشگیری‌کننده تب مالت در دامداران شهرستان خاش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Education Based on Health Belief Model on Mammography among Bushehrian Teachers
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام ماموگرافی بین معلمان شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on PRECEDE-PROCEED Model on the Life Quality of Women-Headed Households Covered By Tehran Welfare Organization
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید- پروسید روی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-12)


Effectiveness of Cardiovascular Specific Psychotherapy on Heart Disease Patients’ Quality of Life
اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Breakfast Consumption among Elementary School Students in Ahwaz Based on BASNEF Model
ارزیابی وضعیت مصرف صبحانه در دانش‌آموزان ابتدایی شهر اهواز بر اساس الگوی بزنف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Effect of Different Aspects of Weight on Some Factors related to Physical Fitness among Female and Male College Students in Bushehr
بررسی و مقایسه اثر اضافه وزن و چاقی، وزن طبیعی و کم وزنی بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانشجویان دختر و پسر شهرستان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender differences in Obeying Traffic Regulations and the Related Cognitive Factors among Elementary School Students in Khorramabad City: Application of Health Belief Model
تفاوت‌های جنسیتی در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و عوامل شناختی مرتبط با آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد: کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Theory-Centered Educational Program on Prostate Cancer Preventive Behaviors among Male Teachers: A Quasi-Experimental Study
تأثیر برنامه آموزش سلامت نظریه‌محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از سرطان پروستات در معلمین مرد: یک مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Pictograph-Based Education on Knowledge, Attitude, Self-Care, Fasting Blood Glucose and HbA1c Levels in Type 2 Diabetic Patients in Kerman
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نمادها بر روی آگاهی، نگرش، رفتار خودمراقبتی، میزان قند خون ناشتا و HbA1c در بیماران دیابتی نوع 2 در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Theory-Based Education on the Promotion of Preventive Behaviors of Accidents and Injuries among Mothers with Under-5-years-old Children
تأثیر آموزش نظریه‌محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از سوانح و حوادث در مادران دارای کودک زیر 5 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Education for Adherence to Therapy Based on Health Promotion Model on the Quality of Life in HIV-infected Patients
تأثیر آموزش پایبندی به درمان مبتنی بر الگوی ارتقاء سلامت بر کیفیت زندگی بیماران آلوده به ایدز (HIV مثبت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2016-9)


The Effectiveness of Educational Intervention based on the Health Belief Model on Eating Style and the Severity Reduction of Menstrual Pain among Clinical Personnel of the Imam Khomeini Hospital Complex
اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک تغذیه و کاهش شدت درد قاعدگی در کارکنان درمانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Educational Intervention Based on PEN-3 Model on Oral Health Behavior in Elementary School Students
تأثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی PEN-3 بر رفتارهای مربوط به سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Self-Efficacy Theory in Nutrition Education for Weight Control in Obese and Overweight Female High School Students
کاربرد نظریه خودکارآمدی در آموزش تغذیه و کنترل وزن دانش‌آموزان دبیرستانی دختر چاق و دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of group play therapy on depression and loneliness in 7-11 years old children with post-traumatic stress disorder PTSD caused by sexual abuse in Tehran.
اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی کودکان 7-11 ساله دارای اختلال استرس پس از ضربه ناشی از سوءاستفاده جنسی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Self-Care Behavior Using Extended Theory of Reasoned Action among Women with Type 2 Diabetes Referred to Health Centers of Mashhad
پیش‌بینی رفتار خودمراقبتی با استفاده از نظریه عمل منطقی توسعه‌یافته در زنان دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی دولتی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Educational Program Based On BASNEF Model on the Urban Taxi Drivers’ Healthy Lifestyle
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر سبک زندگی سالم رانندگان تاکسی درون‌شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Quality Criteria of Hospital Services from the View of Service Providers and Recipients
اولویت‌بندی معیارهای کیفیت در خدمات بیمارستانی از دیدگاه ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Learning Styles in Students of Health Sciences with Lifelong Learning
رابطه سبک یاد گیری د ر د انشجویان علوم بهد اشتی با یاد گیری ماد ام العمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-6)


Predication of Compliance to Standard Precautions among Nurses in Educational Hospitals inZahedan Based on Health Belief Model
پیش‌بینی رعایت احتیاط‌های استاندارد در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر زاهدان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Social Support in Adolescents Interested in Different Types of Computer Games
مقایسه حمایت اجتماعی در نوجوانان علاقه مند به سبک های مختلف بازی های رایانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Factors Associated with Breast Cancer Screening Based on the PEN-3 Model among Female School Teachers in Kermanshah
شناسایی عوامل مرتبط با غربالگری سرطان پستان بر اساس الگوی PEN-3 در معلمان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Subjective-Wellbeing in Terms of Perceived Stress and Hypertension
نقش میانجی‌گری بهزیستی ذهنی در رابطه با استرس ادراک‌شده و پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Educational Planning with Mental Health of Nursing Students of Tehran Medical Science University with Emphasis on the Educational Stressor Factors and Stress Management Methods
ارتباط برنامه‌ریزی آموزشی با بهداشت روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر عوامل استرس‌زای آموزشی و روش‌های مدیریت استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Quality of Life among Patients with Type 2 Diabetes
تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors Associated with Breastfeeding Initiation and Duration Behaviors of 6-months Postpartum Mothers Referred to Health Centers in the City of Qazvin Based on Theory of Planned Behavior
عوامل پیشگویی‌کننده آغاز و تداوم رفتار شیردهی در مادران دارای کودک 6 ماهه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین بر اساس الگوی رفتار برنامه‌ریزی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Physical Activity among Patients with Cardiovascular Metabolic Risk Factors based on the Educational Factors of PRECEDE Model: A Mixed Method Study
تعیین‌کننده‌های فعالیت بدنی در بیماران دارای عوامل خطرساز متابولیکی قلبی-عروقی بر اساس عوامل آموزشی الگوی پرسید: یک مطالعه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2016-3)


Relationship between Socio-Economic Status, Perceived Stress, Social Support and Domestic Violence With Women’s Depression In Reproductive Age Using Path Analysis
ارتباط وضعیت اقتصادی – اجتماعی، استرس درک‌شده، حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری: به‌کارگیری مدل تحلیل مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictors of Preventive Behaviors of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Zabol Ranchers Based on Health Belief Model
پیشگویی‌کننده‌های رفتارهای پیشگیری‌کننده از تب کریمه کنگو در دامداران زابل بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Educational Intervention Based on Theory of Planned Behavior on Lifestyle Change of Patients with Myocardial Infarction
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر تغییر سبک زندگی بیماران دچار سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Marital Satisfaction on the Quality of Life of Students of Allameh Tabatabai and Imam Hussein (AS) Universities
پیش‌بینی رضامندی زناشویی بر اساس مؤلفه‌های کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و امام حسین (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Meta-Cognitive Therapy and Educating the Components of Spiritual Intelligence on Generalized Anxiety Disorder of Students
تأثیر فراشناخت‌درمانی و آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Intention and Action of Preventing Tobacco Use among Students of Gonabad University of Medical Sciences
کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در پیشگویی قصد و رفتار پیشگیری از استعمال دخانیات در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Health Education Techniques in Markazi Province Health Center through Analytical Hierarchy Process and Goal Programming
اولویت‌بندی فنون آموزش سلامت مرکز بهداشت استان مرکزی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی و برنامه‌ریزی آرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Education on the Empowerment of Elementary School Students to Perform Source Recycling
تأثیر آموزش بر توانمندسازی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در بازیافت زباله از مبدأ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing the Social Health of Employees of the Ministry of Health and Medical Education in Iran
عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Theory of Planned Behavior for the Prevention of Substance Abuse among Male Adolescents
کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tendency to Fish Consumption based on the Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas
تمایل به مصرف ماهی بر اساس سازه‌های الگوی فرانظری در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Promoting Hospitals: Concepts, Indexes and Standards
بیمارستان‌های ارتقاءدهنده سلامت: مفاهیم، شاخص‌ها و استانداردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-12)


The Impact of Primary School Games on the Social Development of Educable Mentally Retarded Children
تأثیر بازی‌های دبستانی بر رشد اجتماعی کودکان کم‌توان‌ذهنیِ آموزش‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Physical Activity Based On the Stages of Change Model among Health Volunteers in Rasht
عوامل مرتبط با فعالیت بدنی بر اساس الگوی مراحل تغییر در رابطین بهداشتی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prediction of mental health based on variables of Self-esteem, life satisfaction and hope among College students
پیش‌بینی سلامت روان بر اساس متغیرهای عزت‌نفس، رضایت از زندگی و امید در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adherence to Healthy Lifestyle among Hypertensive Patients and Its Association with Anthropometric Measures
پایبندی بیماران مبتلابه پرفشاری‌خون به رعایت سبک زندگی سالم و رابطه آن با شاخص‌های آنتروپومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Indicators of Successful Parenting of Adolescents among Iranian Families: A Qualitative Study
تبیین شاخص‌های والدگری موفق دوره نوجوانی در نمونه هایی از خانواده های ایرانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Smoking among Adults Based on Transtheoretical Model
عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در بزرگ‌سالان شهر اراک بر اساس الگوی فرانظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding Childhood's Sexual Curiosity: An Introduction to Sexual Health Education and Health Promotion
شناخت کنجکاوی‌های جنسی کودکانه: مقدمه‌ای بر آموزش و ارتقای سلامت جنسی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Theory and New Communication Technologies-Based Lifestyle Intervention on the Weight Control of the Employees with Overweight and Obesity
تأثیر مداخله سبک زندگی نظریه محور مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در کارکنان دارای اضافه‌وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention in Changing Mothers’ Attitudes, Perceived Self-Efficacy and Perceived Barriers Regarding Oral Health of Preschool Children
تأثیر مداخله آموزشی بر نگرش، خودکارآمدی و موانع درک‌شده مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Health Beliefs and Health Promoting Lifestyle in Predicting Pregnancy Anxiety among Pregnant Women
نقش باورها و سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامتی در پیش‌بینی اضطراب در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-8)


Relationship Between Personal And Social Adjustment With Locus of Control and Gender in Intelligent High School Student
ارتباط سازگاری فردی و اجتماعی با منبع کنترل و جنسیت در دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Animation Based Training Intervention on Protective Behaviors Development of Harmful Effects of Sun Rays on Male Students in Zahedan
اثر مداخله آموزشی مبتنی بر روش آموزشی کلیپ کارتونی در بهبود رفتارهای محافظتی اثرت زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش‌آموزان پسر شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Social Interest and General Health Among Elderly Non-Resident and Resident at Geriatric Centers of Ardabil City
ارتباط میزان علاقه اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان غیرمقیم و مقیم در مراکز سالمندان شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Physical Activity among Girl High School Students In Tarom County and Relevant Factors
سطح فعالیت بدنی دانش‌آموزان دختر شهرستان طارم و برخی عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-promoting Behavior Factors Among Students of Birjand University of Medical Sciences
عوامل مؤثر بررفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employees
تعیین اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر مسخ شخصیت و عدم کفایت شغلی کارمندان سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Peer Education on Health Promoting Behaviors of Junior High School Students
تأثیر آموزش از طریق همسانان بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش‌‌آموزان مدارس راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Couple-oriented Emotional-Cognitive-Behavioral Intervention and Patient-oriented Cognitive-Behavioral Intervention on Improving the Quality of Marital Relationship in Women with Rheumatoid Arthritis: A Pilot Study
مقایسه اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری-هیجانی زوج‌محور و مداخله بیمارمحور بر کیفیت رابطه زوجین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feeding Behavior Associated With Gastric Cancer
رفتارهای تغذیه‌ای مرتبط باسرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-6)


The Role of Perfectionism and Its’ Dimensions in Predicting Disordered Eating Behaviors Among Students
نقش کمال‌گرایی و ابعاد آن در پیش‌بینی رفتارهای خوردن آشفته بین دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Urine and Genital Tract Infection Preventive Behaviors among Women Referred to Gorgan Health Centers Based on Health Belief Model
عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری تناسلی در زنان مراجعه‌کننده به واحدهای بهداشتی درمانی شهر گرگان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Quality of Work Life between Psychological Capital and Life Satisfaction
نقش میانجی‌گری کیفیت‌زندگی کاری بین سرمایه‌ روان‌شناختی و رضایت از زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Cognitive Skills Training on Reducing Depression Among Clients During Pregnancy & Postpartum Referring to Health Centers
تأثیر آموزش مهارت‌های شناختی بر کاهش افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان مادران باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Educational Intervention to Increase Self Efficacy and Awareness for the Prevention of Domestic Violence Against Women
تاثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Educational Intervention Based on Theory of Planned Behavior (TPB) on the AIDS-Preventive Behavior among Health Volunteers
تأثیر مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در خصوص رفتارهای پیشگیری‌کننده از ایدز در داوطلبان سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting Physical Activity in Women Referred to Health Centers Applying the Trans-theoretical Model
ارتقاء فعالیت بدنی زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از الگوی فرانظریه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotion Regulation Training on Reduction of Anxiety, Stress and Depression Symptoms among University Students
اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر کاهش نشانه‌های استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2015-3)


The Effect of Education Based on Protection Motivation Theory on The Harmful Effects of Solar Rays on Male Students
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش و محافظت بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش‌آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Job Stress and Job Burnout on Mental Health of Elementary Teachers: Examining A Hypothetical Model
نقش استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر سلامت روانی معلمان ابتدایی: آزمون یک مدل فرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on Adolescents’ Dependence on Computer Games
تعیین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر میزان انجام بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative Study on Affecting Factors on Quality of Life in End-Stage Patients
یک مطالعه کیفی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی بیماران در مرحله انتهایی حیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Intention of Dentists for Providing Dental Care to HIV/AIDS-infected patients based on Protection Motivation Theory
تعیین کننده های قصد دندان‌پزشکان برای ارائه خدمات دندان‌پزشکی به بیماران اچ‌آی‌وی یا ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Sexual Knowledge and Marital Forgiveness With Mental Health of Married Women
ارتباط بین دانش جنسی و بخشودگی زناشویی با سلامت روان زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Factors on Continued Intention of Waterpipe Smoking Among Women in Bushehr Using the Theory of Planned Behavior
کاربردی از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده قصد تداوم مصرف قلیان در زنان بوشهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Community Action: A Strategy for Health Promotion
اقدام جامعه: راهبردی برای ارتقاء سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-12)


Impact of Educational Intervention on Mothers Empowerment about Proper Nutrition among Infants under 2 years of age Covered By Health Homes of District 18 of Tehran Municipality
تأثیر مداخله آموزشی بر توانمندسازی مادران درباره تغذیه مناسب کودکان زیر دو سال تحت پوشش خانه های سلامت منطقه 18 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L-carnitine Supplementation on Health Indicators of Untrained Men Over a Period of Resistance Training: A Randomized, Placebo-Controlled Trial
اثر مکمل یاری ال- کا رنیتین بر شاخص های سلامت مردان تمرین نکرده طی یک دوره تمرین ورزشی مقاومتی: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness and Attitude of Bandar Abbas Residents Towards Organ Donation
آگاهی و نگرش ساکنین شهرستان بندرعباس در خصوص اهدای عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Health Belief Model to Prevent Skin Cancer among Farmers
کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی جهت پیشگیری از سرطان پوست در کشاورزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effectiveness of Spiritual Health Education on Increasing Hope among Breast Cancer Patients
اثربخشی آموزش سلامت معنوی بر افزایش امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Osteoporosis Preventive Behaviors using the Health Belief Model
پیش بینی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان از طریق کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Behavioral Preventive Factors of Blindness based on BASNEF Model in the Chaharborj Village, City of Esfarayen
شناسایی عوامل رفتاری پیشگیری کننده از نابینایی در روستای چهاربرج شهرستان اسفراین مبتنی بر الگوی بزنف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effectiveness of Two Training Methods of Nutritional Behavior of Elementary School Students: Opportunistic vs. Multimedia Training
مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزشی لحظه ای و چندرسانه ای بر رفتار تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-8)


Impact of Training Choice Theory on Quality of Life and Happiness of People Quiting Drugs
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر میزان کیفیت زندگی و شادکامی در ترک‌کنندگان مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons Deemed for an Unwanted Pregnancy: A Qualitative Study
دلایل ناخواسته تلقی شدن یک بارداری: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Promoting Self-Care Behaviors in Patients with Smear-Positive Pulmonary TB
میزان تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinant Factors of Mental Health Based on Social Cognitive Theory Among High School Girl Students of Bushehr
عوامل مؤثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Marketing Approach In Health Care: A Review Study
کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت: مطالعه‌ای مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between spiritual health and happiness among students
رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in postmenopausal women in Tehran
کیفیت زندگی زنان یائسه شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors related to Fast-foods Consumption in Bandar Abbas: A Community-Based Study
عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-6)


The Effect of Health Belief Model- Based Training (HBM) on Self- Medication among the Male High School Students
بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خوددرمانی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Optimism Training Through Educational Movies on the Students’ Social Competence
تاثیر آموزش خوشبینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Low back pain educational programs and quality of life in women living with chronic low back pain: a semi experimental study
بررسی میزان تأثیر برنامه آموزشی مدون بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد: ‌ مطالعه مداخله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Mental Health Indicators in Iran
توسعه شاخص‌های سلامت‌روانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on Subjective well-being and related factors in student of Guilan University of Medical Sciences(GUMS)
احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of an Educational Intervention Based On PRECEDE - PROCEED Model on Lifestyle Changes among Hypertension Patients
تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید-پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenges and Solutions for Action of Social Determinants of Health in Iran: A Qualitative Study
چالش‌ها و راهکارهای اقدام درزمینۀ تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2014-3)


Survey of health and nutritional behaviors among high school students
بررسی رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی در دانش آموزان مقطع دبیرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regular Physical activity Based on transtheoretical Model among Health and Paramedic Schools of Golestan University of Medical Sciences
بررسی مراحل انجام فعالیت فیزیکی منظم و ارتباط آن با سازه های روانشناختی بر اساس الگوی بین نظریه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Peer Education on safety Behaviors among Workers of renovation of structures and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company.
تاثیر آموزش از طریق همسانان بر ارتقای رفتار های ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of health education program on knowledge and attitudes of people suffering from hypertention
تأثیر مداخله آموزشی بر شناخت و نگرش افراد مبتلا به پرفشاری خون در خصوص رفتارهای پیشگیرانه : مطالعه کارآزمایی بالینی قبل و بعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Behavior patterns related to lifestyle in Gorgan university students
شناسایی الگوهای رفتاری مرتبط با سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه های شهرگرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of lifestyle based on the Pender's Health Promotion model among students of Islamic Azad University
بررسی شیوه زندگی بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of fruit and vegetable consumption among female high school students based on PRECEDE model
پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان بر اساس مدل پرسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-12)


The Relationship between Meaning in Life and Depression, Anxiety and Stress Status among College Students of Iran University of Medical Sciences In 2013
ارتباط بین داشتن معنا در زندگی با وضعیت استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring The Teaching and Learning Approaches from the viewpoint of Postgraduate Students and their Lecturers
تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص شیوه‌های آموزش و یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Playing Computer Games with Aggression among Middle School Students in the City Of Rasht in 2013
ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با پرخاشگری در دانش‌آموزان راهنمایی شهر رشت در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Health,Safety & Environment Culture in an Oil Refinery Based On Geller Model
ارزیابی فرهنگ ایمنی در یکی از پالایشگاه های نفت بر حسب مدل گلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

View of the people on the impact of visual media on the prevention and incidence of smoking among adolescents and young adults.
بررسی دیدگاه مردم شهر یزد درباره تاثیر رسانه های تصویری بر شیوع و پیشگیری مصرف سیگاردر جوانان و نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise on depression in elderly
بررسی تاثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of training on preventive behavior of brucellosis
بررسی تاثیربرنامه آموزشی بر رفتارهای پیشگیرانه از بیماری تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilizing the theory of planned behavior to Prediction the safety driving behaviors in truck drivers in Bandar Abbas 1392
کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای پیش‌بینی رفتارهای ایمن رانندگی در رانندگان کامیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-8)


کشف ناگفته های پیدا در تعاملات روزمره :کاربرد مطالعات کیفی در آموزش بهداشت
کشف ناگفته های پیدا در تعاملات روزمره :کاربرد مطالعات کیفی در آموزش بهداشت
| [PDF-FA] | [XML] |

Fathers’ Behavioral Intention and Behavior in Prevention of Children Tendency toward Addictive Drugs
قصد رفتاری و رفتار پدران در پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیاد آور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nutritional education based on HBM model on anemia in Golestan girl guidance school students
فقر آهن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Pattern of Drug Abuse among Prisoners in Kermanshah City
بررسی میزان شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در زندانیان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education about prevention of addiction through health belief model (HBM) on knowledge and perceptions of high school students in Saveh
تاثیرآموزش پیشگیری از اعتیاد ازطریق الگوی اعتقاد سلامتی برآگاهی و درک دانش آموزان سال اول دبیرستا نهای ساوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Family Function about Youth Dependence to Synthetic Drugs
تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude And Reaction to Health Warning Message Of Cigarette Packaging On Smokeres
بررسی نگرش و عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های هشدار دهنده بهداشتی پاکت های سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در ایران: گذشته، حال و آینده
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در ایران: گذشته، حال و آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-6)


How to Do a Systematic Review Regard to Health: A Narrative Review
چگونه یک مرور سیستماتیک در زمینه سلامت انجام دهیم: یک مرور توصیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Medical Sciences Students` Knowledge and Skill About Basic Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in Accidents and Disasters
ارزیابی دانش و مهارت دانشجویان رشته های علوم پزشکی در مورد اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی (CPR) در حوادث و بلایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Effects of Training of Obesity Prevention and Weight Management an the Knowledge of Clients to Neighborhood Health House in the City of Tehran
بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از چاقی و مدیریت وزن بر میزان آگاهی مراجعین به خانه های سلامت محلات شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an Educational Intervention Based on the PRECEDE Model on Quality of Life Improvement in the Elderly Afiliated With Tehran Culture House for the Aged- 2009
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید در ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش فرهنگسرای سالمندان تهران، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Knowledge, Attitude and Practice Towards Physical Activity College Students Living on Campus in Shahid Beheshti University of Medical Science
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد فعالیت جسمانی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Psychosocial Problems of Computer Users in Abadan Oil Company
فراوانی عوارض روانی اجتماعی کاربران رایانه در شرکت نفت آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles