Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Health Education and Health Promotion

فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایرانVolume 11, Number 3 (2023-10)


Effect of education via Whats App on knowledge, attitude and practice towards breast cancer screening among staffs in Islamic Azad University of Hamadan
تاثیر آموزش از طریق واتس آپ بر آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به غربالگری سرطان پستان در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of virtual childbirth preparation education on the health practices of pregnant women: a quasiexperimental study
بررسی تأثیر آموزش مجازی دوره آمادگی زایمان بر عملکرد سلامتی زنان باردار: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors predicting the stages of change in digital games based on the Transtheoretical model among high school students in Bushehr district, south of Iran
بررسی عوامل پیشگویی کننده مراحل تغییر انجام بازیهای دیجیتالی بر اساس مدل فرانظری در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of covid 19 disease prevention behaviors in rural population: application Extended Parallel Process Model (threat assessment and coping)
پیش‌بینی کننده‌های رفتارهای پیشگیری از بیماری کووید 19 در جمعیت روستایی: کاربرد مدل موازی توسعه‌یافته (ارزیابی تهدید و مقابله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of theory based educational intervention on self-efficacy and activities of daily living in the older people resident in nursing homes in Isfahan city
تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور بر خود کارآمدی و عملکرد روزانه سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an Educational Intervention Based on Theory of Planned Behavior on the Use of Hearing Protection Devices in the Textile Industry of Guilan
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در صنعت نساجی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of social empowerment on individual, social and environmental factors affecting physical activities in rural women
بررسی تأثیر توانمندسازی اجتماعی بر عوامل فردی، اجتماعی و محیطی مؤثر بر فعالیت‌های فیزیکی در زنان روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Latest Standards of Health Promoting Hospitals
آخرین استانداردهای بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2023-6)


Investigating the effect of educational intervention based on the health belief model on beliefs related to the prevention of dyslipidemia in women
بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی بر باورهای مرتبط با پیشگیری از اختلال چربی خون در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring factors affecting the community participation in the management of the Covid-19 crisis
تحلیل عوامل موثر بر سطح مشارکت جامعه در مدیریت بحران کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of educational intervention based on The theory of planned behavior on the behavior of household waste segregation among households in Nowshahr
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر روی رفتار تفکیک زباله های خانگی خانم های خانه دار در شهرستان نوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effectiveness of the educational intervention based on the health belief model on the preventive behaviors of covid-19 in bank employees
بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به کووید-19 در کارکنان بانک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational intervention based on the theory of planned behavior on the incidence of urinary tract infection and its preventive behaviors in pregnant women referred to comprehensive health services centers in Rafsanjan
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر بروز عفونت های ادراری و رفتارهای پیشگیری کننده از آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Messages Effectiveness on Instagram: The Role of Source, Message Framing, Involvement and Social Support
اثربخشی پیام های سلامت محور در اینستاگرام: نقش مولفه های منبع، چارچوب پیام، درگیری و حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying the Social Cognitive Theory for predicting the related factors to mental health of middle-age women referring to comprehensive health services centers
کاربرد تئوری شناختی اجتماعی در پیشگویی عوامل مرتبط با سلامت روان زنان میانسال مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the psychometric properties, factor structure and validity of the driving risk perception scale based on the protection motivation theory and fatal factors in young drivers as a mediator in the risky driving behavior model: in the path analysis study
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی، ساختار عاملی و روایی مقیاس ادراک خطر رانندگی بر اساس نظریه انگیزه محافظت و عوامل کشنده در رانندگان جوان به عنوان میانجی در مدل رفتار پرخطر رانندگی: در بررسی تحلیل مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2023-3)


survey educational interventions provided in health promotion schools in Iran: a systematic review
بررسی مداخلات آموزشی ارائه شده در مدارس ارتقاء دهنده سلامت ایران: یک مرور نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a health tourism marketing model in health villages
طراحی مدل بازاریابی گردشگری سلامت در دهکده های سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual function and marital satisfaction of migrant women during menopause: An application of the theory of planned behavior
بررسی عملکرد جنسی و رضایت از زندگی زناشویی زنان مهاجر در دوران یائسگی: کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational intervention on salt intake of people at risk of high blood pressure: application of the theory of planned behavior
تاثیر مداخله آموزشی بر دریافت نمک افراد در معرض خطر پرفشاری خون: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing gain - and loss -framed message on the level of physical activity of women employees of universities and higher education institutions
مقایسه تاثیر دو نوع چارچوب پیام بهداشتی زیان محور و سود محور بر میزان فعالیت فیزیکی زنان کارمند دانشگاه و موسسات آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the effectiveness of virtual training package for nurse’s scientific empowerment against Covid-19 crisis
اثر بخشی بسته آموزش مجازی توانمندی علمی پرستاران در مقابله با بحران کووید- 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Iron and vitamin D supplementary intervention program in high school girl students
اثربخشی برنامه مداخله ای مکمل یاری آهن و ویتامین D در دانش آموزان دختر دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family empowerment on preventive lifestyle of cardiovascular disease risk factors in middle-aged women during the covid-19 pandemic: A Randomized Clinical Trial
بررسی تاثیر توانمندسازی خانواده بر سبک زندگی پیشگیری کننده از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در زنان میانسال در پاندمی کووید-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2023-1)


Designing and compiling oral health self-care education program for oral cancer patients
طراحی و تدوین برنامه آموزشی خود مراقبتی سلامت دهان در بیماران مبتلا به سرطان دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictor factors of preventive behaviors based on Extended Parallel Process Model (EPPM) in residents of Bushehr province in 2021
بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای پیشگیری کننده از کووید-19 بر اساس الگوی پردازش ﻣﻮازی بسط یﺎﻓﺘﻪ در ساکنین استان بوشهر در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of lifestyle related to reducing the premenstrual syndrome symptoms based on the Health Belief Model constructs among the first-grade high school female students in Urmia
پیش بینی کننده های سبک زندگی مرتبط با کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی براساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در میان دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of an educational program based on the theory of planned behavior on the consumption of sugar-sweetened beverages among primary school students
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده در دانش آموزان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use the e-learning and its Effect on the Perceived Stress on in Primiparous Women Referring to Health Centers in Ilam.
تاثیر آموزش الکترونیک بر استرس ادراک شده در مادران نخست زای مراجعه‌‌‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy Training on Health Promoting Lifestyle Profile among Soldiers
اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the factors affecting the irrational prescription and use of injectable drugs based on the perception and experience of the stakeholders
شناسایی عوامل موثر بر تجویز و مصرف غیرمنطقی داروهای تزریقی براساس درک و تجربه ذی نفعان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Healthy aging and its prediction based on individual, psychological and social factors in elderly people of Amol city
سالمندی سالم و پیش بینی آن بر اساس عوامل فردی، روانی و اجتماعی در سالمندان شهر آمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2022-9)


The Design and Psychometric Properties of the Tendency to Use Covid-19 Vaccine Questionnaire based on the Health Belief Model
طراحی و ارزیابی ویژگی های روانسنجی ابزار تمایل به تزریق واکسن کووید-19 بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Preventive Behaviors Against the Common Acute Respiratory Viral Infections among Female Hairdressers in Urmia: Application of Extended Protection Motivation Theory
پیش بینی کننده‌های رفتارهای پیشگیرانه از عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی شایع در میان آرایشگران زن شهر ارومیه: کاربرد نظریه انگیزش محافظت توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Traditional Education and E-Learning on Community Health Workers in Noor City Regarding Waste Management Based on Kirk Patrick Model
بررسی تأثیر آموزشی سنتی و آموزش الکترونیک بر بهورزان شهرستان نور در خصوص مدیریت پسماند بر اساس الگوی کرک پاتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of BASNEF Model-Based Education on Preventive Behavior of Leishmaniosis in High School Students
بررسی تاثیر آموزش مبتنی برمدل بزنف بر رفتارهای پیشگیرانه از سالک در دانش آموزان دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention on Citizenship Skills of High School Male Students: Application of Theory of Reasoned Action
تأثیر مداخله آموزشی بر مهارت های شهروندی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان: کاربرد تئوری عمل منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Adopting Covid-19 Preventive Behaviors Among the Urban Population: An Application of The Health Belief Model
عوامل پیشگویی کننده اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 در جمعیت شهری: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Factors Affecting People's Participation in "Education by People for People" During Covid-19 Outbreak: A Qualitative Study
شناسایی مولفه های موثر بر مشارکت مردم در آموزش مردم برای مردم در همه گیری بیماری کرونا: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating The Quality-of-Life Aged Individuals and Its Relationship with Socio-Economic Situation in The City of Sanandaj
بررسی کیفیت زندگی سالمندان و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی -اجتماعی در سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2022-6)


The Effect of Educational Intervention Based on The Who Food Safety Manual on Knowledge, Attitude, And Behavior of Women Referred to Health Services Centers
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهنمای ایمنی مواد غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between the Components of Mobile Addiction and The Level of Mental and Social Health and Lawlessness of Young People
رابطه مؤلفه‌های اعتیاد موبایلی با میزان سلامت روانی - اجتماعی و قانون گریزی جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sleep Health Education Program Based on Continuous Care Model on Sleep Quality in The Elderly
تأثیر برنامه آموزش بهداشت خواب مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Emotional Intelligence Components Predictive Power on Academic Stress Coping Skills
تعیین قدرت پیشگویی کنندگی مولفه های هوش هیجانی بر مهارت مقابله با استرس تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying The Theory of Planned Behavior to Promote the Cardiovascular Preventive Nutritional Behaviors in Southeast Women of Iran
کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‎ شده بر ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی در زنان جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of health belief model for predicting COVID-19 preventive behaviors among adolescents in Isfahan city
کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگویی رفتارهای حفاظتی در برابر کووید 19 در نوجوانان شهراصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consequences of pregnancy training; Lifestyle modification or increase vaginal delivery? A retrospective cohort study
پیامد آموزشهای دوران بارداری؛ اصلاح سبک زندگی یا افزایش زایمان واژینال؟ یک مطالعه گذشته نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Marketing to Reduce the Use of Plastic Shopping Bags in Shopping Centers of Dogonbadan: An Interventional Study
بازاریابی اجتماعی برای کاهش استفاده از کیسه های خرید پلاستیکی در مراکز خرید شهر دو گنبدان: یک مطالعه مداخله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2022-3)


The effect of educational empowerment interventions on IBD patients in worldwide: A systematic review of randomized clinical trials
اثربخشی مداخلات آموزشی مبتنی بر ابعاد توانمندسازی بر بهبود پیامدهای بیماران التهابی روده در جهان: یک مرور سیستماتیک از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparedness to Implementation of Health Promoting Hospitals Standards in Military Healthcare Centers from Nurses Perspective
بررسی آمادگی استقرار استانداردهای بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت در مراکز درمانی نظامی از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of health-promoting lifestyle and its effective factors in the employees of Tobacco Company
بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و عوامل موثر بر آن در کارکنان شرکت دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motivations for providing care in family caregivers of hemodialysis patients: A qualitative content analysis study
انگیزه‌های ارائه مراقبت در مراقبت ‌کنندگان خانوادگی بیماران تحت درمان با همودیالیز:‌یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Health Belief Model Based Educational Intervention Using Two Methods of Web-Based Multimedia and Booklet on Mammography among Women in Bushehr
بررسی مقایسه‌ای تاثیر مداخله آموزشی الگوی باور سلامت به دو روش آموزش چند رسانه‌ای مبتنی بر وب و کتابچه بر انجام ماموگرافی در زنان شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Translation and psychometric properties of the cervical cancer screening self-efficacy scale
ترجمه و روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی غربالگری سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cervical cancer screening: The Investigation of the Effectiveness of a theory- based interventional study using expanded Protection Motivation Theory
غربالگری سرطان دهانه رحم: بررسی کارآیی مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بسط داده شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-management training based on cognitive behavioral group therapy on components of adult’s metabolic syndrome – A randomized clinical trial
تاثیر آموزش خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری گروهی بر اجزاء سندرم متابولیک در بزرگسالان – یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2022-1)


Effect of education on improving the communication skills among medical imaging unit personnel in Tehran Najmia Hospital
تاثیر آموزش بر بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان بخش تصویربرداری پزشکی بیمارستان نجمیه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy worries in nulliparous women: A qualitative content analysis study
نگرانی های دوران بارداری در مادران نخست‌زا: یک مطالعه آنالیز محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of regular physical activity on aggression and quality of life of students during corona quarantine (Covid-19)
تأثیر فعالیت بدنی منظم بر پرخاشگری و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران قرنطینه کرونا (کووید-19)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the challenges of physicians' participation in accreditation programs from the perspective of physicians in public hospitals
بررسی چالش های مشارکت پزشکان در برنامه های اعتباربخشی از دیدگاه پزشکان شاغل در بیمارستان های دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social determinants of health and lifestyle in the elderly
تعیین کننده های اجتماعی سلامت و سبک زندگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in families with Children Under 10 Years, Applied the Precede Model
پیش بینی رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در خانواده های دارای کودک زیر 10 سال، کاربردی از الگوی پرسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Psychometrics of Tools for Measuring the Consequences of Virtual Social Networks on Married Life
طراحی و روان‌سنجی ابزار اندازه‌گیری پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر زندگی زوجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary Patterns Associated with Adult Obesity in Tehran, Iran: A Scoping Review
الگوهای غذایی مرتبط با چاقی بزرگسالان شهر تهران، ایران: مرور دامنه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2021-10)


A Qualitative analysis of the Constraints of women's social vitality in Kerman
واکاوی کیفی محدودیت های نشاط اجتماعی زنان در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing health system scenarios at the national level
طراحی سناریوهای نظام سلامت در سطح ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Mapping of Papers Related to Health Literacy Using Co-Word Analysis in Medline.
ترسیم نقشه علمی مقالات مرتبط باسواد سلامت با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگانی در مدلاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Neighborhood’s Visual Quality and Resident's Physical Activity: A Case Study
ارتباط میان کیفیت بصری محیط شهری و میزان فعالیت بدنی شهروندان: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of dental caries and related factors in children aged 7 and 8 years: A cross-sectional study
شیوع پوسیدگی دندان و عوامل مرتبط با آن در کودکان 7 و 8 ساله: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness web-based Educational Program on Optimal Use of Smartphones among Students with Nomophobia based on Self-Efficacy Theory: The Role of the Medical Librarian
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر وب در استفاده بهینه از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در بین دانشجویان مبتلا به نوموفوبیا براساس نظریه خودکارآمدی: نقش کتابدار پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Coping Skills Training on Family Caregivers' Burden of Cancer Patients Undergoing Chemotherapy
بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Threatening and intensifying the future of food insecurity in Iran with the outbreak of covid-19
تهدید و تشدید آینده ناامنی غذایی در ایران با شیوع کوید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2021-7)


Prevalence of Anxiety, Depression and Stress in CABG Candidate Patients and Factors affecting it at Farshchian Cardiovascular Hospital in Hamadan
شیوع اضطراب، افسردگی و استرس در بیماران کاندیدای جراحی پیوند دورزننده عروق کرونر قلب و عوامل موثر بر آن در بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of education based on the theory of planned behavior in the prevention of AIDS among addicts
بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در پیشگیری از بیماری ایدز در بین معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Transportation Infrastructure and Urban Space of Tehran based on The Indicators of Age Friendly
ارزیابی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فضای شهری تهران بر اساس شاخص‌های شهردوستدارسالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting post-traumatic growth inventory (PTGI) based on the perceived social support; the mediating role of resilience in women with breast cancer: A structural equation modeling approach
پیش‌بینی رشد پس از آسیب بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده؛ نقش میانجی‌گری تاب‌آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on the preventive behaviors regarding microbial and radiation complications of mobile phone in female students of secondary school
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیشگیرانه از عوارض میکروبی و اشعه تلفن همراه در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of social cognitive theory on maternal nutritional behavior for weight of children 6 to 12 months with Failure to thrive (FTT)
کاربرد تئوری شناختی اجتماعی بر رفتار تغذیه ای مادران و وزن کودکان 6 تا 12 ماهه مبتلا به اختلال رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of health expenditures of female-headed households in urban areas of Iran
عوامل تعیین‌کننده مخارج سلامت خانوار زن سرپرست در مناطق شهری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influential indicators of citizenship sports in metropolitan areas of Iran.
شاخص‌های تأثیرگذار ورزش شهروندی در کلان شهرهای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2021-3)


Evaluation of effectiveness of integration of Mindfulness-Based-Eating Awareness Training and implementation intention model on Body Mass Index, Waist circumference, Mindfulness Eating, and Physical Activity in Obese Women.
بررسی اثر بخشی تلفیق آموزش خوردن آگاهانه و مدل قصد تحقق رفتار بر، شاخص توده بدن، دور کمر، خوردن ذهن آگاهانه و فعالیت بدنی زنان مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Components of a Healthy Lifestyle with Emphasis on Adolescence: A Qualitative Study
شناسایی مؤلفه های سبک زندگی سلامت‌محور با تأکید بر دوره نوجوانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-Care Training for Health Ambassadors on The Number of Doctor Appointment Due to The Treatment of Minor Ailments
تأثیر آموزش خودمراقبتی به سفیران سلامت در میزان مراجعه به پزشک برای درمان ناخوشی‌های جزئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Storytelling in The Prevention of Re-Infection with Intestinal Parasites in Students of Primary Schools in The Villages of Urmia
بررسی تأثیر قصه گویی در پیشگیری از عفونت مجدد انگلی- روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستاهای ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on University Students' Positive Thinking
تعیین قدرت پیشگویی کنندگی نظریه رفتار برنامه ریزی شده در میزان مثبت اندیشی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Knowledge, Attitude and Practice of Sirjan School of Medical Sciences Staff Regarding the Use of Food Labels
تاثیر آموزش بر دانش، نگرش و عملکرد کارکنان دانشکده‌ علوم پزشکی سیرجان پیرامون استفاده از برچسب‌های مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lived Experience of Physical-Motor Disability Due to Traffic Accidents: A Phenomenological Study
تبیین تجربه زندگی با معلولیت جسمی-حرکتیِ ناشی از تصادفات ترافیکی: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Program Based on The Theory of Planned Behavior and Its Effect on Self-Care Behaviors in Patients with Pre-Hypertension
برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی ‌شده و تأثیر آن بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پیش پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2021-1)


Identification of Effective Factors Decision Making in Crisis in Media rganization: A Systematic Review with Emphasis on Media literacy in Health Crisis (CORONA PANDEMIC (
شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری در بحران در سازمان های رسانه ای: مرور سیستماتیک با تاکید بر سواد رسانه ای در بحران سلامت (در پاندمی کرونا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foresight of the health system at the national level based on the Islamic-Iranian lifestyle and by identifying the goals and actions of key actors
آینده نگری نظام سلامت در سطح ملی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی بر اساس شناسایی اهداف و کنش بازیگران کلیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative analysis of elderly physical activities development strategies and policies of selected and leading countries
تحلیل کیفی سیاست‌ها و راهبردهای توسعه فعالیت‌جسمانی سالمندان کشورهای پیشرو منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of lifestyle in the relationship between coping strategies and quality of life in cardiovascular patients: A path analysis study
نقش میانجی سبک زندگی در ارتباط راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی در بیماران قلبی عروقی: یک مطالعه تحلیل مسیر ی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Self-Care Status and Its Relationship with Self-Efficacy of Patients with Hypertension
بررسی وضعیت خودمراقبتی و ارتباط آن باخودکارآمدی بیماران مبتلا به فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational intervention based on the integrated model of health belief with the structure of social support on self-care behaviors during pregnancy
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سلامت و ساختار حمایت اجتماعی بر رفتارهای خودمراقبتی دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on the Precede-Proceed Model on the Mental Health of Middle -aged Women referred to Municipal Health Houses of Tehran
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پرسید پروسید بر سلامت روان زنان میانسال مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude and Perceived Behavioral Control Toward Reducing water pipe Use in Women
بررسی نگرش و کنترل رفتاری درک شده نسبت به کاهش استعمال قلیان در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2020-10)


Developing a model of psychological well-being in elderly based on life expectancy through mediation of death anxiety
ارائه ی مدل بهزیستی روانشناختی سالمندان بر اساس امید به زندگی با میانجیگری اضطراب مرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Model for Promoting Ethics Education in Schools (combined research)
ارائه مدلی به منظور ارتقای آموزش اخلاق در مدارس(پژوهشی ترکیبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socio-economic determinants affecting the lifestyle of pregnant women
تعیین‌کننده‌های اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر سبک زندگی زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-assessment for implementation of health promotion standards in hospitals, in medical education centers of Isfahan city
خود ارزیابی اجرای استانداردهای ارتقای سلامت در بیمارستان ها در مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Using Smartphones on Depression Rate in Retired Elderly
نقش استفاده از گوشی های هوشمند در میزان افسردگی سالمندان بازنشسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness the Theory-Based Intervention Based on Health Belief Model on Health Promotion Lifestyle in Individuals Susceptible to Cardiovascular Diseases
ارزشیابی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقادهنده سبک زندگی سالم در افراد مستعد بیماری قلبی-عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Planned Behavior Theory on Physical Activity of High School Girls
تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر فعالیت جسمانی دختران دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor structure, psychometric properties of the Persian version of Perceived Vulnerability to Disease Questionnaire
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه آسیب‌پذیری ادراک‌شده نسبت به بیماری مسری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2020-7)


Effects of Chronic Hookah Consumption on Aerobic Capacity, Resting and Sub-maximal Heart Rate in Men Who Are Trained and Untrained
اثر طولانی مدت مصرف قلیان بر ظرفیت هوازی، ضربان قلب زیربیشینه و استراحتی در مردان تمرین کرده و تمرین نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Media Consumption on Physical Activity Based on Health Pattern in Iranian Students by Pender's Model
نقش مصرف رسانه‌ای بر انجام فعالیت بدنی براساس الگوی پندر در دانش آموزان ایران با ارائه الگوی کاربردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of acceptance and commitment education on improving the mental health and quality of life of elderly people with cancer
اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقاء سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational interventions based on Health Belief Model (HBM) on puberty health behaviors in Tehran’s female elementary students, 2019.
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Time Perspective and Peer Rejection in Predicting High-Risk Behaviors of Adolescents of Yazd City
نقش چشم‌انداز زمانی و طرد همسالان در پیش‌بینی رفتار‌های پرخطر نوجوانان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of life skill training on mother,s coping skill and children,s oppositional difiant disorder symptoms in military family
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای مقابله‌ای مادران و‌ علائم اختلال بی-اعتنایی مقابله ای کودکان خانواده های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between the Concepts of Hope and Happiness in Students
ارتباط بین دو مفهوم امیدواری و شادکامی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The perceived supports for self-care in hemodialysis patients: a qualitative study
حمایت های درک شده خودمراقبتی در بیماران همودیالیزی : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2020-3)


The Role of Tehranian Citizens’ Participation in Realization «Tobacco-Free Tehran Programme»
نقش مشارکت شهروندان تهرانی در اجرایی‌شدن طرح «تهران شهر بدون دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

survay of Mothers' Behavior and Perceptions of Benefits and barriers in Preparing healthy breakfast and snacks for school children
بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the factors of socio-cultural environment affecting the physical activity students: a qualitative study
شناسایی عوامل محیط اجتماعی- فرهنگی موثر بر فعالیت بدنی دانشجویان : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of health-oriented programs in improving the school's organizational culture
نقش برنامه های سلامت محور در توسعه فرهنگ سازمانی مدارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Factors Affecting the Attitude and Intention of Buying Organic food consumers: structural equation model
بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان مواد غذایی ارگانیک: مدل معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined Training Program on Sleep Hygiene among of girls primary school students
تاثیر برنامه آموزشی ترکیبی بر بهداشت خواب دانش آموزان دختر ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pain Sensation and Long-term Suffering due to Chronic Pain in Patients with Rheumatoid Arthritis: Mediating Role of Self-efficacy
حس درد و رنج دراز مدت ناشی از درد مزمن در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت : نقش واسطه ای خودکارآمدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elderly Friendly City Concepts and Indicators
مفاهیم و شاخص های شهر دوستدار سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2020-1)


Prerequisite to Design a Health Promotion Intervention with a Social Marketing Approach to Reduce Fast Food Consumption among Students: A Formative Research with Mixed-Methods Approach
پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Mindfulness Training and Massage-Aromatherapy on Rising Psychological Health of Elderly Women with Chronic Pain
مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و ماساژ-آروماتراپی بر سلامت روانشناختی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of group Dialectical Behavior Therapy and Solution-Focused Brief Therapy on Self-Esteem, Cognitive-Emotional Regulation and Non-Suicidal Self-Injury in daughters
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیرخودکشی در دختران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients
بررسی تاثیرآموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting AIDS Preventive Beliefs in Turkmen Students by Using the Health Belief Model in Aq-Qala
ارتقا باورهای پیشگیری‌کننده از ایدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر آق قلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of explanation of the BASNEF model on smoking waterpipe among the students one of the medical universities located in the south of Iran
ارزیابی تبیین کنندگی مدل بزنف بر میزان مصرف قلیان در دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nurses’ Stress Management in Intensive Care Units
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cognitive- behavioral training on depression and psychological hardiness of Patient With cardiovascular diseases
تأثیر آموزش درمان شناختی- رفتاری بر افسردگی و سخت‌رویی روان‌شناختی بیماران قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2019-9)


Anti-marketing of Drug Abuse by Means of Grounded Theory
ضدبازاریابی علل مصرف خودسرانه دارو با استفاده از رویکرد تئوری داده‌بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy and Hope-Based Group Therapy on Pain Perception in Patients with Multiple Sclerosis (MS)
مقایسه اثربخشی گروه ‌درمانی شناختی- رفتاری و گروه‌ درمانی مبتنی بر امید، بر ادراک درد بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Improvement of Quality of life in Patients with Multiple Sclerosis
تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-assessment of Mental Health Among Students of Iran University of Medical Sciences
بررسی خودارزیابی سلامت روان در میان دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Validation of An Instrument for Determining Knowledge and Practice of Pistachio Farmers in Terms of Aflatoxin and the Prevention Methods of its Production in Pistachio Product
طراحی و اعتباریابی ابزار بررسی آگاهی و عملکرد کشاورزان پسته‌کار درمورد سم آفلاتوکسین و راه‌های پیشگیری از تولید آن در محصول پسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Body Pump Training on Bone Mineral Density and Balance in Postmenopausal Women
تأثیر تمرینات بادی پمپ بر تراکم استخوانی و تعادل زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Aggression Replacement Training Program on Antisocial Behaviors, Anger Rumination of Adolescence Girls in Ahwaz
اثربخشی برنامه آموزشی جایگزین پرخاشگری بر رفتارهای ضد اجتماعی و نشخوار خشم در دختران نوجوان شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Patterns and Factors Affecting the Health of Employees Based on Datamining of Occupational Examinations with the Purpose of Promoting Occupational Health
شناسایی الگوها و عوامل مؤثر بر سلامت کارکنان مبتنی بر داده‌کاوی معاینات طب کار با هدف ارتقای سلامت شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Health Promoting Lifestyle and Self-Efficacy in Female Students with and Without Primary Dysmenorrhea
مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و خودکارآمدی در دانشجویان دختر مبتلا و غیرمبتلا به دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of playing-based exercises on weight, body mass index, and fat percentage of overweight children with developmental coordination disorder
ثأثیر تمرینات بازی‌محور بر وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Theory of Planned Behavior in Mothers About Behavior Prevention from Development Retardation in Children Aged One Year in Qom
آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از اختلال تکاملی کودکان در مادران دارای کودک یک‌سالۀ استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2019-5)


Causal Model of Extramarital Affairs Based on Attachment Styles and Early Maladaptive Schemas: Mediating Role of Marital Intimacy and Love Styles
مدل علی روابط فرازناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه: نقش واسطه‌ای صمیمیت زناشویی و سبک‌های عشق‌ورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Adverse Experiences in Childhood Relationships on the Mental Health of University Students
تأثیر تجربه‌های ناگوار در روابط دوران کودکی بر سلامت روانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors of Seat-Belt Use in Front Seat Passenger on Urban Trips of Bushehr: Application of Protection Motivation Theory
عوامل مؤثر بر بستن کمربند ایمنی سرنشینان جلوی خودرو در شهر بوشهر: کاربردی از نظریۀ انگیزش ـ محافظت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior on Preventive Behaviors of Vaginitis in Health Ambassadors
تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از واژینیت در سفیران سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Positivism Training on Rumination, Body Image and Sexual Satisfaction in Women with Recurrent Pregnancy Loss
تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Weight Loss and Cognitive Emotion Regulation in Obese Individuals
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش وزن و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training (CBSM) on Reducing Stress Symptoms of Women with Multiple Sclerosis (MS)
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ـ ‌رفتاری بر افزایش تاب‌آوری در زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effectiveness of Positive Self-Talk Training and Self-Control Training Methods on Self-Efficacy Beliefs of High School Girl Students
مقایسه اثربخشی آموزش خودگویی مثبت و خودکنترلی بر باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health System Development Plan and Basic Education Transformation Plan Based on Health System Assumptions with Emphasis on Education
ارزیابی طرح تحول نظام سلامت و طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس مفروض‌‌های نظام سلامت با تأکید بر آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility and Health Promotion Among Mothers with Autistic Children
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و ارتقای سلامت مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Open Spaces Supporting Physical Activity and Promoting Citizen’s Health: A Systematic Review
فضای باز عمومی حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت شهروندان: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of Factors Related to Consumption of Omega-3 Supplements Based on the Constructs of Health Belief Model in the Elderly Alzheimer Prevention
بررسی عوامل مرتبط با مصرف مکمل امگا 3 مبتنی بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از بیماری آلزایمر سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2019-4)


The Effectiveness of Mindfulness Training on Reducing Aggression and Increasing the Mental Health of Soldiers
بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت روانی سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Social Marketing Model to Promote Well-Informed and Low-Income Middle- Aged Participation in Regular Physical Activity, a Qualitative Study
تدوین مدل بازاریابی اجتماعی برای ارتقای مشارکت میان‌سالان آگاه و کم‌درآمد در فعالیت بدنی منظم، یک مطالعۀ کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Frankl’s Logotherapy on Health (Decreasing Addiction Potential and Increasing Psychological Well-being) of Students with Depression
اثربخشی معنادرمانی فرانکل بر سلامت (کاهش آمادگی اعتیاد و افزایش به‌زیستی روان‌شناختی) دانشجویان دختر مبتلا به افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Between Impact of a Health Education Program Using In-situ Training and Text-Messaging on Lifestyle and Blood Pressure in Military Personnel at Risk of Hypertension
مقایسۀ تأثیر آموزش بهداشت به دو روش آموزش حضوری و پیامکی بر سبک زندگی و میزان فشارخون پرسنل نظامی مستعد به فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Health Literacy and Health-Related Quality of Life in Students
بررسی ارتباط بین سواد سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on the Choice of the Type of Delivery in Primipara Women Referred to Health Centers in Tehran in 2016-2017
تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در انتخاب نوع زایمان در زنان باردار نخست‌زای مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر تهران در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Validity of Acculturative Stress Scale on Afghan Refugee Adolescents in Iran
اعتباریابی پرسش‌نامۀ استرس فرهنگ‌پذیری بر روی نوجوانان پناهندۀ افغانستانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consequences of Online Social Networks on the Life of Couples: A Qualitative Study Social Online Network Consequences
پیامدهای حضور در شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر زندگی زوجین مطالعۀ کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of First Elementary School Grades’ Textbooks Based on Assumptions of Health Education System: Shannon Entropy Model
تحلیل محتوای کتاب‌های پایه‌های دورۀ اول ابتدایی براساس مفروضه‌های نظام آموزش سلامت: مدل آنتروپی شانون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on the BASNEF Model on Nurses Communication Skills with Patients in Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر مهارت‌های ارتباطی پرستاران با بیماران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotion Regulation Training Based on Grass Model on Reducing Rumination and Social Anxiety in Female Students with 60-Day Follow-up
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر با پیگیری 60 روزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2019-1)


The Effect of Citizenship Education Program Based on Theory of Planned Behavior on High School Female Students in Iran: A Randomized Controlled trial
تأثیر برنامۀ آموزش شهروندی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of High Intensity Interval Training on Musclin and Insulin in Overweight Female Students
تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر ماسلین و انسولین در دانشجویان دختر دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of a Warm up Program Consisted of Dynamic Stretch, Strength and Plyometric and Exercises (DSP) on Physical Health of Young Male Soccer Players with Prevention of Knee and Ankle Injuries Approach
تأثیر یک برنامۀ گرم‌کردن متشکل از تمرینات پلایومتریک، قدرتی و کشش‌های فعال (DSP) بر حفظ سلامت جسمانی بازیکنان فوتبال مرد جوان با رویکرد پیشگیری از بروز آسیب‌های زانو و مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-Regulation Empowerment Program Training on Neurocognitive Functions of Students with Mathematics Disorder
تأثیر آموزش برنامۀ توانمندسازی خودتنظیمی بر کارکردهای عصب‌شناختی دانش‌آموزان با اختلال ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Factors Associated to High Risk Behaviors in Sanandaj City Students Based on Health Belief Model
عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان شهر سنندج براساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model of Education Policy for Food Safety: A Grounded Theory Study
الگوی سیاست آموزش در زمینۀ ایمنی غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of E-Learning on Self-Care Behaviors of People with Type 2 Diabetes Mellitus in Babol
بررسی تأثیر آموزش الکترونیک بر رفتار خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع دو انجمن دیابت شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Theory-Based Education on Mental Health Subscales in Elders: Application of Theory of Planned Behavior
ارزیابی آموزش مبتنی بر تئوری بر مؤلفه‌های بهداشت روان در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Verbal and Nonverbal Education Based on Self-Efficacy Theory on the Self-Efficacy of Osteoporosis Prevention Behavior in Brides Who Were Referred to Pre-Marriage Counselling Center in Zanjan in 2017.
مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری بر خودکارآمدی رفتار پیشگیرانه از استئوپروز در نوعروسان مراجعه‌کننده به مرکز آموزش حین ازدواج شهرستان زنجان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training on Job Stress and Psychological Well-Being
بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختی ـ رفتاری بر استرس شغلی و به‌زیستی روان‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy and Diet Therapy on Weight Reduction and Promotion of Lifestyle Self-Efficacy in Obese People
مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و رژیم‌درمانی بر کاهش وزن و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی در افراد مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies for Promoting Elders’ Health with Sporting Activities: A Qualitative Study.
راهبردهای ارتقای سلامت سالمندان با استفاده از فعالیت‌های ورزشی: یک مطالعۀ کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2018-9)


The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy in Improving and Promoting of Physical and Mental Health of Patients With Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری در بهبود و ارتقای سلامت جسمی ـ روانی بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Family and School on the Formation of Gender Identity of Girls: A Qualitative Study
نقش خانواده و مدرسه در شکل‌گیری هویت جنسیتی دختران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Safety Culture Assessment of Clinical and Paraclinical Staff Perspective in Selected University of Medical Sciences Hospitals in Tehran
ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های علوم پزشکی منتخب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Empowerment of Rural Islamic Councils on the Implementation of Individual Self-Care Programs
تأثیر توانمندسازی اعضای شوراهای اسلامی روستا بر اجرای برنامۀ خودمراقبتی فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Perceived Social Support and Psychological and Social AdjustmentAmong Ischemic Heart Disease Patients
رابطۀ بینمؤلفه‌های ادراک حمایت اجتماعی با سازگاری روانی و اجتماعی در بیماران ایسکمی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Training Intervention Program Designed Based on Health Belief Model on Adopting Behaviors Preventing Dental Caries in Students
تأثیر مداخلۀ آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوسیدگی دندان دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structural Model of Brain- Behavioral Systems, Impulsivity ,Alexithymia and Cognitive Emotion Regulation with Eating Behavior
مدل ساختاری سیستم مغزی ـ رفتاری، تکانشگری،ناگویی هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با رفتار خوردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors Related To Self-Care Behaviors among Type2 Diabetic Patients by Using Social Cognitive Model
فاکتورهای پیش‌بینی‌کنندۀ مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی در بین بیماران دیابتی نوع دو با استفاده از مدل شناختی‌اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Health Belief Model on Eating |Behaviors and Weight Control on Female High School Students in Ahwaz
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای و کنترل وزن در دختران دبیرستانی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Internet Addiction, Social Development and Health Behaviors of High School Students in Tehran
رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت، رشد اجتماعی و رفتارهای بهداشتی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive Training on Promotion of Executive Functions in Women with Postpartum Depression in Bushehr City
تاثیر آموزش شناختی بر ارتقاء کارکردهای اجرایی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Cyberloafing on the Sense of Happiness and Academic Engagement of Medical Students
بررسی تأثیر پرسه‌زنی سایبری بر احساس نشاط و مشغولیت تحصیلی دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2018-6)


Key Health Financing Policies with Approach Risk-Sharing to Promote Health Systems in Poor and Developing Countries; Africa and Eastern Mediterranean (WHO) Regions
سیاست‌های کلیدی تأمین مالی سلامت با رویکرد انباشت و تسهیم ریسک برای ارتقای نظام‌های سلامت در کشورهای فقیر و درحال‌توسعه: مناطق آفریقا و مدیترانۀ شرقی (مناطق WHO)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive Role of Self-Efficacy in the Relationship Between Social Support and Quality of Life of Law Enforcement Personnel
نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطۀ بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی کارکنان انتظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Aerobic and Breathing Exercise Training on Asthma Control and Physical - Psychological Health Promotion in Women with Asthma
اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی و تنفسی در کنترل بیماری آسم و ارتقای سلامت جسمی- روانی زنان مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Predict the Concern of Body Image Based on Mindfulness, Experiential Avoidance and Metacognition Beliefs in Highschool Students
پیش‌بینی نگرانی از تصویر بدنی براساس ذهن‌آگاهی، اجتناب تجربه‌ای و باورهای فراشناخت در دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Physical Activity Program Based on Pender Health Promotion Model on Type 2 Diabetic Middle-Aged Women’s Mental Health
تأثیر برنامۀ فعالیت جسمانی بر سلامت روان زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع2 بر اساس مدل ارتقای سلامت پندر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Participation of Iranian Elderly People in Sporting Activities from the Perspective of the Experts: A Qualitative Study
عوامل مؤثر بر مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیت‌های ورزشی از دیدگاه متخصصان: یک مطالعۀ کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

View of Mental and Social Health of Refugee Women in the Third Millennium: The big National and International Challenge
سیمای سلامت روانی و اجتماعی زنان آواره در هزارۀ سوم: چالش بزرگ جامعۀ ملی و بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Emotion Regulation Skills’ Training on Self-Control, Eating Styles and Body Mass Index in Overweight Students
تأثیر آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر خودکنترلی، سبک‌های خوردن و نمایۀ تودۀ بدنی در دانشجویان مبتلا به اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Drug Use and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Prevention Package on Drug Use and High Risk Behaviors Reduction Among College Students
اثر بخشی بستۀ آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) بر کاهش مصرف مواد و رفتارهای پرخطر در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Health Beliefs and Illness Perceptions in Predicting Health-Promoting Behaviors in Cancer Patients
نقش باورهای سلامتی و ادراک بیماری در پیش‌بینی رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Police-Assistant Students Compared with the Other Students in Schools of Hamadan, Concerning the Prevention of Road Traffic Injuries
بررسی عملکرد دانش‌آموزان همیار پلیس در مقایسه با سایر دانش‌آموزان مدارس شهر همدان در خصوص پیشگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2018-4)


Indigenization of Healthy Workplace Model of World Health Organization: A Participatory Approach
بومی‌سازی مدل محیط کار ارتقاء دهنده سلامت سازمان بهداشت جهانی با رویکرد مشارکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-efficacy Relationship With Social Health among Nurses in Taleghani Hospital in Kermanshah
رابطۀ خودکارآمدی با سلامت اجتماعی در بین پرستاران بیمارستان طالقانی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Behavioral Activation Treatment on Marital Intimacy and Sexual Satisfaction of Women During Premenopause
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش‌یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation The Effect of Improving Physical Activity Based on The Theory of Preplanned Behavior Among Patients With Hypertension Referred to Rural HealthCare Centers of Rasht in 2014
بررسی تأثیر ارتقای فعالیت جسمانی براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده درکنترل فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی ـ روستایی شهر رشت در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Age, Gender And Body Mass Index With Performance of Fundamental Motor Skills Among Children Aged 7-10 Years
ارتباط سن، جنسیت و شاخص تودۀ بدنی با تبحر مهارت‌های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing The Perceived Barriers And Benefits For Milk Products Consumption in Women Living in Tehran
ارزیابی موانع و فواید درک‌شدۀ مصرف لبنیات در زنان ساکن شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

This article was retracted due to scientific plagiarism ((The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Body Mass Index, the Perception of Physical Image and Self-Concept of Overweight People))
این مقاله به دلیل سرقت علمی مسترد شده است.((اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر شاخص توده بدنی، ادراک تصویر بدن و خودپنداره افراد دارای وزن بالا))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Validity and Reliability of Attitude Towards Inter-Professional Education (IPE) in Health Care
بررسی روایی و پایایی ابزار نگرش به آموزش بین حرفه‌ای (IPE) در مراقبت‌های سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Effect of Educational Intervention based on Health Belief Model to Prevent the Arbitrary Use of Drugs in Women Referring to Health Centers of Bandar Abbas
بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی برای پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانیِ شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2018-1)


Relationship Between Perceived Social Support (Family, Friends and Other Important People) With the Tendency of Using Psychotropic Substances Among the Nurses of Hospitals in Kermanshah City
رابطه مولفه های ادراک حمایت اجتماعی (خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم) با گرایش به مصرف مواد روان گردان در پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness Method Rational - emotional, Behavioral Ellis on The Mental in The Experts Iran Khodro Diesel Company
اثربخشی آموزش به شیوۀ رفتاری ـ عقلانی ـ عاطفی آلیس بر سلامت کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Urban Traffic Jams on Physical Health of Residents from the Inhabitants ‘Perspective in Sanandaj City(A Qualitative Study)
آثار ترافیک درون‌شهری سنندج بر سلامت جسمانی ساکنین از دیدگاه ساکنین و مطلعین کلیدی: یک مطالعۀ کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-motor Exercises on Physical Health and Cognitive Status in Elderly
تأثیر تمرینات شناختی حرکتی بر وضعیت سلامت جسمانی و شناختی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Effective Factors on Self-care Behaviors in Women With Diabetes Referring to Mashhad Health Centers
تعیین عوامل مؤثر بر رفتارهای خودمراقبتی در زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of General Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Based on the Standards of Health-promoting Hospitals
ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس استانداردهای بیمارستان‌های ارتقا دهندۀ سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy (ACT) on the Hardness and Perceived Stress Coefficient Among Patients with Type 2 Diabetes
تأثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان ضریب سختی و استرس ادراک‌شدۀ بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational intervention base on Health Belief Model on performing Pap smears in women of Fasa city
بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Education Based on Self-efficacy Theory on Health Literacy, Self-efficacy and Self-care Behaviors in Patients With Type 2 Diabetes
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریۀ خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی و رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six-Weeks Aquatic Exercise Therapy on Static Balance, Function oOf Trunk And Pelvic Girdle Muscles, Pain, And Disability in Woman With Chronic Low Back Pain
بررسی تأثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر تعادل ایستا، عملکرد عضلات تنه و کمربند لگنی، درد و ناتوانی در زنان مبتلابه کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Health-Oriented Lifestyle and Health Locus of Control in Predicting the Risk of Overweight
نقش سبک زندگی سلامت محور و مکان کنترل سلامت در پیش بینی ابتلا به اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Factors Associated With Hookah Consumption Among College Students of Asad Abad City Base on The Theory of Planned Behavior (TPB) in 2015-2016.
بررسی عوامل مرتبط با مصرف قلیان در بین دانشجویان شهرستان اسدآباد براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Health Belief Model (HBM) to Promote Preventive Behaviors Against Iron-deficiency Anemia Among Female Students of High School Fereydan City: A Quasi-Experimental Study
کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از کم‌خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر شهرستان فریدن : یک مطالعۀ نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-11)


The Effect of Educational Intervention Based on The Health Belief Model on Improvement of Preventive Behaviors Towards Premenstrual Syndrome (PMS) Among Girls of Pre-University in Tehran
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سندرم پیش‌ازقاعدگی در دختران پیش دانشگاهی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring The Strengths, Challenges and Improvement Strategy For Health-Promoting Schools From School Health Experts
تبیین نقاط قوت، چالش‌ها و سازوکارهای اصلاحی برنامۀ مدارس مروج سلامت از دیدگاه کارشناسان بهداشت مدارس: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Rehabilitation on Social Well-Being, Quality of Life and Marital Satisfaction of Nurses
تأثیر توان‌بخشی شناختی بر به زیستی اجتماعی، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship Between Health Literacy and Nutritional Practice in High School Adolescents in Tehran
بررسی ارتباط سواد سلامت با عملکرد تغذیه‌ای نوجوانان دبیرستان‌های شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare The Effectiveness of Emotion Regulation and Resilience Training on Psychological Well-Being of Mothers of Students with Intellectual Disability
مقایسه اثربخشی آموزش‌های تنظیم‌هیجان و تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Satisfying Basic Psychological Needs on The Relationship Between Parenting Styles and Mental Health in Gifted Students
نقش واسطه‌ای نیازهای روانشناختیِ پایه در ارتباط بین سبک‌های والدگری و سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health of Iranian Elite Athletes
سلامت روانی ورزشکاران نخبه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training of Parental Role on Mothers’ Attitude with Children Aged 1-5 Years with Respect to Children’ Abuse
تأثیر آموزش نقش والدی بر نگرش مادران دارای کودکان 5-1 ساله نسبت به سوء رفتار با کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers' Experiences of Children's Tendency to Computer Games: a Qualitative Study
تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای: یک تحقیق کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigating Rate of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Reduces Perceived Stress and Increase Life Expectancy in Women Suffering Coronary Artery Disease
بررسی میزان تأثیر درمان‌شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش امید به زنده ماندن زنان مبتلابه بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Social Capital Perceived Social Support and The Women’s Mental Health in Sanandaj: a Community-Based Study
رابطه سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعیِ درک‌شده با سلامت روان زنان در شهر سنندج؛مطالعه‌ای مبتنی بر جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review Assessment of Relation Between 25-Hydroxy Vitamin D Supplementation on Women Fertility
بررسی مروری ارتباط مکمل 25 هیدروکسی ویتامین D بر باروری زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-8)


The Role of Psychological Factors on The Psychological and Social Adjustment Through The Mediation of Ischemic Heart Disease Hypertension
نقش عوامل روانی بر سازگاری روانی و اجتماعی بیماران ایسکمی قلبی با واسطه‌گری فشارخون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting The Mental Health of Teachers Based on The Variables of Self-Efficacy andSocial Support
پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparetive of Emotional Focused Couple Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Marital Adjustment and Marital Satisfaction
مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌محور و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت وسازگاری زناشویی زوجها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on The Effect of Group-discussion to HIV Prevention in Self-care Vulnerable Women, in Karaj in 2014-2015
تاثیر آموزش مبتنی بر بحث گروهی در خود مراقبتی زنان آسیب‌پذیر برای پیشگیری از ابتلا به ایدز، شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educating Based on The Transtheoretical Model on Selfe-efficacy and Decision Balancing of Junior School Students in Breakfast Consumption
اثرآموزش مبتنی بر مدل الگوی فرانظریه ای بر خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان دوره راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics of a School-Based Program to Promote Physical Activity in Adolescents and Interventional FrameWork: a Qualitative Study
تبیین ویژگی‌های یک برنامه مدرسه‌محور برای ارتقاء فعالیت جسمانی در نوجوانان و ارایه چارچوب مداخله‌ای: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational Intervention Using Mobile on Life Style of Women Who Referred to Health Centers in Bandar Abbas
تاثیر مداخله آموزشی با استفاده از تلفن همراه بر سبک زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Size of Social Network and Probability of Occurrence of HIV/AIDS among Sexually Affected Patients in Behavioral Diseases Consulting Centers
اندازۀ شبکۀ اجتماعی و احتمال وقوع اچ آی وی/ ایدز در میان مبتلایان جنسی مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-6)


The Effect of Training Program Based on Health Belief Model Developed by the Fear of Self-Care Behavior and Hba1c Levels in Patients with Type 2 Diabetes
تأثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه‌یافته با الگوی ترس بر رفتار خودمراقبتی و میزان HbA1c در بیماران دیابتی نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical Sciences
ارتباط فواید و موانع درک‌شده با فعالیت بدنی منظم در کارمندان مرکز بهداشت شهرستان کلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decision Making in Health Education and Health Promotion Interventions Using the Evidential Reasoning Approach
تصمیم‌گیری بر مبنای روش استدلال شهودی در مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Demographic Factors and Marital Satisfaction of Couples Intended to Divorce Referred to Family Judicial Complex in Borujerd County
رابطه عوامل جمعیت‌شناسی با رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مجتمع قضایی خانواده شهرستان بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nutrition Education on Anthropometric Indices, Biochemical and Sonographic Findings of Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
تأثیر آموزش تغذیه بر شاخص‌های تن‌سنجی، بیوشیمیایی و یافته‌های سونوگرافیک بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Applying the Breast Crawl (TBC) with other Educational Strategies on Breastfeeding Self-Efficacy after the First Breastfeeding among Primiparous Women in Dezful
تأثیر مداخله خزیدن نوزاد به سمت سینه مادر در مقایسه با سایر راهبرد‌های ارتقادهنده خودکارآمدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concepts and Indexes of Elder Abuse: The Conceptual Framework for Applied Studies in the Field of Elder Abuse
مفاهیم و شاخص‌های سالمند آزاری: چارچوب مفهومی برای مطالعات کاربردی در زمینه سالمندآزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Pap Smear Preventive Behavior among Women Based on Health Belief Model: A Qualitative Study
تبیین رفتار پیشگیرانه انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در زنان مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2017-1)


The Role of Educational Planner in E-Learning Process Improvement: Developing Teaching Strategies, Teachers’ Rolls, Concept, and Evaluation System
نقش برنامه ریزان آموزشی در بهبود فرایند یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی: تعیین نقش ها و صلاحیت های مدرسان، استراتژی های تدریس، محتوای دیجیتالی، و نظام ارزشیابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Anthropometric Characteristics with Social Physique Anxiety among Alzahra University Staff
ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی با اضطراب بدنی اجتماعی در کارکنان دانشگاه الزهرا (س)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Social Cognitive Theory-based Educational Intervention on the Physical Activity of Female Adolescents
تأثیر مداخله برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی شناختی-اجتماعی بر فعالیت بدنی در دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an Educational Intervention Based on Health Belief Model on Improving Smoking Preventive Behaviors among Students
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر بهبود رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Mediator Role of Marital Adjustment in Relation to Prediction of Physical and Mental Health among Primary School Married Teachers
نقش واسطه‌ای سازگاری زناشویی در رابطه با پیش‌بینی سلامت جسمی و روانی معلمان متأهل ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Behaviors of Brucellosis in Khash City Ranchers Based on Health Belief Model
بررسی رفتارهای پیشگیری‌کننده تب مالت در دامداران شهرستان خاش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Education Based on Health Belief Model on Mammography among Bushehrian Teachers
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام ماموگرافی بین معلمان شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on PRECEDE-PROCEED Model on the Life Quality of Women-Headed Households Covered By Tehran Welfare Organization
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید- پروسید روی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-12)


Effectiveness of Cardiovascular Specific Psychotherapy on Heart Disease Patients’ Quality of Life
اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Breakfast Consumption among Elementary School Students in Ahwaz Based on BASNEF Model
ارزیابی وضعیت مصرف صبحانه در دانش‌آموزان ابتدایی شهر اهواز بر اساس الگوی بزنف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Effect of Different Aspects of Weight on Some Factors related to Physical Fitness among Female and Male College Students in Bushehr
بررسی و مقایسه اثر اضافه وزن و چاقی، وزن طبیعی و کم وزنی بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانشجویان دختر و پسر شهرستان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender differences in Obeying Traffic Regulations and the Related Cognitive Factors among Elementary School Students in Khorramabad City: Application of Health Belief Model
تفاوت‌های جنسیتی در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و عوامل شناختی مرتبط با آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد: کاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Theory-Centered Educational Program on Prostate Cancer Preventive Behaviors among Male Teachers: A Quasi-Experimental Study
تأثیر برنامه آموزش سلامت نظریه‌محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از سرطان پروستات در معلمین مرد: یک مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Pictograph-Based Education on Knowledge, Attitude, Self-Care, Fasting Blood Glucose and HbA1c Levels in Type 2 Diabetic Patients in Kerman
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نمادها بر روی آگاهی، نگرش، رفتار خودمراقبتی، میزان قند خون ناشتا و HbA1c در بیماران دیابتی نوع 2 در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Theory-Based Education on the Promotion of Preventive Behaviors of Accidents and Injuries among Mothers with Under-5-years-old Children
تأثیر آموزش نظریه‌محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از سوانح و حوادث در مادران دارای کودک زیر 5 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Education for Adherence to Therapy Based on Health Promotion Model on the Quality of Life in HIV-infected Patients
تأثیر آموزش پایبندی به درمان مبتنی بر الگوی ارتقاء سلامت بر کیفیت زندگی بیماران آلوده به ایدز (HIV مثبت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2016-9)


The Effectiveness of Educational Intervention based on the Health Belief Model on Eating Style and the Severity Reduction of Menstrual Pain among Clinical Personnel of the Imam Khomeini Hospital Complex
اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک تغذیه و کاهش شدت درد قاعدگی در کارکنان درمانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Educational Intervention Based on PEN-3 Model on Oral Health Behavior in Elementary School Students
تأثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی PEN-3 بر رفتارهای مربوط به سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Self-Efficacy Theory in Nutrition Education for Weight Control in Obese and Overweight Female High School Students
کاربرد نظریه خودکارآمدی در آموزش تغذیه و کنترل وزن دانش‌آموزان دبیرستانی دختر چاق و دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of group play therapy on depression and loneliness in 7-11 years old children with post-traumatic stress disorder PTSD caused by sexual abuse in Tehran.
اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی کودکان 7-11 ساله دارای اختلال استرس پس از ضربه ناشی از سوءاستفاده جنسی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Self-Care Behavior Using Extended Theory of Reasoned Action among Women with Type 2 Diabetes Referred to Health Centers of Mashhad
پیش‌بینی رفتار خودمراقبتی با استفاده از نظریه عمل منطقی توسعه‌یافته در زنان دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی دولتی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Educational Program Based On BASNEF Model on the Urban Taxi Drivers’ Healthy Lifestyle
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر سبک زندگی سالم رانندگان تاکسی درون‌شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Quality Criteria of Hospital Services from the View of Service Providers and Recipients
اولویت‌بندی معیارهای کیفیت در خدمات بیمارستانی از دیدگاه ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Learning Styles in Students of Health Sciences with Lifelong Learning
رابطه سبک یاد گیری د ر د انشجویان علوم بهد اشتی با یاد گیری ماد ام العمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-6)


Predication of Compliance to Standard Precautions among Nurses in Educational Hospitals inZahedan Based on Health Belief Model
پیش‌بینی رعایت احتیاط‌های استاندارد در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر زاهدان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Social Support in Adolescents Interested in Different Types of Computer Games
مقایسه حمایت اجتماعی در نوجوانان علاقه مند به سبک های مختلف بازی های رایانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Factors Associated with Breast Cancer Screening Based on the PEN-3 Model among Female School Teachers in Kermanshah
شناسایی عوامل مرتبط با غربالگری سرطان پستان بر اساس الگوی PEN-3 در معلمان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Subjective-Wellbeing in Terms of Perceived Stress and Hypertension
نقش میانجی‌گری بهزیستی ذهنی در رابطه با استرس ادراک‌شده و پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Educational Planning with Mental Health of Nursing Students of Tehran Medical Science University with Emphasis on the Educational Stressor Factors and Stress Management Methods
ارتباط برنامه‌ریزی آموزشی با بهداشت روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر عوامل استرس‌زای آموزشی و روش‌های مدیریت استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Quality of Life among Patients with Type 2 Diabetes
تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors Associated with Breastfeeding Initiation and Duration Behaviors of 6-months Postpartum Mothers Referred to Health Centers in the City of Qazvin Based on Theory of Planned Behavior
عوامل پیشگویی‌کننده آغاز و تداوم رفتار شیردهی در مادران دارای کودک 6 ماهه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین بر اساس الگوی رفتار برنامه‌ریزی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Physical Activity among Patients with Cardiovascular Metabolic Risk Factors based on the Educational Factors of PRECEDE Model: A Mixed Method Study
تعیین‌کننده‌های فعالیت بدنی در بیماران دارای عوامل خطرساز متابولیکی قلبی-عروقی بر اساس عوامل آموزشی الگوی پرسید: یک مطالعه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2016-1)


Relationship between Socio-Economic Status, Perceived Stress, Social Support and Domestic Violence With Women’s Depression In Reproductive Age Using Path Analysis
ارتباط وضعیت اقتصادی – اجتماعی، استرس درک‌شده، حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری: به‌کارگیری مدل تحلیل مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictors of Preventive Behaviors of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Zabol Ranchers Based on Health Belief Model
پیشگویی‌کننده‌های رفتارهای پیشگیری‌کننده از تب کریمه کنگو در دامداران زابل بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Educational Intervention Based on Theory of Planned Behavior on Lifestyle Change of Patients with Myocardial Infarction
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر تغییر سبک زندگی بیماران دچار سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Marital Satisfaction on the Quality of Life of Students of Allameh Tabatabai and Imam Hussein (AS) Universities
پیش‌بینی رضامندی زناشویی بر اساس مؤلفه‌های کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و امام حسین (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Meta-Cognitive Therapy and Educating the Components of Spiritual Intelligence on Generalized Anxiety Disorder of Students
تأثیر فراشناخت‌درمانی و آموزش مؤلفه‌های هوش معنوی بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Intention and Action of Preventing Tobacco Use among Students of Gonabad University of Medical Sciences
کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در پیشگویی قصد و رفتار پیشگیری از استعمال دخانیات در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Health Education Techniques in Markazi Province Health Center through Analytical Hierarchy Process and Goal Programming
اولویت‌بندی فنون آموزش سلامت مرکز بهداشت استان مرکزی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی و برنامه‌ریزی آرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Education on the Empowerment of Elementary School Students to Perform Source Recycling
تأثیر آموزش بر توانمندسازی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در بازیافت زباله از مبدأ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing the Social Health of Employees of the Ministry of Health and Medical Education in Iran
عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Theory of Planned Behavior for the Prevention of Substance Abuse among Male Adolescents
کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tendency to Fish Consumption based on the Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas
تمایل به مصرف ماهی بر اساس سازه‌های الگوی فرانظری در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Promoting Hospitals: Concepts, Indexes and Standards
بیمارستان‌های ارتقاءدهنده سلامت: مفاهیم، شاخص‌ها و استانداردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-12)


The Impact of Primary School Games on the Social Development of Educable Mentally Retarded Children
تأثیر بازی‌های دبستانی بر رشد اجتماعی کودکان کم‌توان‌ذهنیِ آموزش‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Physical Activity Based On the Stages of Change Model among Health Volunteers in Rasht
عوامل مرتبط با فعالیت بدنی بر اساس الگوی مراحل تغییر در رابطین بهداشتی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prediction of mental health based on variables of Self-esteem, life satisfaction and hope among College students
پیش‌بینی سلامت روان بر اساس متغیرهای عزت‌نفس، رضایت از زندگی و امید در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adherence to Healthy Lifestyle among Hypertensive Patients and Its Association with Anthropometric Measures
پایبندی بیماران مبتلابه پرفشاری‌خون به رعایت سبک زندگی سالم و رابطه آن با شاخص‌های آنتروپومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Indicators of Successful Parenting of Adolescents among Iranian Families: A Qualitative Study
تبیین شاخص‌های والدگری موفق دوره نوجوانی در نمونه هایی از خانواده های ایرانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Smoking among Adults Based on Trans-theoretical Model
عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار در بزرگ‌سالان شهر اراک بر اساس الگوی فرانظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding Childhood's Sexual Curiosity: An Introduction to Sexual Health Education and Health Promotion
شناخت کنجکاوی‌های جنسی کودکانه: مقدمه‌ای بر آموزش و ارتقای سلامت جنسی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Theory and New Communication Technologies-Based Lifestyle Intervention on the Weight Control of the Employees with Overweight and Obesity
تأثیر مداخله سبک زندگی نظریه محور مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در کارکنان دارای اضافه‌وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention in Changing Mothers’ Attitudes, Perceived Self-Efficacy and Perceived Barriers Regarding Oral Health of Preschool Children
تأثیر مداخله آموزشی بر نگرش، خودکارآمدی و موانع درک‌شده مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Health Beliefs and Health Promoting Lifestyle in Predicting Pregnancy Anxiety among Pregnant Women
نقش باورها و سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامتی در پیش‌بینی اضطراب در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-8)


Relationship Between Personal And Social Adjustment With Locus of Control and Gender in Intelligent High School Student
ارتباط سازگاری فردی و اجتماعی با منبع کنترل و جنسیت در دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Animation Based Training Intervention on Protective Behaviors Development of Harmful Effects of Sun Rays on Male Students in Zahedan
اثر مداخله آموزشی مبتنی بر روش آموزشی کلیپ کارتونی در بهبود رفتارهای محافظتی اثرت زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش‌آموزان پسر شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Social Interest and General Health Among Elderly Non-Resident and Resident at Geriatric Centers of Ardabil City
ارتباط میزان علاقه اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان غیرمقیم و مقیم در مراکز سالمندان شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Physical Activity among Girl High School Students In Tarom County and Relevant Factors
سطح فعالیت بدنی دانش‌آموزان دختر شهرستان طارم و برخی عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-promoting Behavior Factors Among Students of Birjand University of Medical Sciences
عوامل مؤثر بررفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employees
تعیین اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر مسخ شخصیت و عدم کفایت شغلی کارمندان سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Peer Education on Health Promoting Behaviors of Junior High School Students
تأثیر آموزش از طریق همسانان بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش‌‌آموزان مدارس راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Couple-oriented Emotional-Cognitive-Behavioral Intervention and Patient-oriented Cognitive-Behavioral Intervention on Improving the Quality of Marital Relationship in Women with Rheumatoid Arthritis: A Pilot Study
مقایسه اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری-هیجانی زوج‌محور و مداخله بیمارمحور بر کیفیت رابطه زوجین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feeding Behavior Associated With Gastric Cancer
رفتارهای تغذیه‌ای مرتبط باسرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-6)


The Role of Perfectionism and Its’ Dimensions in Predicting Disordered Eating Behaviors Among Students
نقش کمال‌گرایی و ابعاد آن در پیش‌بینی رفتارهای خوردن آشفته بین دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Urine and Genital Tract Infection Preventive Behaviors among Women Referred to Gorgan Health Centers Based on Health Belief Model
عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری تناسلی در زنان مراجعه‌کننده به واحدهای بهداشتی درمانی شهر گرگان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Quality of Work Life between Psychological Capital and Life Satisfaction
نقش میانجی‌گری کیفیت‌زندگی کاری بین سرمایه‌ روان‌شناختی و رضایت از زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Cognitive Skills Training on Reducing Depression Among Clients During Pregnancy & Postpartum Referring to Health Centers
تأثیر آموزش مهارت‌های شناختی بر کاهش افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان مادران باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Educational Intervention to Increase Self Efficacy and Awareness for the Prevention of Domestic Violence Against Women
تاثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Educational Intervention Based on Theory of Planned Behavior (TPB) on the AIDS-Preventive Behavior among Health Volunteers
تأثیر مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در خصوص رفتارهای پیشگیری‌کننده از ایدز در داوطلبان سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting Physical Activity in Women Referred to Health Centers Applying the Trans-theoretical Model
ارتقاء فعالیت بدنی زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از الگوی فرانظریه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotion Regulation Training on Reduction of Anxiety, Stress and Depression Symptoms among University Students
اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر کاهش نشانه‌های استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2015-1)


The Effect of Education Based on Protection Motivation Theory on The Harmful Effects of Solar Rays on Male Students
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش و محافظت بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش‌آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Job Stress and Job Burnout on Mental Health of Elementary Teachers: Examining A Hypothetical Model
نقش استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر سلامت روانی معلمان ابتدایی: آزمون یک مدل فرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on Adolescents’ Dependence on Computer Games
تعیین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر میزان انجام بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative Study on Affecting Factors on Quality of Life in End-Stage Patients
یک مطالعه کیفی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی بیماران در مرحله انتهایی حیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Intention of Dentists for Providing Dental Care to HIV/AIDS-infected patients based on Protection Motivation Theory
تعیین کننده های قصد دندان‌پزشکان برای ارائه خدمات دندان‌پزشکی به بیماران اچ‌آی‌وی یا ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Sexual Knowledge and Marital Forgiveness With Mental Health of Married Women
ارتباط بین دانش جنسی و بخشودگی زناشویی با سلامت روان زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Factors on Continued Intention of Waterpipe Smoking Among Women in Bushehr Using the Theory of Planned Behavior
کاربردی از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده قصد تداوم مصرف قلیان در زنان بوشهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Community Action: A Strategy for Health Promotion
اقدام جامعه: راهبردی برای ارتقاء سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-12)


Impact of Educational Intervention on Mothers Empowerment about Proper Nutrition among Infants under 2 years of age Covered By Health Homes of District 18 of Tehran Municipality
تأثیر مداخله آموزشی بر توانمندسازی مادران درباره تغذیه مناسب کودکان زیر دو سال تحت پوشش خانه های سلامت منطقه 18 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L-carnitine Supplementation on Health Indicators of Untrained Men Over a Period of Resistance Training: A Randomized, Placebo-Controlled Trial
اثر مکمل یاری ال- کا رنیتین بر شاخص های سلامت مردان تمرین نکرده طی یک دوره تمرین ورزشی مقاومتی: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness and Attitude of Bandar Abbas Residents Towards Organ Donation
آگاهی و نگرش ساکنین شهرستان بندرعباس در خصوص اهدای عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Health Belief Model to Prevent Skin Cancer among Farmers
کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی جهت پیشگیری از سرطان پوست در کشاورزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effectiveness of Spiritual Health Education on Increasing Hope among Breast Cancer Patients
اثربخشی آموزش سلامت معنوی بر افزایش امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Osteoporosis Preventive Behaviors using the Health Belief Model
پیش بینی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان از طریق کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Behavioral Preventive Factors of Blindness based on BASNEF Model in the Chaharborj Village, City of Esfarayen
شناسایی عوامل رفتاری پیشگیری کننده از نابینایی در روستای چهاربرج شهرستان اسفراین مبتنی بر الگوی بزنف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effectiveness of Two Training Methods of Nutritional Behavior of Elementary School Students: Opportunistic vs. Multimedia Training
مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزشی لحظه ای و چندرسانه ای بر رفتار تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-8)


Impact of Training Choice Theory on Quality of Life and Happiness of People Quiting Drugs
اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر میزان کیفیت زندگی و شادکامی در ترک‌کنندگان مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons Deemed for an Unwanted Pregnancy: A Qualitative Study
دلایل ناخواسته تلقی شدن یک بارداری: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Promoting Self-Care Behaviors in Patients with Smear-Positive Pulmonary TB
میزان تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinant Factors of Mental Health Based on Social Cognitive Theory Among High School Girl Students of Bushehr
عوامل مؤثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Marketing Approach In Health Care: A Review Study
کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت: مطالعه‌ای مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between spiritual health and happiness among students
رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in postmenopausal women in Tehran
کیفیت زندگی زنان یائسه شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors related to Fast-foods Consumption in Bandar Abbas: A Community-Based Study
عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-6)


The Effect of Health Belief Model- Based Training (HBM) on Self- Medication among the Male High School Students
بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خوددرمانی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Optimism Training Through Educational Movies on the Students’ Social Competence
تاثیر آموزش خوشبینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Low back pain educational programs and quality of life in women living with chronic low back pain: a semi experimental study
بررسی میزان تأثیر برنامه آموزشی مدون بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد: ‌ مطالعه مداخله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Mental Health Indicators in Iran
توسعه شاخص‌های سلامت‌روانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on Subjective well-being and related factors in student of Guilan University of Medical Sciences(GUMS)
احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of an Educational Intervention Based On PRECEDE - PROCEED Model on Lifestyle Changes among Hypertension Patients
تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید-پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenges and Solutions for Action of Social Determinants of Health in Iran: A Qualitative Study
چالش‌ها و راهکارهای اقدام درزمینۀ تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2014-1)


Survey of health and nutritional behaviors among high school students
بررسی رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی در دانش آموزان مقطع دبیرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regular Physical activity Based on transtheoretical Model among Health and Paramedic Schools of Golestan University of Medical Sciences
بررسی مراحل انجام فعالیت فیزیکی منظم و ارتباط آن با سازه های روانشناختی بر اساس الگوی بین نظریه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Peer Education on safety Behaviors among Workers of renovation of structures and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company.
تاثیر آموزش از طریق همسانان بر ارتقای رفتار های ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of health education program on knowledge and attitudes of people suffering from hypertention
تأثیر مداخله آموزشی بر شناخت و نگرش افراد مبتلا به پرفشاری خون در خصوص رفتارهای پیشگیرانه : مطالعه کارآزمایی بالینی قبل و بعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Behavior patterns related to lifestyle in Gorgan university students
شناسایی الگوهای رفتاری مرتبط با سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه های شهرگرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of lifestyle based on the Pender's Health Promotion model among students of Islamic Azad University
بررسی شیوه زندگی بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of fruit and vegetable consumption among female high school students based on PRECEDE model
پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان بر اساس مدل پرسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-12)


The Relationship between Meaning in Life and Depression, Anxiety and Stress Status among College Students of Iran University of Medical Sciences In 2013
ارتباط بین داشتن معنا در زندگی با وضعیت استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring The Teaching and Learning Approaches from the viewpoint of Postgraduate Students and their Lecturers
تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص شیوه‌های آموزش و یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Playing Computer Games with Aggression among Middle School Students in the City Of Rasht in 2013
ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با پرخاشگری در دانش‌آموزان راهنمایی شهر رشت در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Health,Safety & Environment Culture in an Oil Refinery Based On Geller Model
ارزیابی فرهنگ ایمنی در یکی از پالایشگاه های نفت بر حسب مدل گلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

View of the people on the impact of visual media on the prevention and incidence of smoking among adolescents and young adults.
بررسی دیدگاه مردم شهر یزد درباره تاثیر رسانه های تصویری بر شیوع و پیشگیری مصرف سیگاردر جوانان و نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise on depression in elderly
بررسی تاثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of training on preventive behavior of brucellosis
بررسی تاثیربرنامه آموزشی بر رفتارهای پیشگیرانه از بیماری تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilizing the theory of planned behavior to Prediction the safety driving behaviors in truck drivers in Bandar Abbas 1392
کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای پیش‌بینی رفتارهای ایمن رانندگی در رانندگان کامیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-8)


کشف ناگفته های پیدا در تعاملات روزمره :کاربرد مطالعات کیفی در آموزش بهداشت
کشف ناگفته های پیدا در تعاملات روزمره :کاربرد مطالعات کیفی در آموزش بهداشت
| [PDF-FA] | [XML] |

Fathers’ Behavioral Intention and Behavior in Prevention of Children Tendency toward Addictive Drugs
قصد رفتاری و رفتار پدران در پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیاد آور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nutritional education based on HBM model on anemia in Golestan girl guidance school students
فقر آهن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Pattern of Drug Abuse among Prisoners in Kermanshah City
بررسی میزان شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در زندانیان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education about prevention of addiction through health belief model (HBM) on knowledge and perceptions of high school students in Saveh
تاثیرآموزش پیشگیری از اعتیاد ازطریق الگوی اعتقاد سلامتی برآگاهی و درک دانش آموزان سال اول دبیرستا نهای ساوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Family Function about Youth Dependence to Synthetic Drugs
تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude And Reaction to Health Warning Message Of Cigarette Packaging On Smokeres
بررسی نگرش و عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های هشدار دهنده بهداشتی پاکت های سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health education and health promotion in Iran: past, present and future
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در ایران: گذشته، حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-6)


How to Do a Systematic Review Regard to Health: A Narrative Review
چگونه یک مرور سیستماتیک در زمینه سلامت انجام دهیم: یک مرور توصیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Medical Sciences Students` Knowledge and Skill About Basic Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in Accidents and Disasters
ارزیابی دانش و مهارت دانشجویان رشته های علوم پزشکی در مورد اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی (CPR) در حوادث و بلایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Effects of Training of Obesity Prevention and Weight Management an the Knowledge of Clients to Neighborhood Health House in the City of Tehran
بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از چاقی و مدیریت وزن بر میزان آگاهی مراجعین به خانه های سلامت محلات شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an Educational Intervention Based on the PRECEDE Model on Quality of Life Improvement in the Elderly Afiliated With Tehran Culture House for the Aged- 2009
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید در ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش فرهنگسرای سالمندان تهران، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Knowledge, Attitude and Practice Towards Physical Activity College Students Living on Campus in Shahid Beheshti University of Medical Science
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد فعالیت جسمانی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Psychosocial Problems of Computer Users in Abadan Oil Company
فراوانی عوارض روانی اجتماعی کاربران رایانه در شرکت نفت آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles